Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady 26 kwietnia 2018 r.

26.04.2018 r.

Uchwałą nr 10/18 przyjęto Plan gospodarczo – finansowy SBM Stokłosy na 2018 rok. Ustalono, że członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać - w formie pisemnej - uwagi, wątpliwości i zastrzeżenia co do przyjętego Planu, w szczególności do zakresu rzeczowego planu remontów – w terminie 2 tygodni od daty posiedzenia. Złożone w ww. terminie i podpisane uwagi będą stanowiły załącznik do protokołu z posiedzenia Rady nr 44/18 z 26 kwietnia 2018 r.

 

Uchwałą nr 11/18 uchwalono „Regulamin funduszu środków finansowych na budowę wind osobowych w zasobach mieszkaniowych (budynkach wielorodzinnych) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY”, jednocześnie uchylając "Regulamin prowadzenia, finansowania i rozliczenia kosztów inwestycji budowlanych - dobudów wind osobowych, do budynków mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY”, wprowadzony uchwałą nr 04/11 z dnia 28 lutego 2011 roku.

 

Uchwałą nr 12/18 wyrażono zgodę na sfinansowanie kosztów remontu dwóch lokali wolnych w sensie prawnym (tj. ul. Bacewiczówny 1 m. 9 i Zamiany 10 m. 2), celem wynajęcia w przyszłości podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym na zasadzie najmu instytucjonalnego. Jednocześnie postanowiono, że:

  • wyboru wykonawcy remontu ww. lokali należy dokonać zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień na roboty budowlane dostawy i usługi”, stanowiącymi załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 01/15 z 26 stycznia 2015 r. (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 42/15 z 19 listopada 2015 r. oraz 04/18 z 26 lutego 2018 r.).
  • wartość przedmiotu zamówienia określić, jako sumę kosztów remontów wskazanych w uchwale.

 

Przeanalizowano zgłoszenie jednego z mieszkańców i wystąpiono o niezbędne dokumenty do Zarządu, celem odniesienia się do podnoszonych zarzutów.

 

Zalecono Zarządowi zorganizowanie, w terminie do 15 maja 2018 r., spotkania z użytkownikami miejsc postojowych i boksów garażowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych (odrębnie dla lokalizacji Bartoka 6 i Jastrzębowskiego 14), w celu przedstawienia aktualnego stanu prawnego i technicznego.

 

Po zapoznaniu się z projektem porządku obrad XI Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2018 roku, Rada zwróciła się do Zarządu o wprowadzenie zmian w kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów. Rada zaproponowała, aby rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 odbyło się po rozpatrzeniu „Sprawozdania finansowego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY za 2017 rok.

 

Zwrócono się do Zarządu o przeanalizowanie zasadności znowelizowania Uchwały nr 8/14 VII Walnego Zgromadzenia z 11 czerwca 2014 r. w sprawie kierunków działania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY w latach 2015 – 2022.

 

Przyjęto do wiadomości stanowisko Komisji Eksploatacyjno-Technicznej Rady Nadzorczej odnośnie wymiany instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych SBM Stokłosy. Stanowisko Komisji będzie załącznikiem do protokołu z posiedzenia nr 44/18 Rady Nadzorczej.