Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Dobudowa wind


 

 

Prezentacja dotycząca dobudowy wind,

 

kliknij na tekst.

 

 

Przygotowania do dobudowy wind do budynków Spółdzielni

25.03.2024 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY dokonał już analizy w zakresie ewentualnej korekty / uzupełnienia zakresu rzeczowego i aktualizacji poziomu planowanych kosztów dobudowy wind w wybranych lokalizacjach, zgodnie z opracowaniem autorstwa mgr inż. arch. Beaty Krupy z Pracowni Projektowej Andrzej Wojniak z maja 2022 r. („Koncepcja/analiza kosztów szacunkowych dla zamierzenia budowlanego: dobudowa dźwigów osobowych (wind) albo platform podnośnikowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie SBM STOKŁOSY w Warszawie”. Zarówno sama analiza jak i określony budżet i zakres rzeczowy pozostają aktualne. W dniu 19.03.2024r. przekazano do Urzędu Dzielnicy Ursynów wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na realizację w/w prac. Trwają też przygotowania do uruchomienia ankiety wśród mieszkańców zainteresowanych dobudową wind, rozpoczęto przygotowania do złożenia wniosku aplikacyjnego o środki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Analizowana jest także kwestia możliwości skorzystania ze środków BGK w przypadku planowanego doposażenia w dźwigi istniejących budynków posiadających klatkę schodową z tzw. duszą.

                                                                                                             

                                                                                                                        Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

XV Walne Zgromadzenie poparło plany dobudowy wind do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni STOKŁOSY

10.10.2023 r.

W dniu 2 czerwca 2023 r. w dużej auli Akademii Finansów i Biznesu VISTULA przy ul. Stokłosy 3 w Warszawie odbyło się XV Walne Zgromadzenie Członków SBM STOKŁOSY, podczas którego łącznie wydano 337 mandatów (w tym 82 Pełnomocnikom Członków Spółdzielni), co stanowiło 6,2 % ogółu Członków Spółdzielni (5431).

Zgodnie z wnioskiem formalnym zgłoszonym podczas obrad oraz zaakceptowanym przez obecnych na XV Walnym Zgromadzeniu SBM STOKŁOSY członków Spółdzielni, w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz.22.55 zarządzono przerwę w obradach do dnia 7 października 2023 r. godz. 10.00. Kontynuacja Walnego Zgromadzenia odbyła się w dolnym kościele Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 101. Wydano łącznie 160 mandatów (w tym 31 Pełnomocnikom Członków Spółdzielni), co stanowiło 2,9 % ogółu Członków Spółdzielni (5427).

 

W ramach przyjętego porządku obrad XV Walnego Zgromadzenia, w dniu 7 października 2023 r., po przerwie, omówiono temat dobudowy wind w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY. Punkt zreferował Prezes Krzysztof Berliński.
Podkreślił wagę tego problemu, zauważając, że mieszkańcy osiedla są coraz starsi i coraz trudniej im pokonywać bariery komunikacyjne.
W dyskusji wzięło udział wielu obecnych, którzy zwracali uwagę na różne aspekty i trudności dla mieszkańców w codziennym funkcjonowaniu i przemieszczaniu się w obrębie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. Rozmawiano również o założeniach programu Dostępność Plus, z którego planuje się współfinansować przedsięwzięcie dobudowy wind.

Ostatecznie XV WZ, 105 głosami za, 24 przeciw i przy 9 głosach wstrzymujących podjęło Uchwałę w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na inwestycję dobudowy wind w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY. Powyższe umożliwiło ubieganie się o środki zewnętrze z Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Poniżej publikujemy treść Uchwały nr 10/23 XV Walnego Zgromadzenia podjętej w powyższej sprawie.

Informacja w sprawie spotkania z dnia 24.05.2022 r.

