Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Komisja Statutowa


dot. statutu sbm stokłosy

03.10.2023 r.

SPOTKANIA W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE

21.09.2023 r.

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących
zmian w Statucie SBM STOKŁOSY

 

     W związku z zaplanowaną na dzień 7 października 2023 r. kontynuacją obrad XV Walnego Zgromadzenia, w trakcie których będzie poddana pod głosowanie uchwała w sprawie zmian w Statucie SBM STOKŁOSY, zapraszam do udziału w spotkaniach informacyjnych, dedykowanych przypomnieniu i omówieniu tych zmian.

     Spotkania odbędą się w dniach 26, 27, 28 i 29 września 2023 r. o godz. 17.00, w biurze Spółdzielni, w sali nr 121 i będą prowadzone przez członków Komisji Statutowej XIII Walnego Zgromadzenia.

     Projekt Statutu, z zaznaczonymi kolorem zmianami, dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni, w zakładce Komisja Statutowa, jako załącznik do Komunikatu z dnia 16 maja 2023 r. Wersję papierową można otrzymać w biurze Spółdzielni u Pani Katarzyny Pazik, pokój 110, tel. 22 545 30 47, e-mail k.pazik@stoklosy.com.pl.  

 

Z poważaniem,

Krzysztof Berliński

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

Dlaczego powinniśmy uchwalić zmiany w Statucie SBM STOKŁOSY

31.05.2023 r.

     Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia ma być uchwalenie zmian w Statucie. Próby jego zmiany
w ostatnich latach trzykrotnie, decyzją uczestników Walnego Zgromadzenia, zakończyły się niepowodzeniem – w czerwcu 2018 r., w lutym 2019 r. i w czerwcu 2022 r. Zmian w Statucie nie można już dalej odwlekać z dwóch zasadniczych powodów:

     Po pierwsze, obowiązek dokonania zmian w Statucie wynika wprost z ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, w której zakreślono termin 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na dostosowanie statutów spółdzielni mieszkaniowych do zmian ustawowych. Termin ten upłynął
w dniu 9 września 2018 r., a więc blisko 5 lat temu. Za niewykonanie tego obowiązku Krajowy Rejestr Sądowy może nałożyć na naszą Spółdzielnię karę finansową.

   Po drugie, obowiązujący Statut, uchwalony ponad 30 lat temu, w innych realiach gospodarczych i prawnych, nie przystaje już do wyzwań, przed jakimi stoi nasza Spółdzielnia, ani aspiracji jej członków. Jest po prostu przestarzały, nie obejmuje szeregu ważnych kwestii, a wiele innych traktuje pobieżnie lub nieprecyzyjnie, co w praktyce rodzi liczne problemy proceduralne i interpretacyjne.

     Krótko mówiąc, jak najszybsze dokonanie zmian w Statucie leży w interesie Spółdzielni i jej członków. Projekt tych zmian został przygotowany przez Komisję Statutową powołaną przez XIII Walne Zgromadzenie w czerwcu 2019 r. Ambicją  członków Komisji było nie tylko dopasowanie Statutu do zmian ustawowych, ale także wprowadzenie przy tej okazji wielu nowych rozwiązań służących rozwojowi Spółdzielni, a przede wszystkim zwiększających wpływ członków na jej sprawy
i ich podmiotowość w stosunku do organów Spółdzielni. Bo to członkowie są właścicielami Spółdzielni, mają prawo decydować o jej najważniejszych sprawach,
a na organach Spółdzielni spoczywa obowiązek wsłuchiwania się w ich głos.

     Projekt zmian w Statucie był przedmiotem konsultacji z członkami Spółdzielni w kwietniu i we wrześniu 2022 r. oraz w kwietniu 2023 r. Niestety, nie cieszyły się one takim zainteresowaniem, na jakie zasługują zmiany w Statucie. Również apele
o zgłaszanie propozycji i uwag do zmian w Statucie spotkały się ze znikomym odzewem.

     Projekt był na etapie prac konsultowany z prawnikami, a jego końcowa wersja uzyskała pozytywną ocenę prawną. W wyniku sugestii prawników odstąpiono od pierwotnego pomysłu wyłączenia spraw dotyczących Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zebrania Członków i Rady Nieruchomości do odrębnych regulaminów i pozostawiono je w Statucie.

     Projekt został przygotowany w formie tekstu jednolitego. Jest to forma najbardziej czytelna w odbiorze, biorąc pod uwagę ogrom wprowadzonych zmian.

