Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Aktualności


Posiedzenie Rady nr 51/18

25.09.2018 r.

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w Domu Kultury „Stokłosy”, podczas którego zapoznano się z informacją Zarządu oraz Kierownika DK nt. rozpoczętego roku kulturalnego 2018/2019, a także zakresu wykonanych i planowanych prac remontowych w budynku Domu Kultury, zmierzających do poszerzenia i zwiększenia atrakcyjności oferty.

Ponadto:

 1. Przyjęto Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczo – finansowego SBM STOKŁOSY za pierwszy kwartał 2018 r. oraz drugi kwartał 2018 r.
 2. Uchwałą nr 25/18 przyjęto ustalenia i zalecenia wynikające z kontroli umów i zasad korzystania z tzw. parkingów społecznych oraz miejsc parkingowych z uwzględnieniem liczby miejsc parkingowych na terenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.
 3. Uchwałą nr 26/18 przyjęto ustalenia i zalecenia wynikające z kontroli przestrzegania procedur przetargowych przy wyłanianiu najemcy pawilonu Bacewiczówny 8.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do złożenia w formie pisemnej informacji o podjętych i planowanych działaniach zmierzających do realizacji postanowień ww. uchwał (pkt 2 i 3), w terminie 30 dni od daty podjęcia.

 1. Uchwałą nr 27/18 postanowiono przeprowadzić, w terminie do 31 grudnia 2018 r., kontrolę zmierzającą do weryfikacji realizacji przez Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY wniosków i zaleceń z kontroli w zakresie rozliczenia mediów zewnętrznych, przyjętych Uchwałą nr 38/17 z dnia 27 listopada 2017 roku, w szczególności określonych w §1 ust. 6, oraz rozliczeń kosztów dostawy ciepła w roku 2017.
 2. Uchwałą nr 28/18 uchylono Uchwałę nr 09/14 z 27 marca 2014 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania premii uznaniowych członkom Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY” oraz Uchwałę nr 07/16 z 21 stycznia 2016 r. w sprawie określenia „Zasad wynagradzania Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY”. Jednocześnie uchwalono nowe „Zasady ustalania wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY”.
 3. Podjęto uchwały dotyczące spraw personalnych członków Zarządu (Uchwały nr 29/18, 30,18, 31/18).
 4. Zarząd, na październikowym posiedzeniu Rady Nadzorczej, ma przekazać informację odnośnie wyników ankiet wśród mieszkańców budynków wielorodzinnych w sprawie metody remontu instalacji gazowej oraz ponownego malowania elewacji w kilku budynkach wielorodzinnych.
Czytaj dalej

Posiedzenie Rady nr 50/18

29.08.2018 r.

1. Rada, na wniosek Zarządu (poparty pismem Komitetu domowego budynku Stokłosy 1), wyraziła zgodę na odstąpienie od „Zasad udzielania zamówień na roboty budowlane dostawy i usługi” przy wyborze wykonawcy robót instalacyjnych – wymiany instalacji gazowej w budynku Stokłosy 1 metodą polimeryzacji.

 

2.Uchwałą nr 21/18 przyjęto wnioski i zalecenia z kontroli w zakresie prowadzenia książek obiektów budowlanych.

 

3. Uchwałą nr 22/18 przyjęto zalecenia z kontroli w zakresie realizacji funduszu remontowego pod względem rzeczowym i finansowym.

 

4.Omówiono pisma Członków Spółdzielni skierowane do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą i uzgodniono treść odpowiedzi.

Czytaj dalej

Rada Nadzorcza nr 49/18

29.08.2018 r.

1. Rada odstąpiła od podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo-Finansowego za I kwartał 2018 r., zwracając się jednocześnie o wyjaśnienie i doprecyzowanie wybranych pozycji. Ustalono, że ww. sprawozdanie będzie rozpatrywane łącznie ze sprawozdaniem za II kwartał 2018 roku, na wrześniowym posiedzeniu Rady.

 

2. Rada wysłuchała informacji Zarządu dot. projektu ankiet w sprawie wyboru metody remontu instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych.

 

3.Rada Nadzorcza przyjęła do akceptującej wiadomości wniosek Zarządu o wykonanie piłko-chwytu na zmodernizowanym boisku przy Lachmana (obok placu zabaw), celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

Czytaj dalej

RADA ZALECIŁA ZARZĄDOWI PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI Z UŻYTKOWNIKAMI GARAŻY WIELOSTANOWISKOWYCH

02.05.2018 r.