30.05.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 24.05.2022 r. w Domu Kultury Stokłosy odbyło się pierwsze spotkanie z Prezesem Zarządu SBM STOKŁOSY dotyczące możliwości dobudowy wind osobowych w zabudowie wielorodzinnej w obrębie Osiedla Stokłosy.

 

Dziękujemy za tak liczne przybycie!

W spotkaniu wzięło udział aż 55 osób.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałem informacyjnym prezentowanym podczas spotkania - Prezentacja dot. dobudowy wind.

 

W wyniku złożonego przez Członków SBM STOKŁOSY wniosku do porządku obrad XIV Walnego Zgromadzenia, w pkt. 21 zaplanowano ponownie omówienie i rozpatrzenie spraw dotyczących realizacji dobudowy wind osobowych do budynków wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Dlatego też gorąco zachęcamy do udziału w XIV Walnym Zgromadzeniu i zabrania głosu w dyskusji.

 

Serdecznie zapraszam!

Krzysztof Berliński

Spotkanie w dniu 24.05.2022 r.

20.05.2022 r.

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak istotny dla naszych mieszkańców jest problem dostępności budynków oraz barier architektonicznych, które utrudniają Państwu codzienną komunikację i przemieszczanie się. Problem ten nie dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnościami czy jakimikolwiek ograniczeniami ruchowymi. Dotyka on także młodych rodzin z małymi dziećmi, jak i seniorów, którzy zwłaszcza w czasie pandemii czują się jak więźniowie w swoich mieszkaniach.

 

Dlatego też gorąco zapraszam na spotkanie z Prezesem Zarządu SBM STOKŁOSY dotyczące możliwości dobudowy wind osobowych w zabudowie wielorodzinnej w obrębie Osiedla Stokłosy.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 24.05.2022 r. o godz. 17:00
w Domu Kultury Stokłosy.

 

Podczas spotkania przekażemy informacje dotyczące:

 • lokalizacji, w których istnieją techniczne możliwości dobudowy wind,
 • konieczności uzyskania wymaganych prawem zgód w sprawie dobudowy wind,
 • szacowanych kosztów dobudowy wind,
 • możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na dobudowę wind w ramach programu Dostępność Plus oraz ze środków PFRON.

 

Zachęcam do udziału w spotkaniu i zabrania głosu w dyskusji. Naszym wspólnym celem jest to, aby zapewnić mieszkańcom pełny udział w życiu społecznym bez zbędnych barier architektonicznych.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Krzysztof Berliński 

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

Aktualne informacje oraz wystąpienie do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów

13.04.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 12.04.2022 r. zostały zlecone prace polegające na uzyskaniu szacunkowych, wariantowych analiz kosztów ogólnych realizacji wind/dźwigów osobowych albo platform podnośnikowych dla lokalizacji, które spełniają wymogi wskazane w piśmie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 24.08.2021 r. w sprawie zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy i uzyskania indywidulanej zgody na budowę wind osobowych, tj.:

 1. w obrębie geodezyjnym 1-10-02:
 • ul. Symfonii 4 - kl. I (cz. dz. ew. nr 5/7);
 • ul. Symfonii 4 - kl. V (cz. dz. ew. nr 5/7);
 • ul. Koncertowa 6 - kl. II (cz. dz. ew. nr 5/4);
 1. w obrebie geodezyjnym 1-10-09:
 • ul. Wokalna 3 - kl. I (cz. dz. ew. nr 22/2);
 • ul. Wokalna 4 - kl. II (cz. dz. ew. nr 4/12);
 • ul. Zamiany 6 - kl. I (cz. dz. ew. nr 29/5);
 • ul. Zamiany 8 - kl. III (cz. dz. ew. nr 4/29);
 • ul. Zamiany 9 - kl. I (cz. dz. ew. nr 4/28);
 • ul. Zamiany 10 - kl. V (cz. dz. ew. nr 4/29);
 • ul. Zamiany 16 - kl. II (cz. dz. ew. nr 4/17).

