Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ KONSULTACJE NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

KOMITETY DOMOWE


KOMITETY DOMOWE

 

Zadaniem Komitetu Domowego jest integrowanie środowiska mieszkańców domu oraz pomoc pozostałym organom Spółdzielni w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów i potrzeb tego środowiska:

- Komitet Domowy jest reprezentacją mieszkańców domu wobec pozostałych organów Spółdzielni;

- Komitet Domowy składa się z 3 - 5 osób wybranych, na okres trzech lat, spośród członków zamieszkałych w domu Spółdzielni;

- Komitet Domowy dokonuje we własnym gronie wyboru przewodniczącego i sekretarza;

- w zebraniach Komitetu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym wydelegowany członek RadyNadzorczej, wyznaczony przez Zarząd pracownik Spółdzielni oraz pełnoletni mieszkańcy danego domu;

- członkowie Komitetu Domowego są wybierani i odwoływani w głosowaniu tajnym na zebraniu członków Spółdzielni zamieszkałych w budynku;

- zebranie wyborcze jest zwoływane przez Zarząd na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub minimum 10% członków zamieszkałych w budynku. Zebranie powinno zostać zwołane w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku;

- zebranie Członków Spółdzielni zamieszkałych w budynku może dokonać wyboru i odwoływać członków Komitetu Domowego, jeżeli liczba członków biorących udział w głosowaniu jest co najmniej dwukrotnie większa od liczby wybieranych członków Komitetu Domowego.

 


 

KOMITET DOMOWY  OKRES KADENCJI KOMITETU DOMOWEGO CZŁONKOWIE KOMITETU DOMOWEGO
Stokłosy 2/4 13.09.2021-12.09.2024
 • Tomasz Sikora
 • Andrzej Rogiński
 • Anna Czarnecka
 • Piotr Kaniuga
 • Andrzej Ostrowski
Elegijna/Okaryny 18.10.2021-17.10.2024
 • Stanisław Werner
 • Beata Tyc-Panek
 • Beata Trębacz
 • Kazimierz Lewandowski
 • Zbigniew Powałka
Zamiany 8 08.06.2022-07.06.2025
 • Katarzyna Miszczak - Mijakowska
 • Katarzyna Szturemska
 • Ryszard Tukendorf
Zamiany 5 17.10.2022-16.10.2025
 • Krzysztof Chodak
 • Danuta Malitka - Górska
 • Elżbieta Słotwińska
 • Janusz Szcześniak
Związku Walki Młodych 15 23.01.2023-22.01.2026
 • Grażyna Krawczyk
 • Julian Lewandowski
 • Jerzy Gąsiorowski
 • Anna Nowakowska 
 • Adam Dylewski

 

Komitet Domowy Stokłosy 2/4

Dnia 13 wrzesnia 2021r. odbyło się zebranie członków SBM "Stokłosy" mieszkających w budynku przy ul. Stoklosy 2/4. Zostało ono zwołane na wniosek 42 osób. Nalezy się im podziękowanie za wyrażenie woli powołania Komitetu Domowego - jako reprezentacjinaszych wspólnych interesów. W zebraniu uczestniczyło 17 osoób. Sprawnie poprowadziła je Pani Anna Czarnecka. Zarząd Spółdzielni reprezentował Pan Prezes Krzysztof Berliński. Nie przybył nikt z Rady Nadzorczej Spółdzielni. Zebranie wybrało pięcioosobowy Komitet Domowy w składzie: Anna Czarnecka, Piotr Kaniuga, Andrzej Ostrowski, Andrzej Rogiński, Tomasz Sikora. Przeznaczają oni część swojego czasu wolnego dla naszej społeczności.

Komitet Domowy, na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco: 

 • Przewodniczący - Pan Tomasz Sikora (klatka IV)
 • Sekretarz - Pan Andrzej Rogiński (klatka V)

Członkowie:                               

 •  Pani Anna Czarnecka (klatka I)
 •  Pan Piotr Kaniuga (klatka IV)
 •  Pan Andrzej Ostrowski (klatka II)

 

 

Komitet Domowy Elegijna i Okaryny 

Uprzejmie informujemy, że na wniosek 14 członków Spółdzielni zamieszkałych w zespole domów jednorodzinnych przy ul.Elegijnej i Okaryny, zgodnie z § 96-98 Statutu SBM STOKŁOSY w dniu 18.10.2021r. odbyło się zebranie inauguracyjne w celu dokonania wyboru członków Komitetu Domowego zamieszkałych w zespole domów jednorodzinnych.

 Komitet Domowy ukonstytuował się następująco:

 • Przewodniczący -  Pan Stanisław Werner
 • Sekretarz -  Pani Barbara Tyc-Panek

Członkowie:

 • Pani Beata Trębacz
 • Pan Kazimierz Lewandowski
 • Pan Zbigniew Powałka

 

Komitet Domowy Zamiany 8

Uprzejmie informujemy, że na wniosek 12 członków Spółdzielni zamieszkałych w  budynku wielorodzinnym przy Zamiany 8, zgodnie z § 96-98 Statutu SBM STOKŁOSY w dniu 08.06.2022r. odbyło się zebranie inauguracyjne w celu dokonania wyboru członków Komitetu Domowego zamieszkałych w budynku wielorodzinnym.

 Komitet Domowy ukonstytuował się następująco:

 • Przewodniczący - Pani Katarzyna Miszczak - Mijakowska
 • Sekretarz - Pani Katarzyna Szturemska

Członek:

 • Pan Ryszard Tukendorf

 

Komitet Domowy Zamiany 5

Uprzejmie informujemy, że na wniosek 25 członków Spółdzielni zamieszkałych w budynku przy ul. Zamiany 5, zgodnie z § 96 - 98 Statutu SBM STOKŁOSY w dniu 17.10.2022 r. odbyło się zebranie inauguracyjne w celu dokonania wyboru członków Komitetu Domowego zamieszkałych w budynku przy ul. Zamiany 5.

Komitet Domowy ukonstytuował się następująco:

 • Przewodniczący - Pan Krzysztof Chodak
 • Sekretarz - Pani Danuta Malitka - Górska

Członek:

 • Pani Elżbieta Słotwińska
 • Janusz Szcześniak   

 

Komitet Domowy Związku Walki Młodych 15

Uprzejmie informujemy, że na wniosek 60 członków Spółdzielni zamieszkałych w budynku przy ul. Związku Walki Młodych 15, zgodnie z § 96 - 98 Statutu SBM STOKŁOSY w dniu 23.01.2023 r. odbyło się zebranie inauguracyjne w celu dokonania wyboru członków Komitetu Domowego zamieszkałych w budynku przy ul. Związku Walki Młodych 15.

Komitet Domowy ukonstytuował się następująco:

 • Przewodniczący - Pani Grażyna Krawczyk
 • Sekretarz - Julian Lewandowski

​Członek:

 • Jerzy Gąsiorowski
 • Anna Nowakowska
 • Adam Dylewski