Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Aktualności


Rada Nadzorcza wspiera rewitalizację placów zabaw oraz terenów wypoczynku i rekreacji

19.12.2017 r.

Na posiedzeniu w dniu 30 października 2017 r. zalecono Zarządowi powołanie „Zespołu ds. placów zabaw oraz terenów wypoczynku i rekreacji Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY”.

Do uczestnictwa w pracach tego zespołu (z głosem doradczym) Rada delegowała p. Artura Krysztofiaka i p. Henryka Sochę. Rada proponuje, aby w dalszych etapach, do prac „Zespołu…” włączyć przedstawicieli mieszkańców i Komitety Domowe, a także wykorzystać propozycje zgłoszone do Spółdzielni przez mieszkańców.

W dniu 29 listopada 2017 r. Zarząd SBM Stokłosy powołał Zespół, o którym mowa powyżej. Pierwsze spotkanie Zespołu, z udziałem przedstawicieli Rady Nadzorczej, odbyło się w dniu 13 grudnia 2017 r. 

Czytaj dalej

Rada Nadzorcza oddelegowała członków do Komisji statutowej

19.12.2017 r.

Rada delegowała do Komisji statutowej, powołanej przez Zarząd SBM Stokłosy, której zadaniem będzie opracowanie nowelizacji Statutu Spółdzielni, w celu dostosowania go do zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, dwóch członków Rady Nadzorczej (p. Lechosław Uszyński i p. Stanisław Werner).

Poniżej link do ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1596/1

Czytaj dalej

Rada Nadzorcza uchwaliła nowe Zasady wyboru oferenta na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wolnego od roszczeń osób trzecich

19.12.2017 r.

Uchwałą nr 37/17 wprowadzono nowe „Zasady wyboru oferenta na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wolnego od roszczeń osób trzecich”. Postanowienia wchodzą w życie od 01 stycznia 2018 r., do tego czasu konkursy rozpoczęte prowadzi się na zasadach dotychczasowych.

Powyższa Uchwała uchyla wcześniej określone zasady dotyczące wynajmowania lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym, umożliwiając ich wynajęcie nie tylko osobom prawnym, ale i osobom fizycznym (na zasadzie najmu instytucjonalnego). Decyzja Rady podyktowana była tym, aby poszerzyć grono osób zainteresowanych wynajęciem takiego lokalu mieszkalnego. Zostały także urealnione minimalne stawki wynajmu ww. lokali.

Czytaj dalej

Informacja o wyborze podmiotu do badania sprawozdania finansowego SBM Stokłosy

19.12.2017 r.

W dniu 30 października 2017 r. Rada Nadzorcza wybrała podmiot do badania sprawozdania finansowego SBM Stokłosy za 2017 rok - firmę Eko-Bilans Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000293963; NIP: 725-0000-53-67).

Więcej informacji o firmie: http://www.eko-bilans.com.pl/o-firmie-pl.html

Czytaj dalej

Informacja o przebiegu rekrutacji na Zastępcę Prezesa ds. Techniczno- Eksploatacyjnych SBM STOKŁOSY

19.12.2017 r.

 

Uchwałą nr 21/17 z 19 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza zakończyła, bez rozstrzygnięcia, postępowanie konkursowe na wybór Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY.

W dniu 10 lipca 2017 r., Uchwałą nr 26/17, uchwalono Zasady wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Techniczno- Eksploatacyjnych.

Rada Nadzorcza w dniu 07 sierpnia 2017 r. dokonała otwarcia ofert kandydatów na Zastępcę Prezesa ds. Techniczno–Eksploatacyjnych. Po analizie zgłoszonych ofert pod kątem formalnym zaproszono na rozmowy, w dniach 25 i 28 sierpnia 2017 r., 15 kandydatów.

W dniu 04 września 2017 r. Rada podsumowała rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Zastępcę Prezesa. Postanowiono zaprosić na 11 września 2017 r. pięciu kandydatów, w celu przeprowadzenia rozmów uzupełniających.