 Ww. lokalizacje spełniają łącznie warunki:

 • usytuowanie na terenie nieobjętym roszczeniami dawnych właścicieli (cały budynek) oraz
 • dobudowa windy w tej samej granicy działki.

Przewidywany termin wykonania oszacowania kosztów - do 6 tygodni od zlecenia prac.

 

Ww. prace obejmują również opracowanie koncepcji lokalizacji windy w skali 1:200/1:250, które mogą zostać również wykorzystane przy zawarciu wieloletniej umowy dzierżawy i uzyskania indywidulanej zgody na budowę wind osobowych.

 

Mając jednocześnie na uwadze, że w latach 2015-2016 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uzyskała już decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na rozbudowie budynku wielorodzinnego (dobudowa szybu dźwigowego), pismami z dnia 31.03.2022 r. (L.dz. NO/1578/22) oraz z dnia 4.04.2022 r. (L.dz. NO/1648/22, uzupełnienie w dniu 12.04.2022 r. L.dz. NO/1735/22), Zarząd SBM STOKŁOSY wystąpił do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w sprawie zgodności i aktualności dotychczas wydanych decyzji.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ww. korespondencji:

 1. pismo z dnia 31.03.2022 r. (l.dz. NO/1578/22) dot. decyzji o warunkach zabudowy dla lokalizacji przy ul. Zamiany 6, Wokalnej 2, Zamiany 10;
 2. pismo z dnia 4.04.2022 r. (l.dz. NO/1648/22) dot. decyzji o warunkach zabudowy dla lokalizacji przy ul. Związku Walki Młodych 6, Wacława Lachmana 4;
 3. pismo z dnia 12.04.2022 r. (l.dz. NO/1735/22) uzupełniające korespodnencję z dnia 4.04.2022 r.

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

Dot. dobudowy wind - ponowienie wniosku do Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY

28.03.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

pismem z dnia 28.02.2022 r. został ponowiony wniosek do Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY celem uzyskania środków finansowych na dalsze działania zmierzające do zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy i uzyskania indywidualnej zgody na budowę wind osobowych.

Ww. wniosek zostanie rozpatrzony po przedstawieniu kalkulacji środków niezbędnych na realizację przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność wielorodzinnych budynków wielorodzinnych w ramach Funduszu Dostępności.

Z uwagi na powyższe, wystąpiono o przedstawienie kompleksowych ofert cenowych na dobudowę wind osobowych. Po uzyskaniu ofert, wniosek z dnia 28.02.2022 r. zostanie uzupełniony o niezbędne dane.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

28.02.2022 r.

Szanowni Mieszkańcy,

 

z uwagi na treść otrzymanego pisma Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 24.08.2021 r. w sprawie zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy i uzyskania indywidulanej zgody na budowę wind osobowych, Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY po uzyskaniu oferty na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego w fazie koncepcyjnej lokalizacji wind z uwzględnieniem dostępności wraz z wyliczeniem powierzchni zajmowanej pod realizację inwestycji, zwrócił się wnioskiem z dnia 27.09.2021 r. (data wpływu 1.10.2021 r.) do Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY o korektę zakresu rzeczowego planu funduszu gospodarczo-finansowego na 2021 r. o koszt wykonania dokumentacji w sprawie budowy dźwigów osobowych. Na posiedzeniu w dniu 4.10.2021 r. Rada Nadzorcza nie przychyliła się do wniosku złożonego przez Zarząd SBM STOKŁOSY.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 28.02.2022 r. odbyło się robocze spotkanie z mieszkańcami SBM STOKŁOSY zainteresowanymi dobudową wind osobowych do budynków mieszkalnych z udziałem Prezesa Zarządu SBM STOKŁOSY oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY, na którym poczyniono ustalenia:

 • Zarząd SBM STOKŁOSY ponowi wniosek do Rady Nadzorczej z 27.09.2021 r. celem uzyskania środków finansowych na dalsze działania zmierzające do zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy i uzyskania indywidualnej zgody na budowę wind osobowych;
 • na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY będą publikowane również informacje z posiedzeń Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY dot. dobudowy wind osobowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

 

 

MAMY WSPARCIE ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW

16.09.2021 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY z radością informuje, że Zarząd Dzielnicy Ursynów poprze wystapienie SBM STOKŁOSY do Prezydenta m.st. Warszawy o odstępstwo od zasad wydzierżawiania nieruchomości i udzielenie indywidualnej zgody na budowę wind.

