Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

VIII Walne Zgromadzenie SBM STOKŁOSY

03.06.2015 r.

 

VIII Walne Zgromadzenie SBM STOKŁOSY – informacje uzupełniające

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY uprzejmie informuje, że po rozpatrzeniu, zgłoszonych zgodnie z prawem w ustawowym terminie, żądań członków dotyczących zamieszczenia w porządku obrad projektów uchwał, w dniu 02.06.2015 r. podjął Uchwałę nr 36/15 o uzupełnieniu proponowanego porządku obrad VIII Walnego Zgromadzenia SBM STOKŁOSY. Uchwały zgłoszone przez członków Spółdzielni, przygotowane pod względem formalnym, są do wglądu wyłącznie dla członków w biurze Spółdzielni (pokój  118) oraz dostępne po zalogowaniu na stronie internetowej www. stoklosy.com.pl, w zakładce „Do pobrania” na podstronie „Akty prawne” w folderze „Projekty Uchwał na VIII WZ”.

 

Uzupełniony proponowany porządek obrad VIII Walnego Zgromadzenia SBM STOKŁOSY przedstawia się następująco:

 

Proponowany porządek obrad.

1.  Otwarcie obrad VIII Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.

2.  Przyjęcie porządku obrad VIII Walnego Zgromadzenia.

3.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.  Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z działalności w 2014 r., w tym pytania i dyskusja oraz ocena działalności Rady Nadzorczej przez zebranych członków Spółdzielni.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY za rok 2014.

6.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SBM STOKŁOSY 2014 rok.

7.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBM STOKŁOSY za 2014 r.,

b)   podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r. – projekt przedłożony przez Zarząd SBM STOKŁOSY,

c)   podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r. – projekt przedłożony przez 12 Członków Spółdzielni,

d)   dokończenia inwestycji Koncertowa 13.

8.  Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2014 r., w tym pytania i dyskusja oraz ocena działalności Zarządu przez zebranych członków Spółdzielni.

9.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)         zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SBM STOKŁOSY z działalności Spółdzielni w 2014 r.,

b)         udzielenia absolutorium członkom Zarządu SBM STOKŁOSY za 2014 r.

10.  Podjęcie uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni w sprawach:

a)     zapewnienia bezpieczeństwa na terenie SBM STOKŁOSY,

b)     wprowadzenia opłat za użytkowanie ogródków przydomowych przez ich użytkowników.

11. Informacja o realizacji „Kierunków rozwoju działalności remontowej, eksploatacyjnej i inwestycyjnej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY na lata 2006 – 2014”, podjętych Uchwałą 03/05 XXIV Zebrania Przedstawicieli SBM STOKŁOSY z dnia 26.11.2005 r.

12.   Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.

13.   Informacja na temat realizacji uchwał nr 10/14 i 11/14 zgłoszonych przez członków SBM STOKŁOSY, podjętych na VII Walnym Zgromadzeniu.

14.   Oświadczenia do protokółu.

15.   Zakończenie obrad VIII Walnego Zgromadzenia SBM STOKŁOSY.

 

 

 

Ważne informacje !

 

1.       W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział osobiście wyłącznie członkowie SBM STOKŁOSY. Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemający takiej zdolności biorą udział przez swoich przedstawicieli ustawowych. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

2.       Zgodnie z treścią art. 83 ust. 10 i ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1222), zwanej dalej Ustawą, członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca br. (poniedziałek) do godziny 18.00.

3.       Projekt uchwały, zgłaszanej przez członków Spółdzielni, musi być poparty, przez co najmniej 10 członków.

4.       W przypadku, jeżeli do 1 czerwca br. (poniedziałek) do godz. 18.00 wpłyną projekty uchwał i żądania,
o których mowa w punkcie 2, wówczas Zarząd 2 czerwca br. wprowadzi stosowne zmiany w porządku obrad VIII Walnego Zgromadzenia.

5.       Zgodnie z treścią art. 83 ust. 12 Ustawy członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Dla zachowania ww. terminu poprawki do wyłożonych projektów uchwał należy składać w siedzibie Spółdzielni nie później niż w dniu 13 czerwca br. (sobota) od godziny 8.00 do godziny 14.00.

6.       Zgodnie z art. 83 ust. 7 Ustawy Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

7.       Zgodnie z art. 81 ust. 2 Ustawy oraz § 8 ust. 5 Statutu Spółdzielni zainteresowani członkowie, w siedzibie Spółdzielni, mogą otrzymać odpłatnie kopie sprawozdań i projektów uchwał przygotowanych na VIII Walne Zgromadzenie.

Ponadto członkowie, którzy podali swój adres poczty elektronicznej do korespondencji ze Spółdzielnią, mogą zamówić przesłanie ww. materiałów wysyłając wniosek z podanego konta na adres: organizacyjny@stoklosy.com.pl.

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY NIE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM WCZEŚNIEJ TERMINIE 27 CZERWCA 2020 R.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie 27 czerwca 2020 r.

W ocenie Zarządu, którą podziela Rada Nadzorcza, w najbliższych tygodniach nie będzie warunków do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne jego uczestnikom i w zgodności z wprowadzonymi na czas epidemii przepisami sanitarnymi.
Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie zostaje przełożone na okres po zniesieniu stanu epidemii lub ograniczeń sanitarnych dotyczących zgromadzeń. Najwcześniejszy, realny termin jego odbycia, to wrzesień 2020 r.

Dalsze informacje w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia będą przekazywane na bieżąco.

Administracja SBM STOKŁOSY