 

            Najważniejsze zmiany to:

 • wzmocnienie roli Walnego Zgromadzenia jako najwyższego organu Spółdzielni; to Walne Zgromadzenie, a więc wszyscy członkowie, powinni decydować o najważniejszych sprawach w naszej Spółdzielni, a zwłaszcza
  o sprawach inwestycyjnych, o zobowiązaniach zaciąganych przez Spółdzielnię czy o nakładaniu na członków obciążeń finansowych innych niż opłaty z tytułu eksploatacji i utrzymania lokali oraz odpis na fundusz remontowy;
 • wzmocnienie jawności i przejrzystości działania organów Spółdzielni oraz prawa członków do rzetelnej informacji na temat pracy tych organów, m.in. poprzez obowiązek udostępniania członkom na stronie internetowej Spółdzielni informacji i dokumentów związanych z jej działalnością, w tym protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej, niezwłocznie po ich przyjęciu, oraz stworzenie możliwości obserwowania przez członków posiedzeń Rady Nadzorczej przez Internet;
 • wprowadzenie zapisów o obowiązku uwzględniania przez Spółdzielnię potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz energooszczędności i ochrony środowiska;
 • wprowadzenie nowego organu Spółdzielni – Zebrania Członków, którego zadaniem jest powoływanie Rady Nieruchomości, wybór i odwoływanie jej członków oraz zajmowanie się innymi sprawami związanymi z użytkowaniem danej nieruchomości;
 • wprowadzenie obowiązku powoływania na Walnym Zgromadzeniu komisji wnioskowej;
 • zmiana sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej poprzez wprowadzenie 14 jednomandatowych okręgów wyborczych, zamiast dotychczasowych
  7 dwumandatowych, co powinno wzmocnić reprezentatywność i uprościć procedurę wyborczą, oraz zwiększenie do 20 członków wymaganego poparcia dla kandydata na członka Rady Nadzorczej;
 • wprowadzenie ograniczenia, że podejmowanie przez Spółdzielnię inwestycji budowlanej, której koszt przekracza 30% stanu funduszu zasobowego lub kwotę 1 mln zł, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia;
 • wprowadzenie ograniczenia, że Spółdzielnia może korzystać z kredytów
  i pożyczek tylko do wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, a suma zaciąganych przez nią zobowiązań w roku obrachunkowym nie może przekroczyć 50% sumy bilansowej za rok ubiegły;
 • wprowadzenie zakazu lokowania posiadanych przez Spółdzielnię środków pieniężnych w instrumenty finansowe niegwarantujące zwrotu wniesionego kapitału, w szczególności w akcje, obligacje korporacyjne, certyfikaty inwestycyjne oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
 • wprowadzenie możliwości zmiany modelu gromadzenia środków na remonty, poprzez utworzenie decyzją Walnego Zgromadzenia centralnego funduszu remontowego oraz odrębnych funduszy remontowych dla poszczególnych nieruchomości.

     Nasza Spółdzielnia ma już ponad 30 lat. Jest to dobry moment, aby na nowo zdefiniować jej ustrój, orientując go na przyszłość, a przede wszystkim wzmacniając podmiotowość członków jako właścicieli Spółdzielni. Takim właśnie przekonaniem kierowała się w swojej pracy Komisja Statutowa uważając, że w naszej Spółdzielni potrzebne są głębokie zmiany, a prawną podstawę do ich przeprowadzenia powinien stanowić zmieniony Statut.

     Zwracam się do członków Spółdzielni o poparcie zaproponowanych zmian
w Statucie i głosowanie za przyjęciem uchwały w tej sprawie na  Walnym Zgromadzeniu. 

 

Marek Zawacki

Przewodniczący Komisji Statutowej XIII Walnego Zgromadzenia

 

K O M U N I K A T w sprawie projektu zmian w Statucie

16.05.2023 r.

K O M U N I K A T

w sprawie projektu zmian w Statucie

 

  Zarząd SBM STOKŁOSY przedstawia wniesiony pod obrady XV Walnego Zgromadzenia projekt zmian w Statucie w wersji, w której oznaczono kolorem  zmiany merytoryczne.

   Zwracamy jednocześnie uwagę, że projekt zmian nie poddaje się prostym porównaniom z obowiązującym Statutem, ponieważ zmiany wprowadzane były do tekstu gruntownie przeredagowanego, tworzonego de facto od nowa. Wynikało to z dość oczywistej konstatacji, że wprowadzanie tak ogromnej ilości zmian merytorycznych i redakcyjnych w ramy dotychczasowego, dalece niedoskonałego, tekstu Statutu nie będzie służyć nowej jakości.           