 

Zarząd Spółdzielni Budowalno-Mieszkaniowej STOKŁOSY będzie informował, na bieżąco o postępach zmierzających do zmiany ww. Zarządzenia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją klikając w zakładkę Czytaj dalej.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

Czytaj dalej

PONOWNE WYSTĄPIENIE

13.08.2021 r.

 

Z uwagi na brak dalszych informacji w sprawie pism z dnia 22.03.2021 r. skierowanych do Prezydenta m.st. Warszawy (L.dz. NO/1286/21), Rady m.st. Warszawy (L.dz. NO/1285/21) oraz Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (L.dz. NO/1253/21), Zarząd SBM STOKŁOSY pismami z dnia 12.08.2021 r. (L.dz. NO/3724/21, L.dz. NO/3725/21, L.dz. NO/3726/21) zwrócił się o aktualne informacje.

 

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją:

 1. pismo do Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.08.2021 r. (L.dz. NO/3724/21);
 2. pismo do Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  z dnia 12.08.2021 r. (L.dz. NO/3725/21);
 3. pismo do Rady m.st. Warszawy z dnia 12.08.2021 r. (L.dz. NO/3726/21).

Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

12.08.2021 r.

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 2.06.2021 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Spółdzielni między Prezesem Zarządu SBM STOKŁOSY a Panem Dariuszem Mikołajczykiem Menadżerem Funduszu Pożyczkowego i Pani Ewy Sawickiej Specjalisty ds. Pożyczek z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

 

Przedstawiciele Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości wyrazili żywe zainteresowanie współpracą z Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową STOKŁOSY. Wskazali, że Spółdzielnia posiada stosowne podmiotowe uprawnienie do wystąpienia o skorzystanie z programu współfinansującego przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych w klatkach schodowych. Jednocześnie zwrócono uwagę, że mimo spełnienia kryteriów, Spółdzielnia zetknie się z problemem uzyskania pozwolenia na budowę wind z uwagi na obecną treść Zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5.05.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

 

Na spotkaniu podjęto ustalenia, że Zarząd Spółdzielni Budowalno-Mieszkaniowej STOKŁOSY będzie informował, na bieżąco o postępach zmierzających do zmiany ww. Zarządzenia.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

INFORMACJA Z RADY M.ST. WARSZAWY

06.05.2021 r.

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY przekazuje w załączeniu korespondencję z dnia 5.05.2021 r. otrzymaną w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania dotychczasowej korespondnecji Zarządu SBM STOKŁOSY do Pana Arkadiusza Kuranowskiego Dyrektora Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa.

 

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją klikając w zakładkę Czytaj dalej.

Czytaj dalej

Wystąpienie do Rady Miasta Stołecznego Warszawy

25.03.2021 r.

Pismem z dnia 22.03.2021 r. Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY zwrócił się do Rady Miasta Stołecznego Warszawy z prośbą o udzielenie indywidualnej zgody na zawarcie umowy dzierżawy na podstawie Uchwały nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15.04.2004 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją klikając w zakładkę Czytaj dalej.

Czytaj dalej

Dot. uchylenia Zarządzenia Nr 90/2020 Prezydenta m.st. W-wy

25.03.2021 r.

Z uwagi na brak dalszych informacji w sprawie zainicjowania konkretnych działań zmierzających do uchylenia Zarządzenia Nr 90/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30.01.2020 r., Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY pismem z dnia 22.03.2021 r. zwrócił się do Prezydenta m.st. Warszawy ze stosownym wnioskiem o uchylenie ww. aktu oraz o wprowadzenie regulacji umożliwiających racjonalne administrowanie dzierżawionym terenem.