W dniu 19 września 2017 r. Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, wybrała na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Panią inż. Iwonę Bocianowską.

Czytaj dalej

Rada Nadzorcza - Informacja

13.12.2017 r.

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Rada Nadzorcza" -  "Posiedzenia Rady Nadzorczej" znajdują się aktualne informacje dotyczące pracy Rady Nadzorczej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. 

Czytaj dalej

Szanowni Państwo

10.08.2017 r.

       Rada Nadzorcza i Zarząd SBM STOKŁOSY informują, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla STOKŁOSY będzie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 18 sierpnia do 18 września 2017r. zgodnie z poniższym ogłoszeniem Pani Prezydent m. st. Warszawy.

       Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z nim osobiście bądź poprzez internet. Rada Nadzorcza i Zarząd poinformują wkrótce o harmonogramie postępowania, takim by było możliwe złożenie uwag przez SBM Stokłosy jako osobę prawną i reprezentanta wszystkich jej członków.

 

Ogłoszenie oraz formularze uwag do projektu planu można pobrać ze strony internetowej www.bip.warszawa.pl - link poniżej 

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Stoklosy_wylozenie.htm

                                        

                                                                     Rada Nadzorcza i Zarząd SBM Stokłosy.

Czytaj dalej

Podziękowanie za obecność w X Walnym Zgromadzeniu SBM Stokłosy

31.07.2017 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy znaleźli czas, by zgłosić uwagi i wnioski do naszej pracy przed i na X Walnym Zgromadzeniu SBM Stokłosy, a w szczególności tym, którzy przybyli na nie osobiście. 

Rada Nadzorcza i Zarząd omówiły wstępnie zgłoszone przez Państwa wnioski i przystąpiły do ich realizacji. 

Został już ogłoszony, ponownie, nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Techniczno- Eksploatacyjnych. Rada Nadzorcza planuje zakończenie wyboru nie później niż do końca września. Termin składania zgłoszeń upływa 7.08.2017r.

Po wakacjach Rada Nadzorcza będzie kontynuować prace nad nową strukturą organizacyjną biura Spółdzielni.

Toczą się intensywne negocjacje nowej umowy dzierżawy. O ich efektach poinformujemy wkrótce. 

Zarząd jest w trakcie dokonywania wizji lokalnej naszego osiedla. Wnioski będą realizowane możliwie jak najszybciej. Niestety, nierzadko problemem są zewnętrzni wykonawcy, nieszanujący naszej własności, nierespektujący interesów mieszkańców i dokonanych z SBM Stokłosy ustaleń - np. budowa Dom Development, remont sieci wodociągowej.

We wrześniu chcemy wspólnie, Rada oraz Zarząd, wyjść do Państwa i w każdej enklawie pojawić się ze stolikiem (i namiotem, jeśli pogoda do tego zmusi), by rozmawiać z Państwem, przede wszystkim na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przekształceń własnościowych, ale także spraw codziennych.

Również we wrześniu chcielibyśmy rozpocząć z zainteresowanymi mieszkańcami konsultację nowych zasad finansowania dobudowy wind w budynkach niskich.

Prosimy osoby mające pomysły na urządzenie zieleni oraz modernizację placów zabaw o zgłaszanie ich do Spółdzielni. Chcielibyśmy, by nasze osiedle, urządzone zgodnie z wolą jego mieszkańców, stało się wymarzonym miejscem zamieszkania i wypoczynku.

Zmian wymaga zarówno Statut jak i szereg aktów prawnych Spółdzielni. Wstępny ich przegląd został dokonany w minionym roku, poprawione ich wersje chcemy przedstawić do zatwierdzenia przez XI Walne Zgromadzenie w czerwcu 2018r. 

We wszystkich wymienionych sprawach uwagi, pomysły, opinie Państwa są niezwykle cenne. Prosimy o ich przekazywanie do Rady Nadzorczej i Zarządu.