Na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd przeprowadził przegląd stanu technicznego garaży wielostanowiskowych przy ul Jastrzębowskiego i B. Bartoka. Zalecono, aby Zarząd kompleksowo i systemowo rozwiązał problem zabezpieczenia górnej płyty garaży wielostanowiskowych oraz zastanowił się nad stawkami na remont ww. garaży. Jednocześnie uzgodniono, że należy ustawić znaki przed wjazdem na górną płytę ww. garaży, że jest to miejsce do parkowania tylko dla mieszkańców SBM STOKŁOSY.

Wnioski z przeprowadzonego przeglądu, w tym kwestie ewentualnych kosztów i źródeł ich finansowania, będą – zgodnie z zaleceniem RN - przedstawione użytkownikom tych garaży na spotkaniach organizowanych przez Zarząd, w terminie do 15 maja 2018r. (odrębnie dla każdej z lokalizacji).

Czytaj dalej

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI - W OCENIE RADY - SĄ KLUCZOWE

02.05.2018 r.

Na posiedzeniu w dniu 26.03.2018r. Rada uznała, przyjmując jednocześnie zalecenia do Zarządu, że:

 • decyzja odnośnie ponownego pomalowania elewacji w enklawie ul. Zamiany (w związku z wadą użytych materiałów), w tym finansowania tych prac, powinna być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety wśród członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach, których to dotyczy.
 • wybór sposobu przeprowadzenia remontu instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych (tam gdzie takie prace są konieczne/niezbędne), powinien zostać poprzedzony przeprowadzeniem ankiet wśród członków Spółdzielni zamieszkałych w zainteresowanych budynkach.
Czytaj dalej

KONTROLE RADY NADZORCZEJ W 2018 ROKU

02.05.2018 r.

W roku 2018 Rada postanowiła przeprowadzić m.in. kontrole w zakresie: realizacji funduszu remontowego pod względem rzeczowym i finansowym; prowadzenie książek obiektów budowlanych, zasad obiegu i przechowywania dokumentów, z uwzględnieniem umów zawartych z stronami trzecimi; kosztów obsługi prawnej Spółdzielni za okres 2013 do 2017 roku, przestrzegania procedur przy wyłanianiu najemcy pawilonu przy ul. Bacewiczówny 8, a także umów i zasad korzystania z tzw. parkingów społecznych oraz miejsc parkingowych z uwzględnieniem liczby miejsc parkingowych na terenie SBM „Stokłosy”.

W razie konieczności, w tym pozyskania uzasadnionych informacji/skarg od mieszkańców, Rada może przeprowadzić kontrole również w innym zakresie.

Czytaj dalej

RADA WYDAŁA WAŻNE ZALECENIE WS. INFORMOWANIA O STANIE FUNDUSZU REMONTOWEGO

02.05.2018 r.

Na posiedzeniu nr 42/18 w dniu 12.03.2018r. Rada zaleciła, aby - w terminie do końca czerwca każdego roku - na klatkach schodowych wszystkich budynków wielorodzinnych (a także w enklawie domków jednorodzinnych i garażach wielostanowiskowych), wywiesić informacje na temat funduszu remontowego, zawierającą, co najmniej:

 • przychody z tytułu FR za poprzedni rok obrotowy dla danego budynku/enklawy domków/garaży;
 • wydatki z FR za poprzedni rok obrotowy dla danego budynku/enklawy domków/garaży, ze wskazaniem wszystkich wydatków przekraczających (jednostkowo) 5.000 zł;
 • stan/saldo FR dla danego budynku/enklawy domków/garaży na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

Jednocześnie Rada, jeszcze w 2017 roku, zaleciła Zarządowi przygotowanie analizy potrzeb remontowych dla każdego budynku (wieloletniej) na podstawie której zostanie ustalona prognozowana, optymalna stawka na fundusz remontowy. W pierwszej kolejności zalecono wykonanie analizy dla adresów: Bacewiczówny 7, Stokłosy 1 i Stokłosy 2/4 pod względem zweryfikowania czy obecna stawka jest adekwatna i zasadna czy można ją już obecnie zmniejszyć.

Czytaj dalej

RADA UCHWALIŁA NOWĄ STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ BIURA SBM STOKŁOSY

02.05.2018 r.

