Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

Dot. Lachmana 4 kl. I, II, III, IV, V, VI.

05.11.2021 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - 4.11.2021

04.11.2021 r.

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY 

z siedzibą przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie

 


 

OGŁASZA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY DWUETAPOWY

na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych

zgodnie z poniższym zestawieniem* :

 

 

*kliknij w grafikę aby powiększyć lub pobrać dokument)

 


 

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 26.11.2021 r. przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni:

SANTANDER CONSUMER BANK POLSKA S.A. nr 30 1090 1056 0000 0001 4369 1134

Oferty wraz z deklaracją przystąpienia do przetargu i dowodem wpłaty wadium, należy składać w biurze SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie do dnia 26.11.2021 r. do godz. 14:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. … w Warszawie”.

Oferty zostaną otwarte w dniu 29.11.2021 r. (Etap 1).

Przetarg ustny (aukcja – Etap 2) odbędzie się w Sali Konferencyjnej SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w dniu 29.11.2021 r. godz. 14:00.

Oferent związany jest ofertą przez okres 120 dni liczonych od dnia złożenia oferty.

Każdy zainteresowany może zapoznać się z Regulaminem i Specyfikacją przetargu (dokumentacja publikowana poniżej) lub w biurze Spółdzielni w pok. 114, 115.

Informacje o lokalu mieszkalnym i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie 022 545 30 35/ 022 545 30 61 lub w biurze Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 pok. 114, 115, w godzinach pracy oraz na stronie internetowej www.stoklosy.com.pl

 

Oględzin lokali mieszkalnych można dokonać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w dniach:

 • 15.11.2021 r. (poniedziałek) w godz. 9:00-17:30, 
 • 23.11.2021 r. (wtorek) w godz. 9:00 -15:30,
 • 25.11.2021 r. (czwartek) w godz. 9:00-15:30.

 

Zgodnie z Regulaminem przetargu, Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili otwarcia ofert lub  zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 


 

 1. "Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę" stanowiący załącznik do Uchwały nr 18/21 Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z dnia 6.09.2021 r.;
 2. Specyfikacje szczegółowych warunków przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę dla adresu:
 1. Wzór deklaracji - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 32/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 27.10.2021 r.;
 2. Wzór oferty - Załącznik nr 4 do Uchwały nr 32/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 27.10.2021 r.;
 3. Wzór aktu notarialnego - Załącznik nr 5 do Uchwały nr 32/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 27.10.2021 r.;
 4. Wzór umowy najmu - Załącznik nr 6 do Uchwały nr 32/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 27.10.2021 r.;
 5. Wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podst. art. 777 par. 1 pkt 4) kodeksu postępowania cywilnego - Załącznik do wzoru umowy najmu.


 

Administratorem danych osobowych oferentów jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22, KRS 0000010235.

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www. stoklosy.com.pl. w zakładce "Ochrona danych osobowych".

"oferta na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022"

03.11.2021 r.

Powołanie Komitetu Elegijna/Okaryny

28.10.2021 r.

   Uprzejmie informujemy, że na wniosek 14 członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY zamieszkałych w zespole domów jednorodzinnych przy ul. Elegijnej i Okaryny , zgodnie z § 96-98 Statutu SBM STOKŁOSy w dniu 18.10.2021 r. odbyło się zebranie inauguracyjne w celu dokonania wyboru członków Komitetu Domowego zamieszkałych           w zespole domów jednorodzinnych.

   Komitet Domowy jest organem Spółdzielni, który reprezentuje mieszkańców domów wobec pozostałych organów Spółdzielni.

   Do zakresu uprawnień Komitetów należy między innymi: nadzór i kontrola nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym budynków, udział w przeglądach stanu technicznego, kontrola administratora i gospodarza domu, zgłaszanie Radzie Nadzorczej ewentualnych wniosków w sprawie zmian do "Regulaminu uzytkowania lokali oraz zasad porządku domowego i współżycia mieszkańców" oraz "Regulaminu Komitetu Domowego w SBM STOKŁOSY" oraz zgłaszanie innych wniosków do Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Komitet Domowy ukonstytuował się następująco:

 • Przewodniczący - Stanisław Werner
 • Sekretarz - Barbara Tyc-Panek

Członkowie:

 • Beata Trębacz
 • Kazimierz Lewandowski
 • Zbigniew Powałka

 

Ogłoszenie w sprawie wyników przetargu nieograniczonego z dnia 16.09.2021 r.

13.10.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonym na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabyli oferenci wyłonieni w wyniku licytacji w dniu 11.10.2021 r. w godz. 12:00-12:45 przez Komisję przetargową na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę.

 


 

Wyniki II etapu postępowania przetargowego nieograniczonego dwuetapowego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 • przy ul. Związku Walki Młodych 6/62 - kwota nabycia 323.000,00 zł;
 • przy ul. Zamiany 18/42 - kwota nabycia 489.000,00 zł;
 • przy ul. Wokalnej 8/62 - kwota nabycia 557.000,00 zł;
 • przy ul. Grażyny Bacewiczówny 4/30 - kwota nabycia 375.500,00 zł;
 • przy ul. Koncertowej 10/35 - kwota nabycia 327.000,00 zł;
 • przy ul.Związku Walki Młodych 13/1 - kwota nabycia 294.000,00 zł;
 • przy ul. Związku Walki Młodych 15/76 - kwota nabycia 566.000,00 zł.

 


 

Z uwagi na brak złożonych ofert w wymaganym terminie, zgodnie z § 12 pkt. 6) Regulaminu zamknięto przetarg w części dotyczących lokali:

 • przy ul. Grażyny Bacewiczówny 2/43,
 • przy ul. Związku Walki Młodych 4/71,
 • przy ul. Grażyny Bacewiczówny 1/9.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

 

< < 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 212 > >

Warszawa, dnia 6.05.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY informuje o przywróceniu od dnia 5 maja 2021r. w pełnym zakresie stacjonarnej pracy pracowników biura Spółdzielni. Jednak z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne obsługa mieszkańców nadal pozostanie ograniczona. Interesanci będą obsługiwani na bieżąco przy stanowisku znajdującym się przed wejściem do biura SBM STOKŁOSY.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 10 maja b.r. Prezes Zarządu wznawia przyjęcia interesantów. Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21). Obsługa w powyższym zakresie będzie się odbywać w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00, w pokoju nr 7, w lewym skrzydle budynku administracyjnego (piętro I).

W dalszym ciągu funkcjonuje skrzynka podawcza przed wejściem do Biura SBM STOKŁOSY. Obsługa telefoniczna realizowana jest na bieżąco.

Od 01 stycznia 2021 r. po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl