Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Sprawy terenowo - prawne


ROBIMY STUDIUM - PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

06.02.2019 r.

 

Czytaj dalej

Inf. Urzędu Miasta st. Warszawy o zmianie nazwy ulicy i przywróceniu nazwy ulicy Związku Walki Młodych

28.01.2019 r.

Czytaj dalej

SPRAWY TERENOWO- PRAWNE BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

08.01.2019 r.

 

Czytaj dalej

WNIOSKI DO PROJEKTU STUDIUM

17.12.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Z uwagi na ogłoszenie  Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 września 2018 r. o przystąpieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, wobec podjęcia przez Radę m.st. Warszawa uchwały nr LXVII/1854/2018 z dnia 24 maja 2018 r., pragniemy przypomnieć o zbliżającym się terminie na składanie wniosków.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do dnia 9 stycznia 2019 r. (wnioski mogą zostać również wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

 

Więcej informacji:

 

Wnioski złożone w terminie zostaną rozpatrzone przy opracowywaniu projektu Studium.

 

W razie pytań dotyczących położenia nieruchomości, co do której chcą Państwo wnieść wniosek prosimy o kontakt z Zespołem ds. regulacji stanu prawnego gruntu (numery kontaktowe: 22 545 30 40, 22 545 30 61).

 

Czytaj dalej

ZMIANY PRAWNE ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM WIECZYSTYM

10.12.2018 r.

Czytaj dalej

SZANOWNI MIESZKAŃCY OGŁOSZENIE DOT. POSIEDZENIA SĄDU W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULICY.

16.11.2018 r.

Czytaj dalej

REZULTAT OBRAD LXXIV SESJ RADY Z 27.09.2018 R.

28.09.2018 r.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

27.09.2018 r.

Informujemy, że trwają konsultacje społeczne i zbieranie wniosków do Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – od 14 września 2018 r. do 9 stycznia 2019 r. Każdy głos się liczy.

Więcej informacji o konsultacjach: http://konsultacje.um.warszawa.pl/studium

Czytaj dalej

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD SESJI RADY MIASTA - 27.09.2018 R.

26.09.2018 r.

 

Czytaj dalej

KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO - pozytywna opinia dot. projektu uchwały RM

24.09.2018 r.

Czytaj dalej

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO - 20.09.2018 R.

19.09.2018 r.

Czytaj dalej

LII Sesja Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

07.09.2018 r.

Czytaj dalej

dot. skargi kasacyjnej Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych

21.08.2018 r.

 

Czytaj dalej

dot. Uchwały nr LXIX/1902/2018 Rady m.st. Warszawy

21.08.2018 r.

Czytaj dalej

8-9.08.2018 R. - WYŁOŻENIE DO WGLĄDU NAJWAŻNIEJSZYCH WNIOSKÓW DO MPZP PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OSIEDLA STOKŁOSY

03.08.2018 r.

Czytaj dalej

JAKI PLAN MIEJSCOWY DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OSIEDLA STOKŁOSY

21.06.2018 r.

Czytaj dalej

UCHWAŁA NR LXIX/1902/2018 r RADY M.ST. WARSZAWY

15.06.2018 r.

Czytaj dalej

KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO - POZYTYWNIE ZAOPINIOWANY PROJEKT UCHWAŁY DOT. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OSIEDLA STOKŁOSY

13.06.2018 r.

W zakładce "Czytaj Dalej" mają Państwo do wglądu:

-  Proponowany porządek obrad LXIX sesji Rady m.st. Warszawy w dn. 14.06.2018 r.;

- załącznik graficzny;

- Uchwała nr 174/91/18 Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy;

Czytaj dalej

INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO W DNIU 04.06.2018 R.

11.06.2018 r.

 

Czytaj dalej

DOT. POSIEDZENIA KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO - 11.06.2018 R.

08.06.2018 r.

 

Czytaj dalej

Obrady Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy zaplanowane na 04.06.2018 r.

30.05.2018 r.

Czytaj dalej

DOT. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla STOKŁOSY

26.03.2018 r.

 

Czytaj dalej

Wykaz opublikowanych uwag wniesionych do wyłożenia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla STOKŁOSY

01.03.2018 r.

 

Czytaj dalej

ANKIETA W SPRAWIE PODZIAŁU ENKLAWY KONCERTOWA 3/5, 6. 7, 9, 10, 11, 13

13.12.2017 r.

Czytaj dalej

Szanowni Mieszkańcy

02.10.2017 r.

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa STOKŁOSY w zakładce "Czytaj dalej" publikuje do wiadomości, złożone w dniu 02.10.2017 r. uwagi SBM STOKŁOSY do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy. 

Czytaj dalej

Prezentacja dot. spraw terenowo - prawnych w SBM STOKŁOSY

28.06.2017 r.

Zgodnie z wnioskiem Członków Spółdzielni Zarząd SBM STOKŁOSY publikuję, w zakładcę "Czytaj dalej" przezentację wyświetlaną na posiedzeniu X Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. dot. spraw terenowo - prawnych. 