W celu usprawnienia funkcjonowania SBM „Stokłosy”, w tym bardziej czytelnego określenia podziału zadań i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych, Rada przyjęła Uchwałą nr 03/18 z dnia 26 lutego 2018r. nową strukturę organizacyjną biura Spółdzielni. W strukturze tej został m.in. wyodrębniony (i podporządkowany bezpośrednio Prezesowi) Zespół ds. Regulacji Stanu Prawnego Gruntów, w celu jeszcze większego zdynamizowania prac nad przekształceniem dzierżawy terenów w użytkowanie wieczyste (a docelowo odrębną własność), jak również koordynacji działań zmierzających do uchwalenia, korzystnego dla mieszkańców, MPZP dla osiedla Stokłosy. W celu poprawy działalności Spółdzielni, w tym jasnego przypisania odpowiedzialności za poprawę czystości i jakości utrzymania zasobów, w tym terenów zielonych, podzielono Dział Techniczno-Eksploatacyjny na dwie odrębne, podporządkowane bezpośrednio Zastępcy Prezesa, komórki organizacyjne – ds. technicznych oraz ds. eksploatacyjnych (dodatkowo, w strukturze tej komórki, wyodrębniono funkcję administratora zieleni, aby kompleksowo i w sposób skoordynowany nadzorować czynności związane z utrzymaniem tych terenów – intencją Rady jest, bowiem zadawalający mieszkańców efekt końcowy, czyli zadbane drzewa, krzewy i trawniki, a nie samo ich koszenie czy przycinanie). Ponadto zostało wyodrębnione stanowisko ds. przetargów, podporządkowane bezpośrednio Zastępcy Prezesa, w celu zwiększenia transparentności procesu wyboru wykonawców.

Podsumowując, Rada oczekuje, że dzięki nowej strukturze organizacyjnej, w sposób bardzo widoczny i szybki, mieszkańcy odczują wyraźną poprawę obsługi swoich spraw. Niezależnie od powyższego Rada będzie monitorowała wdrożenie przedmiotowej struktury, w szczególności pod kątem realizacji ww. założeń – dokonując korekt, jeśli okaże się to niezbędne. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, jej treść jest dostępna w biurze Spółdzielni.

Czytaj dalej

NOWELIZACJA REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SBM STOKŁOSY

02.05.2018 r.

Uwzględniając analizę doświadczeń z ostatnich lat funkcjonowania Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni, Rada Nadzorcza zdecydowała się w lutym 2018r. (Uchwała nr 04/2018) istotnie znowelizować ww. Regulamin. Poza doprecyzowaniem zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób i struktur na poszczególnych etapach procedury zakupowej, uszczegółowiono zasady i sposób szacowania wartości zamówienia, a także ustalono wymogi dla opisu przedmiotu zamówienia. Poza tym uchylono tryb udzielania zamówienia „z wolnej ręki”, tym samym każde zamówienie – w zależności od wartości szacunkowej – będzie realizowane w trybach konkurencyjnych.

Jednocześnie zalecono, aby osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację procedury zakupowej, kierowały się Rekomendacjami CBA postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień (dostępne: https://cba.gov.pl/ftp/filmy/Rekomendacje_FINALNA_13112015_v3.pdf), a także przekazać wszystkim pracownikom biorącym udział w postępowaniach w SBM Stokłosy egzemplarz ww. Rekomendacji CBA, za pokwitowaniem.

Czytaj dalej

PROWIZORIUM PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO NA 2018 ROK

02.05.2018 r.

Rok 2017 zakończył się dość niską realizacją (księgową) zaplanowanych w Spółdzielni prac remontowych (w głównej mierze wynikało to z podpisania umów z wykonawcami, wybranymi w drodze przetargu, w terminie, który uniemożliwiał wydatkowanie środków jeszcze w 2017 roku, a także oczekiwaniem na wykonanie opinii technicznych dot. stanu instalacji gazowej). W związku z powyższym, w dniu 21.12.2017r. wprowadzono korektę Planu gospodarczo-finansowego, natomiast niezrealizowane prace z 2017 roku uwzględniono w zatwierdzonym 05 lutego 2018r. (Uchwała nr 02/18) Prowizorium Planu gospodarczo finansowego na rok 2018.

Jednocześnie, w Uchwale nr 05/18 z 26 lutego 2018r., Rada zobowiązała Zarząd do przedstawienia, wraz z projektem Planu gospodarczo-finansowego na 2018 rok: uzasadnienia konieczności wykonania poszczególnych prac remontowych, sposobu oszacowania wartości tych prac, źródła finansowania, a także proponowanego tryb udzielenia zamówienia – celem skutecznej weryfikacji zasadności wykonywania określonych prac, a także efektywnego nadzoru nad ich realizacją. Dodatkowo, Rada będzie analizowała wysokości stawek na fundusz remontowy dla poszczególnych budynków, w kontekście planowanych działań remontowych Zarządu, w perspektywie co najmniej 3 lat, natomiast już w trakcie realizacji Planu na rok 2018 Rada zamierza monitorować salda funduszu remontowego, w celu optymalizacji wysokości ustalonych stawek.