 

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją klikając w zakładkę Czytaj dalej.

Czytaj dalej

Pismo do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

25.03.2021 r.

W ślad za informacją opublikowaną w dniu 1.03.2021 r., Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY przekazuje do wiadomości korespondencję z dnia 22.03.2021 r. przesłaną do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (Oddział w Warszawie).

 

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją klikając w zakładkę Czytaj dalej.

 

Czytaj dalej

Korespondencja SBM STOKŁOSY do Zarządu Dzielnicy Ursynów

23.03.2021 r.

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY przekazuje w załączeniu korespondencję skierowaną do Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22.03.2021 r. w sprawie udzielenia popracia wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o odstępstwo od zasad przewidzianych w Zarządzeniu nr 811/2017 z dnia 5.05.2017 r. i wyrażenia stanowiska wobec zamiaru złożenia wniosku przez SBM STOKŁOSY o udzielenie indywidualnej zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy, celem skorzystania z programów współfinansujących przedsięwzięcie dobudowy wind osobowych w klatkach schodowych budynków mieszkalnych należących do SBM STOKŁOSY w ramach Programu Dostępność Plus.

 

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją klikając w zakładkę Czytaj dalej.

Czytaj dalej

Korespondencja z BGK

01.03.2021 r.

 

W dniu 29.12.2020 r. do Biura SBM STOKŁOSY wpłynęła korespondencja z Banku Gospodarstwa Krajowego z informacją o możliwości korzystania z pożyczek w wysokości do 2 mln złotych z Funduszu Dostępności przez poszczególne instytucje finansowe (pismo L.dz. 5671/20).

 

Z uwagi na powyższe, Zarząd SBM STOKŁOSY zwróci się do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości o zasady zastosowania programu współfinansującego przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych do klatek schodowych istniejących budynków wielorodzinnych (publikacja pisma nastapi po jego wystosowaniu  do PFP).

Dot. Zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 5.05.2017 r.

26.02.2021 r.

 

Zasady wydzierżawiania nieruchomości m.st. Warszawy na okres do 3 lat, określone w Zarządzeniu nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r., umożliwiały na gruntach będących przedmiotem dzierżawy o uregulowanym stanie prawnym lokalizowanie w uzasadnionych przypadkach obiektów budowlanych o charakterze trwałym, za zgodą pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy, zgodnie z par. 9 ust. 2 w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia.

 

Zasady te zostały zmienione Zarządzeniem nr 90/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 stycznia 2020 r., które uchyliło ust. 2. 

 

Wobec powyższego faktu mieszkańcy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY zostali pośrednio pozbawieni skorzystania z dofinansowania przedsięwzięcia w postaci dobudowy wind osobowych w klatkach schodowych nawet podczas trwania umowy dzierżawy na okres trzech lat.

 

Z uwagi na powyższe, Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje w załączeniu korespondencję kierowaną do m.in. Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie umożliwienia zapewnienia prawidłowej eksploatacji budynków będących w zasobach naszej Spółdzielni:

 1. pismo do Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10.09.2020 r. (l.dz. Z.3952/20),
 2. pismo do Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22.10.2020 r. (l.dz. Z/4667/20),
 3. pismo do Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19.01.2021 r. (l.dz. Z/226/21).

ODPOWIEDŹ DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

25.06.2020 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY pismem z dnia 8.06.2020 r. ponownie zwrocił sie do Ministerstwa Rozwoju o wydanie interpretacji co do zakresu i zastosowania programów współfinansujących przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych do klatek schodowych istniejących budynków wielorodzinnych.

