Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy (Ursynów) - przystąpienie do sporządzania

16.09.2015 r.

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy pojawiło się ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy informujące o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy, określając formę, miejsce i termin składania wniosków.

Przypominamy, iż ww. uchwała obejmuje obręb 1-10-02 i 1-10-09 - obszar enklawy ulicy Koncertowej, enklawy domów jednorodzinnych przy ulicy Elegijnej i Okaryny, enklawy ul. Symfonii 1- 5 oraz enklawy ulic: Stokłosy, Wokalnej, Zamiany (uchwała nie obejmuje swoim zasięgiem obrębu 1-10-10 tj. rejonu enklawy ulicy Związku Walki Młodych, Bacewiczówny i Lachmana).

Informujemy, iż Spółdzielnia opracowuje spójny wniosek, który będzie mogła złożyć w terminie wyznaczonym przez Prezydenta m. st. Warszawy tj. do dnia 16 października 2015 r. Obecnie do 30 września br. wyłożony jest wcześniej konsultowany materiał graficzny. Złożone przez Państwa wnioski, uwagi oraz opinie do wyłożonego materiału przesyłane są do pracowni urbanistycznej, która na zlecenie Spółdzielni przygotowuje spójne wnioski, które będziemy mogli złożyć w ww. terminie. Skorygowany materiał zostanie wyłożony dla Państwa ponownie, o czym zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

Ponadto informujemy, iż pomimo opracowywanego wniosku Spółdzielni, każdy zainteresowany może składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „wniosek do mpzp północnej części osiedla Stokłosy”) lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do 16 października 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (druki wniosków dostępne są na stronie internetowej http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Stoklosy_przystapienie.htm.).

Należy jednak pamiętać, iż zapisy zawarte w Państwa indywidualnych wnioskach czy wnioskach Spółdzielni nie są wiążące dla Prezydenta m. st. Warszawy, który opracowuje plan miejscowy.

Zarząd SBM STOKŁOSY

Załączniki dostępne na stronie Biuletyku Informacji Publicznej:

1. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy

2. Mapka z zasiegiem planu stanowiąca załącznik do ww. uchwały

3. Formularz wnioskudo wypełnienia na komputerze i wydrukowania

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY NIE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM WCZEŚNIEJ TERMINIE 27 CZERWCA 2020 R.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie 27 czerwca 2020 r.

W ocenie Zarządu, którą podziela Rada Nadzorcza, w najbliższych tygodniach nie będzie warunków do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne jego uczestnikom i w zgodności z wprowadzonymi na czas epidemii przepisami sanitarnymi.
Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie zostaje przełożone na okres po zniesieniu stanu epidemii lub ograniczeń sanitarnych dotyczących zgromadzeń. Najwcześniejszy, realny termin jego odbycia, to wrzesień 2020 r.

Dalsze informacje w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia będą przekazywane na bieżąco.

Administracja SBM STOKŁOSY