Czytaj dalej

RADA MONITORUJE PRZEBIEG PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM INSTALACJI GAZOWEJ

02.05.2018 r.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje przebieg spraw związanych ze stanem technicznym instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych. W szczególności:

 • jeszcze w październiku 2017 roku ustalono, że Zarząd przedstawi harmonogram wykonania ekspertyzy instalacji gazowej w budynkach Spółdzielni (Rada zaleciła jednocześnie Zarządowi, aby w umowie z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) Sp. z o.o. zabezpieczyć interes Spółdzielni oraz określić w jakiej kolejności należy wykonywać ewentualny remont/wymianę instalacji gazowej).
 • na zlecenie PSG Sp. z o.o. zostały wykonane dla SBM „Stokłosy” opinie techniczne w zakresie instalacji gazowej w 15 budynkach. Przedstawione opinie wzbudziły niepokój członków Rady. Ponadto, w związku z licznymi uwagami i obawami zgłaszanymi przez mieszkańców, Rada zaprosiła na swoje posiedzenie przedstawicieli PSG Sp. z o.o., aby odnieśli się do sporządzonych opinii technicznych.
 • Rada wielokrotnie zalecała Zarządowi, aby w tej sprawie komunikował się na bieżąco z mieszkańcami zainteresowanych budynków wielorodzinnych. Zdaniem Rady Nadzorczej, ew. wymiana/remont instalacji w konkretnych budynkach musi być poprzedzona przygotowaniem mieszkańców i czytelnym przekazaniem informacji o konieczności tych prac podczas spotkań. Wskutek ww. zaleceń, Zarząd zorganizował na początku lutego 2018r. (w Uczelni Vistula) trzy spotkania z mieszkańcami.
 • po przeprowadzeniu ww. spotkań zalecono Zarządowi zamieszczenie na stronie Internetowej Spółdzielni kompletnej informacji odnośnie wymiany instalacji gazowej - w jasny i czytelny sposób z podaniem przyczyn, dlaczego trzeba wymienić/wyremontować wewnętrzną instalację gazową.
 • na kolejnych posiedzeniach (luty i marzec 2018r.) Rada, po wysłuchaniu informacji Zarządu, zaleciła przeprowadzenie odrębnych spotkań z mieszkańcami budynków, których dotyczyć będzie remont/wymiana instalacji gazowej. Ponadto Rada zaleciła Zarządowi przekazanie jej szczegółowych informacji z innych źródeł, m.in. rocznych kontroli stanu technicznego instalacji gazowej, a także zgłoszeń dot. awarii instalacji gazowej w budynkach.
 • w dniu 26.03.2018r. zalecono Zarządowi, aby metodę wymiany instalacji gazowej wykonać zgodnie z wolą mieszkańców. Podjęcie decyzji powinno być poprzedzone przeprowadzeniem ankiety lub spotkaniami bezpośrednimi z mieszkańcami poszczególnych budynków.
 • na posiedzeniu w dniu 26.04.2018r. przyjęto do wiadomości stanowisko Komisji Eksploatacyjno-Technicznej RN odnośnie wymiany instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych SBM Stokłosy.
Czytaj dalej

DZIAŁALNOŚĆ KULTUROWA JEDNYM Z PRIORYTETÓW RADY NADZORCZEJ

02.05.2018 r.

Po zapoznaniu się z działalnością Domu Kultury „Stokłosy”, Rada zaleciła Zarządowi, aby wspólnie z Kierownikiem tej placówki opracował koncepcję jej rozwoju. W celu integracji mieszkańców i rozpowszechnienia działalności DK, a także poinformowania o działaniach Spółdzielni dotyczących realizacji spraw ważnych dla wszystkich mieszkańców (np. projekt MPZP, regulacja stanu prawnego gruntów, remonty), zalecono Zarządowi zorganizowanie na przełomie maja i czerwca 2018 r. imprezy plenerowej dla mieszkańców. Rada rekomendowała jednocześnie wystąpienie do najemców naszych lokali użytkowych, aby włączyli się do organizacji ww. imprezy (w tym finansowo). Ponadto, Rada zaleciła Zarządowi, aby w Sprawozdaniu kwartalnym z realizacji Planu gospodarczo-finansowego dołączać dodatkową/odrębną informację dot. działalności Domu Kultury „Stokłosy” (przychody i koszty).

Czytaj dalej

RADA INTERWENIUJE W SPRAWIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

02.05.2018 r.

Rada zaleciła Zarządowi pilne podjęcie działań zmierzających do naprawienia (a w przypadku gdy miejscami tymi zarządzają inne instytucje - zgłosić do odpowiednich organów) wjazdów/zjazdów m.in. z ul. Jastrzębowskiego, ul. Bartoka i Al. KEN w uliczki wewnętrzne, które obecnie są w bardzo złym stanie - występują dziury i spękania, wyrwy w kostce, etc., co w konsekwencji może prowadzić do uszkodzenia podwozia samochodu lub innych negatywnych skutków i zagrożeń.