Sprawa została przekazana do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, który w piśmie z dn. 25.06.2020 r. (przekazanym elektronicznie) wskazał, że odpowiedź w tej sprawie została udzielona pismem z dnia 1.04.2020 r. Jednocześnie telefonicznie pracownik Ministerstwa przekazał, iż zgodnie z właściwością merytoryczną zastosowania programów współfinansujących przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych do klatek schodowych istniejących budynków wielorodzinnych sprawą tą zajmuje się właśnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej a nie Ministerstwo Rozwoju.

Wobec powyższego Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości:

 

Odpowiedź z Banku Gospodarstwa Krajowego

12.05.2020 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości odpowiedź z Banku Gospodarstwa Krajowego na pismo dotyczące dysponowania nieruchomością przy skorzystaniu z programów współfinansujących przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych w klatkach schodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z korespondnecją, klikając w zakładkę Czytaj dalej.

 

Czytaj dalej

Wniosek SBM STOKŁOSY o dzierżawę

22.04.2020 r.

Wobec dotychczas prowadzonych rozmów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Zarząd SBM STOKŁOSY zwrócił się do Dyrektora Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy o zawarcie na okres minimum 10 lat umowy dzierżawy terenu będącego w zasobach Spółdzielni, a który obecnie stanowi przedmiot Umowy dzierżawy nr 90/WMD/2017 zawwartej w dn. 21.12.2017 r. 

Zasady dzierżawy na dłuższy okres reguluje Uchwała nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15.04.2004 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj.Maz. z 2004 r. Nr 119, poz. 2927).

Wystąpienie do BGK

15.04.2020 r.

Wobec dotychczas prowadzonych rozmów, Zarząd SBM STOKŁOSY zwrócił się z zapytaniem do Banku Gospodarstwa Krajowego o wskazanie, czy wystarczającym dysponowaniem nieruchomością przy skorzystaniu z programów współfinansujących przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych w klatkach schodowych można uznać sytuację w jakiej znajduje się obecnieSpółdzielnia.

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją, klikając w zakładkę Czytaj dalej.

 

Czytaj dalej

Odpowiedź Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

15.04.2020 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości odpowiedź Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na pismo dotyczące interpretacji zakresu i zastosowania programów współfinansujących przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych do klatek schodowych istniejących budynków wielorodzinnych. Na dzień udostępnienia niniejszego pisma nie uzyskano odpowiedzi jeszcze z Ministerstwa Rozwoju.

Czytaj dalej

Spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego

03.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 stycznia b.r. odbyło się spotkanie przedstawicieli SBM STOKŁOSY z Panią Katarzyną Myśliwiec – Ekspertem ds. sprzedaży Banku Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki. Spotkanie dotyczyło warunków wnioskowania przez Spółdzielnię STOKŁOSY o udzielenie pożyczki z Funduszu Dostępności na realizację przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, jako podmiot zarządzający środkami powierzonymi w ramach Funduszu Dostępności, w dniu 4 października 2019 r. ogłosił  nabór wniosków o udzielenie wsparcia, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu zapewnienia lub poprawy dostępności w szczególności budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej. Łączna kwota środków z Funduszu Dostępności przeznaczona na pożyczki w 2019 r. wynosi  43 mln zł.

Nabór wniosków realizowany jest w trybie otwartym i ciągłym, trwającym co najmniej do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

W dniu 19 września 2019 r. weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z którą utworzono nowy instrument finansowy, którego środki mogą być przeznaczane na zapewnienie lub poprawę dostępności, w tym w szczególności budynków użyteczności publicznej, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków zamieszkania zbiorowego.

BGK udziela preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnieniem dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Inwestycje przyczynią się do zapewnienia osobom mającym trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym poprzez swobodniejszy dostęp do dóbr i usług. Finansowanie udzielane przez BGK może być częściowo umorzone lub połączone z dotacją ze środków PFRON. Wsparcie może być kierowane na zamontowanie nowych dźwigów osobowych w budynkach.

