Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady Nadzorczej nr 53/18 26 listopada 2018 r.

16.11.2018 r.

  1. Przyjęto Sprawozdanie z wykonania Planu gospodarczo-finansowego za trzeci kwartał 2018 r.
  2. Postanowiono poddać badaniu roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY za 2018 rok pod względem jego rzetelności i prawidłowości. Biegłym rewidentem wybrano firmę Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o.
  3. Zarząd – z własnej inicjatywy - poinformował, iż do końca listopada przekaże do Rady propozycje zmian w uchwałach Rady Nadzorczej dot. Zasad udzielania zamówień, a także „Regulaminie określającym zasady rozliczania przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY”. Rada oczekuje w związku z tym przedstawienia stosownych wniosków wraz z szczegółowym uzasadnieniem.
  4. Zwrócono się do Zarządu o informację odnośnie kalkulacji stawki opłat za wynajem lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym, z uwzględnieniem podatku dochodowego, celem zweryfikowania aktualnych wysokości opłat pod względem ich rentowności. W informacji należy uwzględnić m.in.: okres zwrotu środków poniesionych przez Spółdzielnię na remont lokalu, jaki Spółdzielnia będzie uzyskiwała dochód z wynajmu lokalu po spłacie kosztów remontu, kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię na utrzymanie lokalu, w porównaniu do obecnie obowiązujących stawek.
  5. Po omówieniu założeń do korekty Planu gospodarczo finansowego na 2018 rok w zakresie remontów, zwrócono się do Zarządu o wyjaśnienie poszczególnych pozycji przedstawionych w założeniach. Jednocześnie, w przypadku jeżeli Zarząd podtrzymuje wniosek o wprowadzenie „Korekty…” to oczekuje na przedstawienie konkretnego wniosku, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Rada uważa, że nie powinno się wprowadzać korekt w pozycjach, które nie zostały wykonane z przyczyn obiektywnych (np. brak ofert w przetargu, brak wiążących wyników ankiet) i będą przeniesione na kolejny rok.
  6. Rada Nadzorcza oczekuje od Zarządu sprawdzenia czy obecne altany śmietnikowe można rozbudować wg. istniejącego projektu, z podaniem kosztu takich prac. Ponadto Rada zwraca się o wskazanie konkretnych lokalizacji, gdzie z wniosków mieszkańców lub projektowanych zmian w tzw. ustawie „śmieciowej”, konieczna jest budowa altany w nowym miejscu bądź wskazana jest rozbudowa obecnej.