Ponadto zalecono podjęcie prac nad zmianą organizacji ruchu - w pierwszej kolejności - w okolicach skrzyżowań dróg wewnętrznych z drogami publicznymi, zwłaszcza prowadzących do placówek oświatowych oraz sklepów/pawilonów wielkopowierzchniowych.

Czytaj dalej

ZALECENIA DLA ZARZĄDU ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY CZYSTOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

02.05.2018 r.

Do Rady docierają sygnały odnośnie złego sprzątania terenu osiedla i wewnątrz budynków. W celu poprawy jakości świadczenia tej usługi przez firmy sprzątające, Rada zaleciła Zarządowi m.in., aby firmy rozważyły przypisanie do konkretnego budynku stałej osoby, która pełniłaby funkcję gospodarza budynku. Dodatkowo, Rada oczekuje ustalenia jednolitych i jasnych zasad (w tym ew. cennika) umieszczania w gablotach Spółdzielczych, tablicach informacyjnych na klatkach schodowych, czy wrzucania przez gospodarzy do skrzynek lokatorskich (pocztowych) reklam i informacji/zaproszeń, w szczególności określenia przez jaki czas dana reklama/ogłoszenie może wisieć na klatce, a bezpośrednio po tym okresie należy zadbać o jej usunięcie.

Rada oczekuje także dokonania przeglądu i oczyszczenia/udrożnienia kanałów odpływowych, w tym kratek przed wejściami do klatek oraz lokali użytkowych zlokalizowanych w przyziemiach budynków, celem uchronienia przed zalaniami i podtopieniami.

Ponadto, Rada zwróciła się o dokonanie niezwłocznego przeglądu wszystkich klatek, znajdujących się na poziomie piwnicy/poniżej poziomu gruntu, czy nie występują przypadki powstawania „purchli” na lamperii (zwłaszcza olejnej) w strefie przypodłogowej - w celu oszacowania skali problemu i zastosowania działań naprawczych.

Czytaj dalej

WYNIKI KONTROLI RN W SPRAWIE ROZLICZENIA MEDIÓW ZA ROK 2016

02.05.2018 r.

Na posiedzeniu w dniu 27.11.2017r. Rada przyjęła wnioski i zalecenia z kontroli rozliczenia mediów zewnętrznych za rok 2016. Protokół kontroli jest do wglądu, dla członków SBM Stokłosy, w biurze Rady Nadzorczej.

 

W wyniku kontroli przyjęto m.in. następujące zalecenia:

 • zwiększenie kontroli rozliczeń (z wykorzystaniem sił personalnych lub przez zakup systemu komputerowego z funkcjonalnością kontroli).
 • zestawienie liczb, będące efektem końcowym całego procesu liczenia, powinno być uzupełnione w komentarz słowny lub przedstawienie liczbowe rozliczenia budynku w układzie: wysokość kosztów (z faktur) oraz przychodów (z zaliczek).
 • obniżenie zaliczek na gaz.
 • dokonanie analizy przyczyn różnicy zużycia energii elektrycznej na potrzeby powierzchni wspólnych we wskazanych budynkach.
 • po rocznym rozliczeniu mediów należy przeprowadzać analizę porównawczą ich zużycia i kosztów w układzie rok do roku, z uwzględnieniem zmiennych wprowadzonych działaniami spółdzielni lub dostawców (zmiana umowy z dostawcą, zmiana cen, nowe umowy z najemcami itd.).
Czytaj dalej

Rada Nadzorcza wspiera rewitalizację placów zabaw oraz terenów wypoczynku i rekreacji

19.12.2017 r.

Na posiedzeniu w dniu 30 października 2017 r. zalecono Zarządowi powołanie „Zespołu ds. placów zabaw oraz terenów wypoczynku i rekreacji Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY”.

Do uczestnictwa w pracach tego zespołu (z głosem doradczym) Rada delegowała p. Artura Krysztofiaka i p. Henryka Sochę. Rada proponuje, aby w dalszych etapach, do prac „Zespołu…” włączyć przedstawicieli mieszkańców i Komitety Domowe, a także wykorzystać propozycje zgłoszone do Spółdzielni przez mieszkańców.

W dniu 29 listopada 2017 r. Zarząd SBM Stokłosy powołał Zespół, o którym mowa powyżej. Pierwsze spotkanie Zespołu, z udziałem przedstawicieli Rady Nadzorczej, odbyło się w dniu 13 grudnia 2017 r. 

Czytaj dalej

Rada Nadzorcza oddelegowała członków do Komisji statutowej

19.12.2017 r.

Rada delegowała do Komisji statutowej, powołanej przez Zarząd SBM Stokłosy, której zadaniem będzie opracowanie nowelizacji Statutu Spółdzielni, w celu dostosowania go do zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, dwóch członków Rady Nadzorczej (p. Lechosław Uszyński i p. Stanisław Werner).