   Wersje papierową projektu Statutu można otrzymać w biurze Spółdzielni u Pani Anny Baj, pokój 117, tel. 22 545 30 30, e-mail a.baj@stoklosy.com.pl.

 

                                                                       Z poważaniem,

                                                                                 Krzysztof Berliński

                                                                                 Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

W załączeniu:

1.Projekt statutu SBM Stokłos.

 

komunikat w sprawie projektu zmian w Statucie

26.04.2023 r.

K O M U N I K A T

w sprawie projektu zmian w Statucie

            Zarząd SBM STOKŁOSY przedstawia poprawiony projekt Statutu, do którego włączono, ze względów proceduralnych, treści zawarte wcześniej w projektach regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zebrania Członków i Rady Nieruchomości.

            Uwagi do projektu Statutu prosimy zgłaszać do dnia 10 maja 2023 r.:

 • mailowo – na adres komisjastatutowawz@stoklosy.com.pl,
 • na piśmie – na adres Komisji Statutowej – w biurze Spółdzielni,
 • osobiście – w trakcie spotkań z członkami Komisji Statutowej, po uzgodnieniu terminu za pośrednictwem działu organizacyjnego Spółdzielni (tel. 22 545 30 30) lub poprzez wskazany wyżej adres mailowy.

            Wersje papierowe projektu Statutu można otrzymać w biurze Spółdzielni u Pani Anny Baj, pokój 117, tel. 22 545 30 30, e-mail a.baj@stoklosy.com.pl.

 

                                                                                     Z poważaniem ,

                                                                                        Krzysztof Berliński

                                                                                        Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

W załączeniu:

Projekt Statutu SBM STOKLOSY.

 

 

 

 

 

Zmiana terminu konsultacji

14.09.2022 r.

 

K O M U N I K A T

w sprawie zmiany terminu konsultacji dotyczących Statutu SBM STOKŁOSY,
regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zebrania Członków
i Rady Nieruchomości

 

Informuję, że zaplanowane w dniach 15 i 16 września 2022 r. konsultacje dotyczące Statutu SBM STOKŁOSY, regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zebrania Członków i Rady Nieruchomości zostały odwołane. Konsultacje te odbędą się w dniach 20 i 21 września 2022 r. o godz. 17.00 w biurze Spółdzielni, w sali nr 121.

Terminy pozostałych konsultacji, wymienionych w zaproszeniu z dnia 30 sierpnia 2022 r., nie uległy zmianie.

 

Z poważaniem,

Krzysztof Berliński

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

 

 

 

 

 

zaproszenie

30.08.2022 r.

                                                                                             Warszawa, dnia 30 sierpnia 2022 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

do udziału w konsultacjach dotyczących Statutu SBM STOKŁOSY,
regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zebrania Członków
i Rady Nieruchomości

 

Zapraszam do udziału w konsultacjach dotyczących Statutu SBM STOKŁOSY, regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zebrania Członków i Rady Nieruchomości.

Konsultacje odbędą się w dniach 13, 14, 15, 16 i 19 września 2022 r. o godz. 17.00,
w biurze Spółdzielni, w sali nr 121 i będą prowadzone przez członków Komisji Statutowej XIII Walnego Zgromadzenia.

Projekty w/w dokumentów dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni
w zakładce Komisja Statutowa. Wersje papierowe można otrzymać w biurze Spółdzielni
u Pani Anny Proczek, pokój nr 114, tel. 22 545 30 61, e-mail a.proczek@stoklosy.com.pl lub u Pani Anny Baj, pokój 117, tel. 22 545 30 30, e-mail a.baj@stoklosy.com.pl.

 

Z poważaniem,

Krzysztof Berliński

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

 

Komunikat Komisji Statutowej

02.08.2022 r.

 

K O M U N I K A T

 

Komisji Statutowej

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z decyzją XIV Walnego Zgromadzenia o nierozpatrywaniu punktu porządku obrad dotyczącego przyjęcia zmian w Statucie SBM STOKŁOSY i regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zebrania Członków i Rady Nieruchomości, Komisja Statutowa ponownie zwraca się o zgłaszanie uwag i propozycji do projektów tych dokumentów, w terminie do dnia 4 września 2022 r.:

 • mailowo – na adres komisjastatutowawz@stoklosy.com.pl,
 • na piśmie – na adres Komisji Statutowej – w biurze Spółdzielni,
 • osobiście – w trakcie spotkań z członkami Komisji Statutowej, po uzgodnieniu terminu za pośrednictwem działu organizacyjnego Spółdzielni (tel. 22 545 30 61) lub poprzez wskazany wyżej adres mailowy.

