Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie z dnia 26 lipca 2016 r.

26.07.2016 r.

Rada postanowiła przeprowadzić kontrolę procesu remontu elewacji budynku Związku Walki Młodych 3, począwszy od fazy projektowania, poprzez wybór wykonawcy, realizację zadania i odbiór prac na każdym etapie remontu, łącznie z usunięciem szkód powstałych na skutek prowadzonych działań przez Wykonawcę

Ponieważ na wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat mają znaczący wpływ m.in. koszty związane m.in. z dostawą ciepła do budynków postanowiono wykonać analizę energii cieplnej dostarczanej do ocieplonych budynków wielorodzinnych, w celu rozważenia możliwości zmniejszenia mocy zamówionej. Zalecono Zarządowi podjęcie działań mających na celu pobieranie opłat za korzystanie przez dostawcę ciepła z pomieszczeń, w których są węzły cieplne będące własnością VEOLI.

Omówiono sprawy, które były poruszane przez członków Spółdzielni na IX Walnym Zgromadzeniu dotyczące m.in.:

  • wykonania niezależnego audytu zewnętrznego działalności SBM Stokłosy,
  • inwestowania przez poprzedni Zarząd środków finansowych Spółdzielni na funduszach inwestycyjnych,
  • realizacji wniosków z kontroli przeprowadzonej przez poprzednią Radę Nadzorczą w zakresie kosztów zakupu sprzętu komputerowego i programów komputerowych obsługujących Spółdzielnię,
  • rozwiązania umowy z poprzednim Zarządem, który nie uzyskał absolutorium od VIII Walnego Zgromadzenia w roku 2015,
  • zakupu kamery termowizyjnej w celu umożliwienia sprawdzenia jakości wykonanych dociepleń budynków Spółdzielni.

Na posiedzenie zaproszono Przewodniczących Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, którzy przedstawili główne obszary prowadzonych działań.