Poniżej link do ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1596/1

Czytaj dalej

Rada Nadzorcza uchwaliła nowe Zasady wyboru oferenta na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wolnego od roszczeń osób trzecich

19.12.2017 r.

Uchwałą nr 37/17 wprowadzono nowe „Zasady wyboru oferenta na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wolnego od roszczeń osób trzecich”. Postanowienia wchodzą w życie od 01 stycznia 2018 r., do tego czasu konkursy rozpoczęte prowadzi się na zasadach dotychczasowych.

Powyższa Uchwała uchyla wcześniej określone zasady dotyczące wynajmowania lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym, umożliwiając ich wynajęcie nie tylko osobom prawnym, ale i osobom fizycznym (na zasadzie najmu instytucjonalnego). Decyzja Rady podyktowana była tym, aby poszerzyć grono osób zainteresowanych wynajęciem takiego lokalu mieszkalnego. Zostały także urealnione minimalne stawki wynajmu ww. lokali.

Czytaj dalej

Informacja o wyborze podmiotu do badania sprawozdania finansowego SBM Stokłosy

19.12.2017 r.

W dniu 30 października 2017 r. Rada Nadzorcza wybrała podmiot do badania sprawozdania finansowego SBM Stokłosy za 2017 rok - firmę Eko-Bilans Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000293963; NIP: 725-0000-53-67).

Więcej informacji o firmie: http://www.eko-bilans.com.pl/o-firmie-pl.html

Czytaj dalej

Informacja o przebiegu rekrutacji na Zastępcę Prezesa ds. Techniczno- Eksploatacyjnych SBM STOKŁOSY

19.12.2017 r.

 

Uchwałą nr 21/17 z 19 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza zakończyła, bez rozstrzygnięcia, postępowanie konkursowe na wybór Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY.

W dniu 10 lipca 2017 r., Uchwałą nr 26/17, uchwalono Zasady wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Techniczno- Eksploatacyjnych.

Rada Nadzorcza w dniu 07 sierpnia 2017 r. dokonała otwarcia ofert kandydatów na Zastępcę Prezesa ds. Techniczno–Eksploatacyjnych. Po analizie zgłoszonych ofert pod kątem formalnym zaproszono na rozmowy, w dniach 25 i 28 sierpnia 2017 r., 15 kandydatów.

W dniu 04 września 2017 r. Rada podsumowała rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Zastępcę Prezesa. Postanowiono zaprosić na 11 września 2017 r. pięciu kandydatów, w celu przeprowadzenia rozmów uzupełniających.

W dniu 19 września 2017 r. Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, wybrała na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Panią inż. Iwonę Bocianowską.

Czytaj dalej

Rada Nadzorcza - Informacja

13.12.2017 r.

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Rada Nadzorcza" -  "Posiedzenia Rady Nadzorczej" znajdują się aktualne informacje dotyczące pracy Rady Nadzorczej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. 

Czytaj dalej

Szanowni Państwo

10.08.2017 r.

       Rada Nadzorcza i Zarząd SBM STOKŁOSY informują, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla STOKŁOSY będzie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 18 sierpnia do 18 września 2017r. zgodnie z poniższym ogłoszeniem Pani Prezydent m. st. Warszawy.

       Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z nim osobiście bądź poprzez internet. Rada Nadzorcza i Zarząd poinformują wkrótce o harmonogramie postępowania, takim by było możliwe złożenie uwag przez SBM Stokłosy jako osobę prawną i reprezentanta wszystkich jej członków.

 

Ogłoszenie oraz formularze uwag do projektu planu można pobrać ze strony internetowej www.bip.warszawa.pl - link poniżej 

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Stoklosy_wylozenie.htm

                                        

                                                                     Rada Nadzorcza i Zarząd SBM Stokłosy.

Czytaj dalej

Podziękowanie za obecność w X Walnym Zgromadzeniu SBM Stokłosy

31.07.2017 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy znaleźli czas, by zgłosić uwagi i wnioski do naszej pracy przed i na X Walnym Zgromadzeniu SBM Stokłosy, a w szczególności tym, którzy przybyli na nie osobiście. 

Rada Nadzorcza i Zarząd omówiły wstępnie zgłoszone przez Państwa wnioski i przystąpiły do ich realizacji. 

Został już ogłoszony, ponownie, nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Techniczno- Eksploatacyjnych. Rada Nadzorcza planuje zakończenie wyboru nie później niż do końca września. Termin składania zgłoszeń upływa 7.08.2017r.

Po wakacjach Rada Nadzorcza będzie kontynuować prace nad nową strukturą organizacyjną biura Spółdzielni.

Toczą się intensywne negocjacje nowej umowy dzierżawy. O ich efektach poinformujemy wkrótce. 

