Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Sprawy członkowskie


 

PYTANIE: Kto może zostać członkiem Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY?

Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub  osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna przez nich wskazana osoba, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych sprawę rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia.  

 

PYTANIE: Czy współmałżonek członka Spółdzielni może być również członkiem Spółdzielni?

Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie,  jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. Współmałżonek, który  nie posiada  prawa do lokalu nie może być członkiem Spółdzielni.

 

PYTANIE: Jak zostać członkiem Spółdzielni?

Członkostwo w Spółdzielni uzyskuje się z mocy prawa,  powstaje ono z chwilą nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, o ile nie zostało nabyte wcześniej.

 

PYTANIE: Jakie opłaty wiążą się z uzyskaniem członkostwa w SBM STOKŁOSY?

Uzyskując członkostwo  nie ma obowiązku składania deklaracji, czy wnoszeniu wpisowego        i udziałów.

 

PYTANIE: Gdzie mogę uzyskać zaświadczenie do notariusza w celu zbycia prawa do lokalu bądź do przedłożenia w innej instytucji?

Zaświadczenia potwierdzające tytuł prawny do lokalu można uzyskać w Dziale Organizacyjno - Samorządowym w pokoju 113, po wcześniejszym wypełnieniu wniosku o wydanie zaświadczenia przez osobę uprawnioną tj. posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. 22 545 30 35, w godzinach pracy Spółdzielni.

 

 

PYTANIE: Kiedy można przekształcić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Zgodnie z art. 6 nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 18 grudnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1779) przekształcenie prawa lokatorskiego na prawo własnościowe było możliwe do dnia 31 grudnia 2012 r. Obecnie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie można przekształcić w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 

 

PYTANIE: Czy można założyć księgę wieczystą na spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu?

W związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 r. (sygn. akt III CZP 104/12) w sprawie zakładania ksiąg wieczystych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali, która stanowi, że w przypadku, gdy spółdzielni nie przysługuje użytkowanie wieczyste lub własność do gruntu pod budynkiem to wówczas mowa jest o ekspektatywie prawa do lokalu i dlatego nie można założyć księgi wieczystej dla spółdzielczego prawa do lokalu.

 

 

PYTANIE: Jaki jest stan prawny gruntów będących we władaniu SBM STOKŁOSY?

Grunty będące z zasobach naszej Spółdzielni są własnością m.st. Warszawy, SBM STOKŁOSY jest dzierżawcą przedmiotowych gruntów. Zgodnie z art. 208 ust. 2 - 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.0.518), Spółdzielni służy roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów oraz o nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków, bez przetargu i bez obowiązku wniesienia pierwszej opłaty rocznej. Spółdzielnia prowadzi intensywne prace w celu zawarcia ww. umów o użytkowanie wieczyste.