Czytaj dalej

MPZP po północnej stronie ulicy Ciszewskiego - konsultacje

26.09.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż do 28 września 2016 r. możemy wysyłać swoje uwagi, wnioski, spostrzeżenia do przedstawionej, przez Miejską Pracownię Urbanistyczną i Strategii Rozwoju, koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego.  

- Pocztą mailową: konsultacje@um.warszawa.pl,

- Pocztą tradycyjną: Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m. st. Warszawy, ul. Senatorska 27 00-099 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego),

- Osobiście na wyżej wskazany adres.

Czytaj dalej

MPZP - po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

09.09.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

W dniach 9-11 września (piątek, sobota, niedziela) od godz. 11.00 do 19.00 na skwerze przed budynkiem przy ul. Bacewiczówny 7 działa punkt konsultacyjny, gdzie zostanie zaprezentowana roboczą wersję planu po północnej stronie ulicy Ciszewskiego. 

Czytaj dalej

MPZP - po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

05.09.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy, 

Przypominamy o zbliżających się konsultacjach społecznych organizowanych przez Urząd Miasta z mieszkańcami na temat roboczej wersji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego (dot. rejonu enklawy ulicy Związku Walki Młodych, Bacewiczówny i Lachmana). Konsultacje trwać będą od 7-28 września 2016 r. W dalszej części artykuły prezentujemy roboczą wersję planu zaproponowaną przez projektanta z Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.

Czytaj dalej

Protokół nr XXVI / 2016

23.08.2016 r.

z obrad XXVI Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Czytaj dalej

MPZP - po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

19.08.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy, 

Informujemy o zbliżających się konsultacjach organizowanych przez Urząd Miasta z mieszkańcami na temat roboczej wersji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego (dot. rejonu enklawy ulicy Związku Walki Młodych, Bacewiczówny i Lachmana). Konsultacje trwać będą od 7-28 września 2016 r.

 

Czytaj dalej

MPZP północnej części osiedla Stokłosy - informacje po posiedzeniu Komisji Architektury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycji Komunalnych i Transportu rady Dzielnicy Ursynów

19.08.2016 r. Czytaj dalej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – etap zbierania wewnętrznych opinii przez Urząd m. st. Warszawa

19.08.2016 r.

Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY zawiadamia, że w dniu 18.08.2016 r. o godz. 18:00 zwołane zostało wspólne posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycji Komunalnych i Transportu Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. W punkcie 2 porządku obrad omawiany będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy. 

Czytaj dalej

Protokół ze wspolnego posiedzenia

18.08.2016 r.

Komisji Architektury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycji Komunalnych i Transportu w dniu 18 sierpnia 2016r.

Czytaj dalej

Protokół nr 36/16 cz.I

29.06.2016 r.

posiedzenia komisji ładu przestrzennego Rady m.st. Warszawy z dnia 29 czerwca 2016r.

Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy

27.06.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w sprawie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Dzielnicy Ursynów (dalej BGN) dotyczącego regulacji stanu prawnego gruntów Spółdzielni odbędzie się w dniu 29.06.2016r. o godz.16.30 w sali Rudniewa na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

Nasze sprawy omawiane będą w punkcie 4 proponowanego porządku obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy w brzmieniu: „Omówienie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami dotyczącego regulacji gruntów na rzecz Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Stokłosy”.”.

Informujemy, iż w posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego może uczestniczyć każdy zainteresowany, wraz z możliwością wzięcia udziału w dyskusji.

Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy

07.06.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informacje od Biura Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Dzielnicy Ursynów (dalej BGN), o terminie posiedzenia  Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy tj. 13.06.2016 r. (poniedziałek) godz. 17.00, sala Rudniewa, IVp. w Pałacu Kultury i Nauki.

Punkt 4 proponowanego porządku obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy brzmi „Omówienie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami dotyczącego regulacji gruntów na rzecz Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Stokłosy”.”.

Czytaj dalej

Projekt wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

15.02.2016 r.

Wniosek do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

dla obszaru objętego Uchwałą NR XCII/2352/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

Czytaj dalej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Ciszewskiego (Ursynów) - przystąpienie do sporządzania

12.02.2016 r.

Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy pojawiło się ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy informujące o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego, określając formę, miejsce i termin składania wniosków.

Czytaj dalej

Wyłożenie wniosków do zapisów miejscowego "planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy"

09.10.2015 r. Czytaj dalej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy (Ursynów) - przystąpienie do sporządzania

16.09.2015 r. Czytaj dalej

Informacje nt. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

14.09.2015 r.

W związku z pojawiającymi się licznymi wątpliwościami, informujemy iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan miejscowy) jest aktem prawa miejscowego, a tym samym stanowi prawo powszechnie obowiązujące na danym terenie. Rada m.st. Warszawy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Plan miejscowy jest m. in. podstawą do wydawania pozwoleń na budowę. 

Czytaj dalej

dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy cz. B

20.08.2018 r.

Czytaj dalej