Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

Ankieta w sprawie utrzymania czystości w budynku i jego otoczeniu

29.05.2017 r.

 

Szanowni Państwo, członkowie Spółdzielni, posiadający prawa do lokali w budynkach: G. Bacewiczówny 4, 5, 7; Lachmana 1,7; Stokłosy 2/4, 6; Wokalna 2, 3; Zamiany 5, 6, 14, 16; Związku Walki Młodych 1, 3, 4, 6, 8, 12B, 13, 14, 16, 22 i 24 i Symfonii 4.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY informuje, że w ostatnim czasie do Spółdzielni docierają niepokojące informacje na temat utrzymania czystości przez Firmę Margot. Pojawiają się również propozycję, zmiany firmy sprzątającej na gospodarza budynku zatrudnionego przez Spółdzielnię. Wniosek taki, poparty podpisami mieszkańców wpłynął już oficjalnie od mieszkańców budynku ZWM 15  i Zamiany 14.

Zawiadamiamy, że koszty utrzymania czystości w budynku i w jego otoczeniu przez firmę sprzątającą są zbliżone z kosztami związanymi z zatrudnieniem przez Spółdzielnię gospodarza budynku.

Zadowolenie naszych mieszkańców jest priorytetem w działaniach Zarządu a codzienne efekty działania firm sprzątających mają na to istotny wpływ, dlatego też zgodnie z § 86 ust. 5 Statutu SBM STOKŁOSY Zarząd, podejmując ważne decyzje powinien zasięgnąć opinii członków Spółdzielni, przeprowadzając w tym celu stosowną ankietę. Uznaliśmy, że zmiana firmy sprzątającej spełnia te przesłanki. Wyniki ankiety są wiążące, jeżeli ponad połowa członków, zamieszkałych w budynku lub rejonie, którego ankieta dotyczy, wypowie się za jedną z propozycji.

 

W związku z powyższym Zarząd przygotował ankietę skierowaną do członków, która udostępniona będzie Państwu łącznie z Informatorem i zawiadomieniem o Walnym Zgromadzeniu Członków. Bardzo prosimy o zajęcie stanowiska i odpowiedź na pytanie czy chcecie Państwo aby czystość i porządek w budynku i jego otoczeniu utrzymywała dotychczasowa firma czy też chcielibyście Państwo aby Spółdzielnia zatrudniła gospodarza budynku.

Wypełnione ankiety można wrzucać do skrzynek z napisem SBM STOKŁOSY zlokalizowanych na klatkach schodowych, przekazywać bezpośrednio do pokoju 110 w administracji SBM STOKŁOSY w godzinach pracy Spółdzielni lub przekazać drogą mailową na adres: eksploatacja@stoklosy.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca br. Z góry serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie i wyrażenie opinii w powyższej sprawie. 

Czytaj dalej

Dobudowa dźwigów osobowych do budynków SBM STOKŁOSY

29.05.2017 r.

Szanowni mieszkańcy!

 

Zarząd SBM STOKŁOSY uprzejmie informuje, że działając wspólnie z Radą Nadzorczą zainicjował działania w zakresie aktualizacji Regulaminu prowadzenia, finansowania i rozliczania kosztów inwestycji budowlanych – dobudów wind osobowych do budynków mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, zatwierdzonego Uchwałą nr 04/11 Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z dnia 28.02.2011r. Powyższe zadania inwestycyjne są możliwe do zrealizowania na podstawie Uchwały nr 14/10 III Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY w sprawie „podjęcia przez SBM STOKŁOSY działalności budowlanej dotyczącej dobudowy wind osobowych, przy budynkach wielorodzinnych”. Na najbliższym X Walnym Zgromadzeniu Zarząd przedłoży Państwu do rozpatrzenia propozycję zmiany powyższej uchwały w zakresie rozszerzenia możliwości finansowania dobudowy wind osobowych ze środków obcych, w sposób zabezpieczający interesy Spółdzielni. Mamy nadzieję, że powyższa uchwała spotka się z Państwa akceptacją.

 

W temacie dobudowy wind osobowych, na przestrzeni ostatnich lat toczyło się wiele burzliwych rozmów. Całkiem słusznie oczekujecie Państwo, iż Spółdzielnia jako Wasz partner i zarządca realnie wspomoże Was w realizacji tych przedsięwzięć. Nie jest to jednak zadanie łatwe, stąd już tak wiele czasu upłynęło od momentu zgłoszenia do Spółdzielni pierwszej inicjatywy mieszkańców w zakresie dobudowy wind. Zarząd SBM STOKŁOSY pragnie poinformować członków szczególnie zainteresowanych niniejszą inwestycją o aktualnym stanie faktycznym.

Na dzień zamykania składu niniejszego Informatora, Spółdzielnia dysponuje pisemnymi oświadczeniami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane w celu rozbudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych polegającej na dobudowie dźwigów osobowych wraz z zewnętrzną pochylnią dla osób niepełnosprawnych dla następujących nieruchomości: ul. Wokalna 2, ul. Zamiany 6, ul. Zamiany 10, ul. Lachmana 4 oraz ul. ZWM 6. Dla powyższych nieruchomości wydane zostały również przez Zarząd Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy, decyzje o warunkach zabudowy. Na zlecenie Rady Nadzorczej, w marcu 2015 r. opracowano także Studium wykonalności dla inwestycji polegającej na rozbudowie – przebudowie dźwigów osobowych, na podstawie analizy czterech typów zabudowy będących reprezentatywną, ze względu na problematykę, grupą. Autorem opracowania jest firma ALC PROJEKT Leszek Chojnacki. W dniu 12.01.2017 r. Zarząd SBM STOKŁOSY wystąpił z zapytaniami do firm zewnętrznych o wskazanie szacunkowego kosztu dobudowania dźwigu osobowego. W odpowiedzi na zapytanie, do Spółdzielni wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez firmę KONE, opiewająca na kwotę 400.000,00 zł netto za urządzenie. W dniu 25.05.2017 r. Spółdzielnia ponownie skierowała do firm zewnętrznych zapytania ofertowe o koszt dobudowy dźwigu osobowego, oferty będą zbierane do dnia 14.06.2017 r. O wynikach tych działań, w tym otrzymanych ofertach i wysokości prognozowanych kosztów, będziemy Państwa informować po upływie w/w terminu. 

INFORMACJA O X WALNYM ZGROMADZENIU SBM STOKŁOSY

29.05.2017 r.

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY, działając na podstawie § 86 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że zwołuje X Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa), w dużej auli Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie przy ul. Stokłosy 3. 

Czytaj dalej

Zaproszenie do współpracy w zakresie dobudowy dźwigów

26.05.2017 r.

osobowych  do klatek schodowych budynków wielorodzinnych

 

Czytaj dalej

Bezpłatne warsztaty dla Mieszkańców Ursynowa

26.05.2017 r.

Szanowni Mieszkańcy, 

Fundacja Innowacja i Wiedza prowadzi obecnie na terenie Ursynowa dwa projekty dotyczące edukacji finansowej, są to cykle bezpłatnych warsztatów dla mieszkańców Ursynowa, finansowane przez m. st. Stołeczne Warszawa, Dzielnicę Ursynów.