Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Sprawy terenowo - prawne


Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy

27.06.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w sprawie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Dzielnicy Ursynów (dalej BGN) dotyczącego regulacji stanu prawnego gruntów Spółdzielni odbędzie się w dniu 29.06.2016r. o godz.16.30 w sali Rudniewa na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

Nasze sprawy omawiane będą w punkcie 4 proponowanego porządku obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy w brzmieniu: „Omówienie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami dotyczącego regulacji gruntów na rzecz Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Stokłosy”.”.

Informujemy, iż w posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego może uczestniczyć każdy zainteresowany, wraz z możliwością wzięcia udziału w dyskusji.

Poniżej przypominamy sprawy, które rozstrzygać będzie ww. Komisja, zgodnie z wnioskiem Biura Gospodarki Nieruchomościami z dnia 07.06.2016 r. oraz stanowisko Zarządu :

1. Pozostawienie we władaniu m. st. Warszawy nieruchomości położonych w Dzielnicy Ursynów:

a. przy ul. Beli Bartoka oznaczonej jako części działek ewidencyjnych nr 4/11, 4/12 i 4/15 z obrębu 1-10-09 o łącznej powierzchni ok. 2250 m2zgodnie z wnioskiem Spółdzielni (przy przejściu podziemnym przy Beli Bartoka);

(dot. terenu zielonego przy przejściu podziemnym przy ul. Beli Bartoka.

Stanowisko Zarządu SBM STOKŁOSY: Jak wynika z analizy infrastruktury technicznej podziemnej, na tym terenie zlokalizowana jest trasa głównej sieci cieplnej oraz kolektora i sieci kanalizacyjnej. Wskazane sieci o znaczeniu tranzytowym, obsługują zabudowę ul. Zamiany ale również zabudowę sąsiednią, połączone magistralami od strony ul. Bartoka. Istniejąca podziemna infrastruktura uniemożliwia zagospodarowanie terenu w ten sposób aby służył mieszkańcom osiedla mieszkaniowego. Teren, na którym zlokalizowane jest przejście podziemne nie służy tylko mieszkańcom Spółdzielni, jest to teren ogólnodostępny i dlatego Spółdzielnia nie powinna ponosić kosztów jego utrzymania i użytkowania. Nie jest to również teren niezbędny do obsługi i funkcjonowania budynków SBM STOKŁOSY, zgodnie
z opracowaniem graficznym sporządzonym przez pracownie projektową.).

 

 b. pomiędzy budynkiem Związku Walki Młodych 11 a terenem oświatowym przy ul. Związku Walki Młodych 11 a terenem oświatowym przy ul. ZWM 10 oznaczonej jako część dz. ew. nr 5/55 z obrębu 1-10-10 o powierzchni ok. 500 m2 – parking przy terenie oświatowym;

(dot. parkingu przy Biedronce znajdującej się przy ul. ZWM 11

Stanowisko Zarządu SBM STOKŁOSY: Zgodnie z dokumentami finansowymi znajdującymi się w archiwum Spółdzielni, na mocy porozumienia zawartego w lutym 2007 r. Spółdzielnia pokryła 20% wartości remontu nawierzchni ww. placu).

 

c. pomiędzy budynkami Wokalna 3, Stokłosy 6, Stokłosy 2/4 i terenem oświatowym przy ul. Wokalnej 1 oznaczonej jako części dz. ew. nr 22/2 i 24/3
z obrębu 1-10-09 o łącznej powierzchni ok. 3800 m2;

(dot. drogi wewnętrznej, będącej w zasobach Spółdzielni oraz terenu placu zabaw i siłowni plenerowej

Stanowisko Zarządu SBM STOKŁOSY: Istnieje niebezpieczeństwo, że teren ten zostanie zagospodarowany z przeznaczeniem na drogę publiczną obsługującą
ew. inwestycję, która może zostać zrealizowana na terenie tzw. „Placu Wielkiej Przygody”. W decyzjach o warunkach zabudowy z dnia 29.10.2015 r. nr 161/URN/15 oraz nr 160/URN/15 teren ten został przeznaczony pod drogę dojazdową do terenów objętych planowaną inwestycją polegającą na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach przy ul. Zamiany. Zgodnie
z wydanymi decyzjami obsługa komunikacyjna ew. inwestycji planowana jest: od drogi publicznej ul. Beli Bartoka za pośrednictwem istniejącej drogi wewnętrznej biegnącej pomiędzy budynkami Wokalna 2 i 4 wzdłuż terenu oświaty przy ul. Wokalnej 1, placu zabaw przy budynku Stokłosy 6 do tzw. „Placu Wielkiej Przygody”.