Zarząd jest w trakcie dokonywania wizji lokalnej naszego osiedla. Wnioski będą realizowane możliwie jak najszybciej. Niestety, nierzadko problemem są zewnętrzni wykonawcy, nieszanujący naszej własności, nierespektujący interesów mieszkańców i dokonanych z SBM Stokłosy ustaleń - np. budowa Dom Development, remont sieci wodociągowej.

We wrześniu chcemy wspólnie, Rada oraz Zarząd, wyjść do Państwa i w każdej enklawie pojawić się ze stolikiem (i namiotem, jeśli pogoda do tego zmusi), by rozmawiać z Państwem, przede wszystkim na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przekształceń własnościowych, ale także spraw codziennych.

Również we wrześniu chcielibyśmy rozpocząć z zainteresowanymi mieszkańcami konsultację nowych zasad finansowania dobudowy wind w budynkach niskich.

Prosimy osoby mające pomysły na urządzenie zieleni oraz modernizację placów zabaw o zgłaszanie ich do Spółdzielni. Chcielibyśmy, by nasze osiedle, urządzone zgodnie z wolą jego mieszkańców, stało się wymarzonym miejscem zamieszkania i wypoczynku.

Zmian wymaga zarówno Statut jak i szereg aktów prawnych Spółdzielni. Wstępny ich przegląd został dokonany w minionym roku, poprawione ich wersje chcemy przedstawić do zatwierdzenia przez XI Walne Zgromadzenie w czerwcu 2018r. 

We wszystkich wymienionych sprawach uwagi, pomysły, opinie Państwa są niezwykle cenne. Prosimy o ich przekazywanie do Rady Nadzorczej i Zarządu.

 

Przypominamy kontakt do Rady Nadzorczej:

(22) 545 30 31, email rada@stoklosy.com.pl

oraz do Zarządu:

(22) 545 30 21, email sekretariat@stoklosy.com.pl

 

Życzymy Państwu udanego urlopu, pięknej pogody i niezapomnianych wrażeń.

 

Rada Nadzorcza i Zarząd SBM Stokłosy

Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

22.06.2017 r.

 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY skierowały do przedstawicieli władz jednostek oświatowych, zlokalizowanych w obrębie bądź bezpośrednim sąsiedztwie spółdzielczego Osiedla STOKŁOSY, zaproszenie do nawiązania szeroko rozumianej współpracy, celem identyfikacji konkretnych społecznych problemów, kształtowania demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym i wspólnej realizacji ważnych celów. Poniżej publikujemy treść pisma. Podobne pisma skierowane zostały również do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 303, Przedszkola nr 52, Przedszkola nr 126, Przedszkola nr 385, Gimnazjum nr 92 oraz Przychodni SPZOZ Warszawa-Ursynów.

 

Czytaj dalej

UDZIAŁ ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ - JAKO DELEGATA - W VI KONGRESIE SPÓŁDZIELCZOŚCI

20.06.2017 r.

 

W dniach 12-13 grudnia 2016 r. Pan Artur Krysztofiak, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uczestniczył w roli Delegata w VI Kongresie Spółdzielczości zorganizowanym w Warszawie. Kongres, odbywający się co 4 lata, zgromadził ponad 600 przedstawicieli ruchu spółdzielczego wszystkich branż z całego kraju (oprócz  spółdzielni mieszkaniowych, także m.in. banki spółdzielcze, SKOK-i, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie rzemieślnicze, mleczarskie, czy spółdzielnie spożywców "SPOŁEM"). Zaproszeni byli także przedstawiciele Rady Ministrów, posłowie i senatorowie, goście z zagranicy oraz pracownicy naukowi. Podczas Kongresu wybrano m.in. członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, które jest najwyższym organem KRS oraz przedyskutowano wyzwania stojące przed ruchem spółdzielczym w nadchodzącym czasie (w tym planowane zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych czy udział spółdzielni w realizacji rządowego programu "Mieszkanie+").

Pan Artur Krysztofiak aktywnie uczestniczył w Kongresie, zabierając kilkukrotnie głos podczas obrad plenarnych. W swoich wystąpieniach podkreślał konieczność zintensyfikowania współpracy i poprawy komunikacji wewnątrz ruchu spółdzielczego, wsparcia Krajowej Rady Spółdzielczej w działaniach poszczególnych spółdzielni na styku spółdzielnia-organy samorządowe lub rządowe (np. przy regulacji własności gruntów, uchwalaniu MPZP) czy spółdzielnia-dostawcy mediów (woda, ciepło, gaz, etc.), a także tworzenia grup zakupowych (np. kilku sąsiadujących ze sobą spółdzielni, które mogłyby korzystać z efektu skali podczas negocjowania warunków umów z dostawcami mediów, etc.). Ponadto zwracał uwagę na konieczność większej transparentności w celu poprawy wizerunku ruchu spółdzielczego (często traktowanego jako relikt minionej epoki) w mediach i w społeczeństwie oraz otwartości na nowe środowiska i technologie, w tym młode pokolenie spółdzielców. Poruszył także sprawy nieuregulowanych gruntów spółdzielczych, zwłaszcza tych, które są tylko dzierżawione przez spółdzielnie (tak jak w przypadku SBM STOKŁOSY), zwracając uwagę na konieczność wsparcia organów KRS dla takich spółdzielni w ich relacjach z właścicielami gruntów (najczęściej władze samorządowe) mających na celu przyspieszenie procesu przekształceń.