Parametry pożyczki:

 • brak wymogu wkładu własnego,
 • preferencyjne oprocentowanie – od 0,15% w skali roku  w całym okresie kredytowania (oprocentowanie może być wyższe w przypadku wykorzystania przez pożyczkobiorcę limitów pomocy publicznej w tym de minimis),
 • długi okres spłaty – do 20 lat,
 • możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału pożyczki – do 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • możliwość skorzystania z umorzenia do 40% kapitału pożyczki po spełnieniu określonych warunków (szczegółowe warunki umorzenia poniżej),
 • brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek. 

W najbliższym czasie BGK ma uzyskać interpretację i stanowisko Ministerstwa Finansów odnośnie tego, czy SBM STOKŁOSY, nie będąc właścicielem ani użytkownikiem wieczystym gruntów, na których wybudowano Osiedle Stokłosy, może ubiegać się o udzielenie preferencyjnej pożyczki na likwidację barier architektonicznych w budynkach spółdzielczych.

O postępach w niniejszej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.  

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

  

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

19.12.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości odpowiedź z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z dn. 14.12.2019 r. (data wpływu 18.12.2019 r.) na przesłane zapytanie z dn. 28.11.2019 r.

Jednocześnie Zarząd SBM STOKŁOSY podkreśla, iż prezentowane możliwości dotyczą jedynie pożyczki w zakresie Programu Dostępność Plus.

Czytaj dalej

PONOWNE WYSTĄPIENIE DO MINISTERSTWA

02.12.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY korespodnencją z dnia 28.11.2019 r. (L.dz. Z/5144/19) ponownie zwrócił się z zapytaniem do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o możliwość skorzystania z programów współfinansujących przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych w klatkach schodowych budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni.

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją, klikając w zakładkę Czytaj dalej.

Czytaj dalej

WYSTĄPIENIE SBM STOKŁOSY DO PFRON

17.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z powzięciem nieoficjalnych informacji o możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych w ramach działania „Dostępna przestrzeń”, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w postaci budowy / montażu podnośników, platform schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego, Zarząd SBM STOKŁOSY przygotował w tym zakresie oficjalne zapytanie do Biura PFRON - Departamentu ds. Programów. Treść pisma prezentujemy poniżej (w zakładce „Czytaj dalej”).

Czytaj dalej

Odpowiedź na interpelację w sprawie dobudowy wind w starych budynkach

15.05.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości odpowiedź z dn. 23.04.2019 r. na interpelację ws. działania Zarządu Dzielnicy Ursynów na  rzecz stworzenia miejskiego programu zapewniającego windy w starych budynkach (informacja na str. 5 w części dot. bloku programowego "Ursynów dla seniorów").

Czytaj dalej

Interpelacja ws. stworzenia miejskiego proramu zapewniającego windy w starych budynkach

10.05.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości treść interpelacji do Burmistrza Dzielnicy Ursynów zarejestrowanej pod nr 307 ws. działania Zarządu Dzielnicy Ursynów na rzecz stworzenia miejskiego programu zapewniającego windy w starych budynkach.

Czytaj dalej

Odpowiedź z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

18.04.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości odpowiedź Ministerwstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 11.04.2019 r. na przesłane zapytanie z dn. 14.03.2019 r.

Czytaj dalej

Odpowiedź z Mazowieckiej jednostki wdrażania projektów unijnych

09.04.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości odpowiedź Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 5.04.2019 r. na przesłane zapytanie z dn. 14.03.2019 r.

 

Czytaj dalej

Zapytania o współfinansowanie dobudowy wind osobowych w klatkach schodowych

21.03.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY korespodnencją z dnia 14.03.2019 r. (L.dz. Z/1226/19, L.dz. Z/1227/19) zwrócił się z zapytaniem do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych o możliwość skorzystania z programów współfinansujących przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych w klatkach schodowych budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni.

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją, klikając w zakładkę Czytaj dalej.

Czytaj dalej