Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

Informacje nt. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

14.09.2015 r.

​W związku z pojawiającymi się licznymi wątpliwościami, informujemy iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan miejscowy) jest aktem prawa miejscowego, a tym samym stanowi prawo powszechnie obowiązujące na danym terenie. Rada m.st. Warszawy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Plan miejscowy jest m. in. podstawą do wydawania pozwoleń na budowę. 

 

Podstawowymi zadaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmą tereny będące w zasobach naszej Spółdzielni, będą:

- określenie zasad zagospodarowania terenu w celu ochrony istniejących terenów zieleni, rekreacji i wypoczynku towarzyszących zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej oraz ochrony układu urbanistycznego,

- utworzenie ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej i sportu powszechnego,

- uzupełnienie istniejącej zabudowy o zabudowę o funkcjach mieszkalnych, społecznych i usługowych (z uwzględnieniem gabarytów istniejących budynków z zachowaniem zieleni urządzonej),

- poprawa warunków życia mieszkańców m. in. poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego oraz rozwiązaniu problemu miejsc parkingowych).

Plan składa się z części opisowej szczegółowo określającej warunki możliwego wykorzystania terenu wraz z obowiązującymi ograniczeniami oraz z mapy wskazującej obszary o różnym przeznaczeniu, np. zabudowa mieszkaniowa, lasy, przemysł, usługi, drogi.

 

Każdy może w wyznaczonym przez Prezydenta m. st. Warszawy terminie:

- złożyć swoje wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- uczestniczyć w posiedzeniach dzielnicowych komisji i sesjach rad dzielnic opiniujących projekty planu;

- uczestniczyć w dyskusji publicznej o projekcie planu;

- złożyć uwagi do projektu planu.

Poniżej przedstawiamy schemat powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Spółdzielnia korzystając z możliwości jakie dają zapisy ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowuje wnioski, które będzie mogła złożyć w określonym przez Prezydenta m. st. Warszawy terminie (informacja o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu jeszcze się nie pojawiła). Należy jednak pamiętać, iż zapisy zawarte we wnioskach Spółdzielni nie są wiążące dla Prezydenta m. st. Warszawy, który opracowuje plan miejscowy.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY NIE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM WCZEŚNIEJ TERMINIE 27 CZERWCA 2020 R.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie 27 czerwca 2020 r.

W ocenie Zarządu, którą podziela Rada Nadzorcza, w najbliższych tygodniach nie będzie warunków do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne jego uczestnikom i w zgodności z wprowadzonymi na czas epidemii przepisami sanitarnymi.
Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie zostaje przełożone na okres po zniesieniu stanu epidemii lub ograniczeń sanitarnych dotyczących zgromadzeń. Najwcześniejszy, realny termin jego odbycia, to wrzesień 2020 r.

Dalsze informacje w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia będą przekazywane na bieżąco.

Administracja SBM STOKŁOSY