Ponieważ przewidziany w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy, dojazd do terenów inwestycyjnych stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci, które uczęszczają do szkoły oraz przedszkola mieszczącego się przy ul. Wokalnej 1 poprosiliśmy władze Szkoły o stanowisko w ww. sprawie.

 

d. przy al. KEN w pobliżu budynków Związku Walki Młodych 1 i 3 oznaczonej jako części dz. ew. nr 5/40 z obrębu 1-10-10 o powierzchni ok. 4000 m2.

(dot. terenu zielonego pomiędzy parkingiem przy Al. KEN a budynkami wielorodzinnymi przy ul. ZWM 1 i 3.

Stanowisko Zarządu SBM STOKŁOSY: Jak wynika z opinii Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów, teren zielony położony po zachodniej stronie budynków ZWM 1 i 3 nie stanowi terenów niezbędnych do obsługi osiedla Stokłosy.
W planach realizacyjnych osiedla Stokłosy teren ten został określony z przeznaczeniem pod zieleń izolacyjną. Z uzasadnienia decyzji wywłaszczeniowej z dnia 30 lipca 1973 r. wynika, że wywłaszczenie nieruchomości nastąpiło z przeznaczeniem pod budowę osiedla mieszkaniowego spółdzielczego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 stycznia 1999 r. sygn. akt IV SA 2033/96 uznał, że celu wywłaszczenia nieruchomości na budowę osiedla nie niweczy realizacja infrastruktury tego osiedla w postaci budynków handlowych, usługowych oraz urządzeń towarzyszących, jak ciągi komunikacyjne, parkingi i inne urządzenia. Osiedle mieszkaniowe obejmuje bowiem nie tylko domy mieszkalne, lecz również jego infrastrukturę i urządzenia służące mieszkańcom).

 

2. Oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz SBM STOKŁOSY nieruchomości położonej
u zbiegu al. J. Radowicza „Anody” i ul. Ciszewskiego oznaczonej jako część dz. ew. nr 5/16
 i 5/40 z obrębu 1-10-10 o łącznej powierzchni ok. 2700 m2zgodnie z wnioskiem Spółdzielni.

(dot. terenu zielonego pomiędzy ul. Ciszewskiego i budynkiem Lachmana 1

Stanowisko Zarządu SBM STOKŁOSY: Jak wynika z opinii Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów, teren zielony pomiędzy ul. Ciszewskiego i budynkiem Lachmana 1 nie stanowi terenu niezbędnego do obsługi osiedla Stokłosy. Teren ten jest dzierżawiony przez naszą Spółdzielnie i objęty opracowaniem urbanistycznym określającym tereny niezbędne do obsługi istniejących budynków).

 

Szanowni Mieszkańcy, prosimy wszystkich pełnoletnich mieszkańców osiedla Stokłosy o składanie podpisów na listach pod apelem do członków Komisji Ładu Przestrzennego o odrzucenie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami i pozostawienie naszych terenów w gestii mieszkańców.

Podpisy będą zbierane w dniach 27-28 czerwca br. za pośrednictwem gospodarzy domów i przedstawicieli firm utrzymujących czystość w zasobach Spółdzielni.

Apel można podpisać również w kancelarii w siedzibie SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22, w godzinach pracy Spółdzielni.

Zachęcamy do składania podpisów pod apelem i zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, która rozstrzygać będzie w naszych sprawach. Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaangażowanie, do tej pory udało się zebrać 399 podpisów.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Poniżej zamieszczamy:

 Pismo BGN-u znak: GK-D-XII.6841.3.2014.LNO (19.KZA.D-XII-GK) z dnia 07.06.2016 r.

Więcej informacji na temat posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy