Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

X kadencja (2019-2022)


V Posiedzenie Rady Nadzorczej z 21 października 2019 r.

28.10.2019 r.

Rada Nadzorcza przyjęła nw. porządek obrad:

Część I bez udziału Zarządu

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie kontroli przeprowadzanych przez Radę Nadzorczą;
  2. w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY do stałego wglądu i monitorowania działań Zarządu w zakresie spraw związanych z wyborem wykonawców prac remontowych oraz wdrożeniem przepisów dotyczących ustawy w zakresie segregacji śmieci.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr III/2019 z 23 sierpnia 2019 r. i IV z 30 września 2019 r.
 4. Omówienie korespondencji skierowanej do Rady Nadzorczej i uzgodnienie stanowiska.

Część II z udziałem Zarządu

 1. Omówienie i uzgodnienie stanowisk w nw. sprawach będących przedmiotem obrad na posiedzeniach Komisji Rady Nadzorczej, w tym:
  1. wymiany termoregulatorów, w tym: uzasadnienie skali wymiany, stopień zaawansowania prac oraz cena jednostkowa;
  2. zmian w „Zasadach ustalania odpłatności za użytkowanie przez członka lub grupę członków pomieszczeń administracyjnych, pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania (wózkarni, suszarni), komór zsypowych, pomieszczeń wsypowych, dodatkowych piwnic a także zabudowanych części korytarzy piwnicznych oraz klatek schodowych w budynkach SBM STOKŁOSY.”;
  3. spotkań z mieszkańcami w sprawie projektów organizacji ruchu w tym ewentualnego ustawienia szlabanów na terenie osiedla.
  4. postępów w sprawie garaży wielostanowiskowych i pawilonu Koncertowa 13;
 2. Informacja Zarządu na temat spraw bieżących.

Część III - Bez udziału Zarządu

 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

USTALENIA

 1. Uchwałą nr 25/19 w sprawie kontroli przeprowadzanych przez Radę Nadzorczą postanowiono przeprowadzić kontrolę prowadzenia książek obiektów budowlanych na terenie Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY. Do przeprowadzenia Kontroli wymienionej Rada upoważniła: Ewę Bakalarską, Stefana Karpińskiego i Rafała Fijorka.
 2. Uchwałą nr 26/19 w sprawie upoważnienia członków Radę Nadzorczą Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY do stałego wglądu i monitorowania działań Zarządu w zakresie spraw związanych z wyborem wykonawców prac remontowych oraz wdrożeniem przepisów dotyczących ustawy w zakresie segregacji śmieci.

Rada Nadzorcza postanowiła upoważnić Marka Śliwaka do stałego monitorowania spraw związanych z realizacją przez Zarząd Spółdzielni postanowień Uchwały nr 01/15 z 26 stycznia 2015 roku z poz. zmianami, w sprawie udzielania zamówień na prace budowlane dostawy i usługi.

Upoważniono również Sławomira Litwina do stałego monitorowania spraw związanych z działaniami Zarządu Spółdzielni w zakresie wdrożenia przepisów Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”. 

 1. Rada Nadzorcza upoważniła Sławomira Litwina do uczestniczenia, jako przedstawiciela z ramienia Rady Nadzorczej, w sprawach sądowych dotyczących budynku Koncertowej 13.
 2. Rada Nadzorcza zaleciła, aby w sprawach, które mogą mieć szerszy rezonans społeczny i rzutują na wizerunek Spółdzielni, Zarząd uprzednio konsultował z Radą Nadzorczą podjęcie ewentualnych decyzji. Przyjęto jednogłośnie.
 3. Marek Zawacki zobowiązał się do przekazania Radcy Prawnemu Zarządu uwag do projektu „regulaminu oraz zasad korzystania z pomieszczeń dodatkowych w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Budowlano - Mieszkaniową STOKŁOSY.”.
 4. Rada zapoznała się z pismami skierowanymi do Rady Nadzorczej i uzgodniła treść odpowiedzi. Zapoznano się również z pismami, które były skierowane do Zarządu do wiadomości Rady Nadzorczej.
 5. Przyjęto protokół nr III/ 19 z posiedzenia Rady Nadzorczej z 27 sierpnia 2019 r. Przyjęcie protokołu nr IV/19 z 30 września 2019 r. przeniesiono na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.
 6. Uzgodniono termin następnego posiedzenia Rady i posiedzeń Komisji.