Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND

Sprawy terenowo - prawne


Projekt wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

15.02.2016 r.

Wniosek do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

dla obszaru objętego Uchwałą NR XCII/2352/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

Działając w imieniu mieszkańców SBM Stokłosy wnosimy o wprowadzenie w projekcie MPZP po północnej stronie ulicy Ciszewskiego następujących ustaleń:

 

1. Podział na obszary funkcjonalne

obszary wewnątrz osiedla oznaczone symbolem ZP

funkcja obszarów: urządzone tereny zielone ogólnodostępne parki, zieleńce, otwarte tereny rekreacyjne

Parametry liczbowe:

max 5% powierzchni zabudowy

min 80% powierzchni biologicznie czynnej na gruncie rodzimym

max 2 kondygnacje nadziemne

max 0,05 wskaźnik intensywności zabudowy

Odtworzenie i rekultywacja terenów zielonych.

Zakaz realizacji obiektów kubaturowych.

Dopuszczenie realizacji jedynie otwartych placów zabaw dla dzieci, otwartych siłowni.

Uzasadnienie:

Pierwotny projekt zakładał realizację wewnątrz osiedla Stokłosy otwartych terenów zielonych, dostępnych dla mieszkańców intensywnej zabudowy zlokalizowanej wokół nich.

 

obszary wewnątrz osiedla oznaczone symbolem UO/Z

funkcja obszarów: usługi oświaty, tereny zielone, sportowe i rekreacyjne

Parametry liczbowe:

max 30% powierzchni zabudowy

min 50% powierzchni biologicznie czynnej

max 2 kondygnacje nadziemne

max 1,0 wskaźnik intensywności zabudowy

Nakaz zachowania istniejącej zabudowy usług oświaty, bez możliwości zmiany funkcji, wraz z przylegającymi do nich do nich terenami sportowymi, rekreacyjnymi i zielonymi.

Dopuszczenie możliwości niewielkiej nadbudowy lub rozbudowy obiektów oświaty przy ul. ZWM (do 4 sal lekcyjnych) oraz ew. krytej pływalni.

Zakaz realizacji krytych kortów tenisowych i membranowych przekryć boisk sportowych.

Uzasadnienie:

Szkoły wewnątrz osiedla Stokłosy są przepełnione, mimo niżu demograficznego.

Komercyjne obiekty sportowe wykorzystywane są przede wszystkim przez użytkowników spoza osiedla, generują ruch po wewnętrznych ciągach pieszo-jezdnych oraz dodatkowe potrzeby parkingowe.

 

obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 1-5.MW/U

funkcja obszaru: zabudowa wielorodzinna i usługowa

Dominanty przestrzenne w eksponowanych lokalizacjach.

Nakaz realizacji nieuciążliwych funkcji  usługowych w parterach budynku.

Parametry liczbowe:

max 70% powierzchni zabudowy

max 7,0 wskaźnik intensywności zabudowy dla

Wysokość nowej zabudowy:

1.MW/U (w miejscu budynku SBM Stokłosy) max 14 kondygnacji nadziemnych

2.MW/U (w miejscu pawilonu handlowego - Biedronka) max 10 kondygnacji nadziemnych

3.MW/U (narożnik KEN i Jastrzębowskiego przy wyjściu z metra) max 14 kondygnacji nadziemnych

4.MW/U (wzdłuż KEN) max 5 kondygnacji nadziemnych

5.MW/U (przy szkole) max 4 kondygnacje nadziemne

 

obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW

podstawowa funkcja obszaru: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

funkcja uzupełniająca: nieuciążliwe usługi w parterach budynków

 

Parametry liczbowe:

max 30% powierzchni zabudowy

min 30% powierzchni biologicznie czynnej na gruncie rodzimym

max 2 kondygnacje nadziemne (dotyczy zabudowy nad garażami podziemnymi)

max 1,5 wskaźnik intensywności zabudowy

 

Możliwość nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych 4-kondygnacyjnych o 1 kondygnację oraz dobudowy zewnętrznych wind.

Możliwość budowy 2-kondygnacyjnych garaży podziemnych w miejscu istniejących parkingów wielostanowiskowych przy ulicach, z dopuszczeniem ich nadbudowy 2 kondygnacjami nadziemnymi o funkcji nieuciążliwej usługowej lub mieszkaniowej.

 

2. Obsługa komunikacyjna

Zachowanie istniejącego układu ulic wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych na terenie osiedla Stokłosy, nie wprowadzanie nowych ulic obsługujących nowe inwestycje komercyjne.

 

3. Parkingi

Zakaz realizacji parkingów na terenach zielonych wewnątrz osiedla.

Wprowadzenie zatok parkingowych wzdłuż ulic lokalnych i zbiorczych.

Możliwość budowy 2-kondygnacyjnych garaży podziemnych w miejscu istniejących parkingów wielostanowiskowych.

W przypadku realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej lub usługowej - konieczność zapewnienia dla danego obszaru wskaźników:

- min 1 mp na mieszkanie i w nowej zabudowie - nie mniej niż 1 mp/60 m2 p.u.m.;

- min 25 mp/1000 m2 p.u. usług w nowej zabudowie.

W przypadku realizacji nowej zabudowy w miejscu istniejących parkingów - konieczność ich odtworzenia w garażach podziemnych w ilości min 150% likwidowanych stanowisk parkingowych (poza stanowiskami obsługującymi nowe inwestycje), z umożliwieniem dostępu mieszkańcom istniejących budynków klatkami schodowymi i windami, od strony wejść do istniejących budynków.

 

4. Ochrona akustyczna obszarów mieszkaniowych

Nakaz  realizacji ekranów akustycznych w pasie drogowym ulic Rodowicza Anody, chroniących istniejąca zabudowę mieszkaniową.

Zakaz realizacji uciążliwych akustycznie obiektów i urządzeń na terenach mieszkaniowych.
 

5. Linie rozgraniczające ulic

Wprowadzenie linii rozgraniczających ulic: Alei KEN, ul. Jastrzębowskiego – zgodnie z rysunkiem

 

Pliki do pobrania:

1. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY z rozszerzeniem *pdf