            Wersje papierowe projektów Statutu i w/w regulaminów można otrzymać w biurze Spółdzielni u Pani Anny Proczek, pokój nr 114, tel. 22  545 30 61, e-mail a.proczek@stoklosy.com.pl.

Jednocześnie, Komisja Statutowa poddaje pod rozwagę, zgłoszony przez członków Spółdzielni, pomysł zmiany modelu wyboru członków Rady Nadzorczej, polegający na utworzeniu czternastu jednomandatowych okręgów wyborczych, zamiast dotychczasowych siedmiu dwumandatowych. Zdaniem pomysłodawców, zwiększy to reprezentatywność oraz uprości procedury wyborcze.

Komisja Statutowa informuje, że we wrześniu br. odbędą się konsultacje dotyczące Statutu i w/w regulaminów. Miejsce i terminy konsultacji zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Spółdzielni pod koniec sierpnia br.

 

Przewodniczący

Marek Zawacki

 

W załączeniu projekty:

 1. Statutu SBM STOKŁOSY;
 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 3. Regulaminu Rady Nadzorczej;
 4. Regulaminu Zebrania Członków i Rady Nieruchomości.

Komunikat Komisji Statutowej

06.04.2022 r.

 

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2022 r.

 

K O M U N I K A T

 

Komisji Statutowej dotyczący Statutu SBM STOŁOSY oraz regulaminów

Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości

 

Szanowni Państwo,

 

Komisja Statutowa przedstawia pakiet projektów regulujących ustrój SBM STOKŁOSY, na który składają się Statut oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości (zmiana nazwy Komitetu Domowego).

 

Zmieniony Statut jest realizacją uchwały nr 19/19 XIII Walnego Zgromadzenia SBM STOKŁOSY i jest prezentowany w formie tekstu jednolitego. Jest to forma najbardziej czytelna w odbiorze, biorąc pod uwagę dużą ilość zmian, zwłaszcza redakcyjnych, w porównaniu z obecnie obowiązującym tekstem Statutu.

 

Wymienione wyżej regulaminy zostały przygotowane z inicjatywy Komisji Statutowej, która dysponując dodatkowym czasem, w związku z nieodbyciem się Walnego Zgromadzenia w 2020 r., uznała, że należy wykorzystać tę okazję do opracowania, w pakiecie ze Statutem, regulaminów szczegółowo określających działanie Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości. Regulaminów takich nie ma w naszej Spółdzielni, a ich brak rodzi permanentne problemy proceduralne i interpretacyjne w sprawach, które w obowiązującym Statucie zostały potraktowane pobieżnie, nieprecyzyjnie bądź pominięte. Regulaminy takie obowiązują w zdecydowanej większości spółdzielni mieszkaniowych.

 

W zamierzeniu Komisji Statutowej, zmieniony Statut wraz ze wspomnianymi regulaminami mają tworzyć spójną całość, regulującą ustrój Spółdzielni. Statut został dopasowany do zmian ustawowych, według stanu na dzień 31 marca 2022 r., oraz przeredagowany, tak aby był bardziej czytelny i przejrzysty w odbiorze. Wprowadzono też do niego szereg nowych rozwiązań służących rozwojowi Spółdzielni oraz zwiększających podmiotowość członków Spółdzielni w stosunku do jej organów. Wyłączono ze Statutu szczegółowe kwestie, określające działanie Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości, które przeniesiono do odpowiednich regulaminów.

 

Przedstawiony pakiet projektów będzie przedmiotem konsultacji z członkami Spółdzielni. Zaproszenia do udziału w konsultacjach, zawierające ich miejsce, terminy oraz inne szczegóły organizacyjne, zostaną umieszczone w gablotach ogłoszeń i w skrzynkach pocztowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię, a także na jej stronie internetowej.

 

Przewodniczący

Marek Zawacki

 

 1. Zaproszenie do udziału w konsultacjach dotyczących Statutu SBM STOKŁOSY oraz regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości;
 2. Projekt Statutu SBM STOKŁOSY;
 3. Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia SBM STOKŁOSY;
 4. Projekt Ragulaminu Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY;
 5. Projekt Regulaminu Rady Nieruchomości SBM STOKŁOSY.

Zaproszenie do udziału w pracach nad Statutem

19.09.2019 r.