 

Przypominamy kontakt do Rady Nadzorczej:

(22) 545 30 31, email rada@stoklosy.com.pl

oraz do Zarządu:

(22) 545 30 21, email sekretariat@stoklosy.com.pl

 

Życzymy Państwu udanego urlopu, pięknej pogody i niezapomnianych wrażeń.

 

Rada Nadzorcza i Zarząd SBM Stokłosy

Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

22.06.2017 r.

 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY skierowały do przedstawicieli władz jednostek oświatowych, zlokalizowanych w obrębie bądź bezpośrednim sąsiedztwie spółdzielczego Osiedla STOKŁOSY, zaproszenie do nawiązania szeroko rozumianej współpracy, celem identyfikacji konkretnych społecznych problemów, kształtowania demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym i wspólnej realizacji ważnych celów. Poniżej publikujemy treść pisma. Podobne pisma skierowane zostały również do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 303, Przedszkola nr 52, Przedszkola nr 126, Przedszkola nr 385, Gimnazjum nr 92 oraz Przychodni SPZOZ Warszawa-Ursynów.

 

Czytaj dalej

UDZIAŁ ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ - JAKO DELEGATA - W VI KONGRESIE SPÓŁDZIELCZOŚCI

20.06.2017 r.

 

W dniach 12-13 grudnia 2016 r. Pan Artur Krysztofiak, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uczestniczył w roli Delegata w VI Kongresie Spółdzielczości zorganizowanym w Warszawie. Kongres, odbywający się co 4 lata, zgromadził ponad 600 przedstawicieli ruchu spółdzielczego wszystkich branż z całego kraju (oprócz  spółdzielni mieszkaniowych, także m.in. banki spółdzielcze, SKOK-i, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie rzemieślnicze, mleczarskie, czy spółdzielnie spożywców "SPOŁEM"). Zaproszeni byli także przedstawiciele Rady Ministrów, posłowie i senatorowie, goście z zagranicy oraz pracownicy naukowi. Podczas Kongresu wybrano m.in. członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, które jest najwyższym organem KRS oraz przedyskutowano wyzwania stojące przed ruchem spółdzielczym w nadchodzącym czasie (w tym planowane zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych czy udział spółdzielni w realizacji rządowego programu "Mieszkanie+").

Pan Artur Krysztofiak aktywnie uczestniczył w Kongresie, zabierając kilkukrotnie głos podczas obrad plenarnych. W swoich wystąpieniach podkreślał konieczność zintensyfikowania współpracy i poprawy komunikacji wewnątrz ruchu spółdzielczego, wsparcia Krajowej Rady Spółdzielczej w działaniach poszczególnych spółdzielni na styku spółdzielnia-organy samorządowe lub rządowe (np. przy regulacji własności gruntów, uchwalaniu MPZP) czy spółdzielnia-dostawcy mediów (woda, ciepło, gaz, etc.), a także tworzenia grup zakupowych (np. kilku sąsiadujących ze sobą spółdzielni, które mogłyby korzystać z efektu skali podczas negocjowania warunków umów z dostawcami mediów, etc.). Ponadto zwracał uwagę na konieczność większej transparentności w celu poprawy wizerunku ruchu spółdzielczego (często traktowanego jako relikt minionej epoki) w mediach i w społeczeństwie oraz otwartości na nowe środowiska i technologie, w tym młode pokolenie spółdzielców. Poruszył także sprawy nieuregulowanych gruntów spółdzielczych, zwłaszcza tych, które są tylko dzierżawione przez spółdzielnie (tak jak w przypadku SBM STOKŁOSY), zwracając uwagę na konieczność wsparcia organów KRS dla takich spółdzielni w ich relacjach z właścicielami gruntów (najczęściej władze samorządowe) mających na celu przyspieszenie procesu przekształceń.