W kuluarach Kongresu była możliwość zapoznania się i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych spółdzielni. Kontakty te mogą zaowocować realizacją różnych inicjatyw z korzyścią dla naszej Spółdzielni. Pan Artur Krysztofiak był jednym z inicjatorów propozycji, aby regularnie spotykać się w gronie Delegatów (wybranych na Zjeździe Przedkongresowym Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Mazowieckiego) i na tym forum omawiać najistotniejsze bieżące zagadnienia i problemy. Warto nadmienić, że w trakcie Kongresu na ręce Pana Artura Krysztofiak przekazano podziękowania i gratulacje dla Domu Kultury Stokłosy od redakcji miesięcznika spółdzielczego TĘCZA POLSKA, gdzie w jednym z ostatnich numerów ukazał się artykuł o działalności naszego Domu Kultury oraz zdjęcia prac tu wykonanych.

Czytaj dalej

Protokół ze spotkania dot. wymiany instalacji gazowej, organizowane przez Rade Nadzorczą SBM STOKŁOSY w dniu 29.09.2016 r.

21.11.2016 r. Czytaj dalej

PRZEDSTAWICIEL SBM STOKŁOSY WYBRANY NA DELEGATA NA VI KONGRES SPÓŁDZIELCZY

14.11.2016 r. Czytaj dalej

Na posiedzeniu z dnia 24.10.2016 r. Rada Nadzorcza podjeła uchwałę nr 35/16

24.10.2016 r.

w sprawie odwołania członka Zarządu p. Jacka Popławskiego.

Czytaj dalej

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dot. wymiany instalacji gazowej,

27.09.2016 r.

w tym co do treści przekazanych Państwu ankiet, Rada Nadzorcza SBM STOKŁOSY zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 września 2016 r. (CZWARTEK) o godz. 19:00.w Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie przy ul. Stokłosy 3 (aula nr 7).

Czytaj dalej

W dniu 07 lipca 2015 r. Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs

07.07.2016 r.

na wybór Prezesa Zarządu Spółdzielni. W wyniku przeprowadzonego konkursu Rada wybrała na to stanowisko Pana Bogusława Marca, zawierając z nim umowę na czas określony. 

Czytaj dalej

Rada Nadzorcza 25 czerwca 2015 r. wprowadziła zmiany w

25.06.2016 r.

Regulaminie Organizacyjnym i Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY (Uchwały nr 23/15 i 24/15)

Czytaj dalej

W ślad za informacją dotyczącą możliwości składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uprzejmie informujemy,

15.02.2016 r.

iż wyznaczony stosunkowo krótki termin tj. do 26 lutego 2016 roku podyktowany jest koniecznością wypracowania przez Mieszkańców w porozumieniu z Organami Spółdzielni jednolitego stanowiska, które to musi zostać przedłożone  do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego do dnia 18 marca 2016 roku.

Czytaj dalej

Rada Nadzorcza wybrała P. Jacka Popławskiego na członka Zarządu – Zastępcy Prezesa.

21.01.2016 r.

Jednocześnie podjęto uchwałę dotyczącą określenia zasad wynagradzania Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.

Czytaj dalej

Rada Nadzorcza po rozstrzygnięciu Konkursu wybrała

16.01.2016 r.

P. Krzysztofa Berlińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Czytaj dalej

W czerwcu po Walnym Zgromadzeniu,

11.01.2016 r.

Rada Nadzorcza dla zachowania ciągłości funkcjonowania Zarządu postanowiła dać mandat zaufania Panu Tadeuszowi Zalejskiemu pełniącemu funkcję członka Zarządu – Zastępcy Prezesa...

Czytaj dalej

W związku z informacją Prezesa Bogusława Marca,

14.12.2015 r.

że nie będzie ubiegał się o wydłużeniu umowy o pracę zawartej ze Spółdzielnią, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 45/15 z 14 grudnia 2015 r. ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.

Czytaj dalej

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą SBM STOKŁOSY

27.10.2015 r.

dotyczącej oceny działalności Spółdzielni

Czytaj dalej