W kuluarach Kongresu była możliwość zapoznania się i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych spółdzielni. Kontakty te mogą zaowocować realizacją różnych inicjatyw z korzyścią dla naszej Spółdzielni. Pan Artur Krysztofiak był jednym z inicjatorów propozycji, aby regularnie spotykać się w gronie Delegatów (wybranych na Zjeździe Przedkongresowym Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Mazowieckiego) i na tym forum omawiać najistotniejsze bieżące zagadnienia i problemy. Warto nadmienić, że w trakcie Kongresu na ręce Pana Artura Krysztofiak przekazano podziękowania i gratulacje dla Domu Kultury Stokłosy od redakcji miesięcznika spółdzielczego TĘCZA POLSKA, gdzie w jednym z ostatnich numerów ukazał się artykuł o działalności naszego Domu Kultury oraz zdjęcia prac tu wykonanych.

Czytaj dalej

Protokół ze spotkania dot. wymiany instalacji gazowej, organizowane przez Rade Nadzorczą SBM STOKŁOSY w dniu 29.09.2016 r.

21.11.2016 r. Czytaj dalej

PRZEDSTAWICIEL SBM STOKŁOSY WYBRANY NA DELEGATA NA VI KONGRES SPÓŁDZIELCZY

14.11.2016 r. Czytaj dalej

Na posiedzeniu z dnia 24.10.2016 r. Rada Nadzorcza podjeła uchwałę nr 35/16

24.10.2016 r.

w sprawie odwołania członka Zarządu p. Jacka Popławskiego.

Czytaj dalej

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dot. wymiany instalacji gazowej,

27.09.2016 r.

w tym co do treści przekazanych Państwu ankiet, Rada Nadzorcza SBM STOKŁOSY zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 września 2016 r. (CZWARTEK) o godz. 19:00.w Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie przy ul. Stokłosy 3 (aula nr 7).

Czytaj dalej

W dniu 07 lipca 2015 r. Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs

07.07.2016 r.

na wybór Prezesa Zarządu Spółdzielni. W wyniku przeprowadzonego konkursu Rada wybrała na to stanowisko Pana Bogusława Marca, zawierając z nim umowę na czas określony. 

Czytaj dalej

Rada Nadzorcza 25 czerwca 2015 r. wprowadziła zmiany w

25.06.2016 r.

Regulaminie Organizacyjnym i Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY (Uchwały nr 23/15 i 24/15)

Czytaj dalej

W ślad za informacją dotyczącą możliwości składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uprzejmie informujemy,

15.02.2016 r.

iż wyznaczony stosunkowo krótki termin tj. do 26 lutego 2016 roku podyktowany jest koniecznością wypracowania przez Mieszkańców w porozumieniu z Organami Spółdzielni jednolitego stanowiska, które to musi zostać przedłożone  do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego do dnia 18 marca 2016 roku.

Czytaj dalej

Rada Nadzorcza wybrała P. Jacka Popławskiego na członka Zarządu – Zastępcy Prezesa.

21.01.2016 r.

Jednocześnie podjęto uchwałę dotyczącą określenia zasad wynagradzania Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.

Czytaj dalej

Rada Nadzorcza po rozstrzygnięciu Konkursu wybrała

16.01.2016 r.

P. Krzysztofa Berlińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Czytaj dalej

W czerwcu po Walnym Zgromadzeniu,

11.01.2016 r.

Rada Nadzorcza dla zachowania ciągłości funkcjonowania Zarządu postanowiła dać mandat zaufania Panu Tadeuszowi Zalejskiemu pełniącemu funkcję członka Zarządu – Zastępcy Prezesa...

Czytaj dalej

W związku z informacją Prezesa Bogusława Marca,

14.12.2015 r.

że nie będzie ubiegał się o wydłużeniu umowy o pracę zawartej ze Spółdzielnią, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 45/15 z 14 grudnia 2015 r. ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.

Czytaj dalej

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą SBM STOKŁOSY

27.10.2015 r.

dotyczącej oceny działalności Spółdzielni

Czytaj dalej