Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady Nadzorczej nr 55/18 15 stycznia 2019 r.

15.01.2019 r.

 1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał wprowadzające zmiany w Statucie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, które wynikają z zmian w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (zmiany obligatoryjne) oraz zmiany wynikające z prac Komisji Statutowej (zmiany fakultatywne). Jednocześnie Rada, zarekomendowała, aby podczas Nadzwyczajnego Walnego każda zmiana fakultatywna do Statutu była głosowana odrębnie (w drodze uchwały).W związku ze zgłoszonymi do Zarządu uwagami Członków Spółdzielni do zaproponowanych zmian w Statucie, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na dalszy udział w pracach Komisji Statutowej p. Lechosława Uszyńskiego i Stanisława Wernera. Ponadto, Rada zwróciła się do Komisji Statutowej, za pośrednictwem swoich Przedstawicieli w składzie ww, o rozpatrzenie zasadności zgłoszenia propozycji zmian w Statucie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY co najmniej w zakresie następujących zagadnień:
 • Zmiana/doprecyzowanie sposobu określenia kiedy wynik ankiety jest wiążący dla Zarządu (uwzględniając znaczący wzrost liczby członków w związku ze zmianami ustawowymi oraz doświadczenia z wyników ankiet przeprowadzonych po tych zmianach);
 • Określenie (rozszerzenie) przykładowego katalogu spraw, w których powinna być przeprowadzona ankieta;
 • Liczebność (minimalna i maksymalna) członków Rady Nadzorczej;
 • Zweryfikowanie brzmienia §8 Statutu pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującym prawem (np. definicja tajemnicy przedsiębiorstwa) oraz ewentualnego rozszerzenia katalogu dokumentów, do których otrzymania uprawniony jest Członek (np. protokół odbioru roboty/dostawy/usługi).
 1. Po zapoznaniu się z Uchwałą Zarządu w sprawie porządku obrad XII Walnego Zgromadzenia, Rada zwróciła się do Zarządu o rozważenie uzupełnienia porządku o nw. punkty:
 • Informacje Zarządu w sprawach bieżących.
 • Sposób finansowania garaży wielostanowiskowych.
 1. Omówiono projekty nw. projektów Uchwał XII Walnego Zgromadzenia dotyczących działki przy ul. Jastrzębowskiego 22. Postanowiono przenieść podjęcie decyzji w tej sprawie na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. Jednocześnie zwrócono się do Zarządu, aby przedstawił dodatkowe informacje w zakresie skutków podjęcia przez Walne każdej z ww. uchwał - Rada Nadzorcza oczekuje od Zarządu, aby oszacował dla każdego z wariantów, nakładając na oś czasu (minimalny i maksymalny okres, niezbędny do przeprowadzenia określonych czynności) - koszty (np. przejściową konieczność wynajęcia biura dla pracowników Spółdzielni, utrata przychodów z wynajmu lokali w pawilonie Jastrzębowskiego 22, etc.) i korzyści dla Spółdzielni i jej Członków (tj. propozycje na co będzie można przeznaczyć uzyskane zyski).
 2. Rada wnioskuje, aby Zarząd wyznaczył osobę stale odpowiedzialną za sprawę dobudowy wind i monitorowanie otoczenia prawnego pod kątem możliwości pozyskania dofinasowania ze źródeł zewnętrznych (programy rządowe, samorządowe, fundusze Unijne itp.) inwestycji w zasobach Spółdzielni. Zalecono, aby po zebraniu ww. informacji, Zarząd zorganizował spotkanie z mieszkańcami poszczególnych budynków, gdzie jest techniczna możliwość dobudowy windy do klatki, w miarę możliwości w pierwszym półroczu 2019 r.
 3. Przyjęto protokoły z posiedzeń nr 48/18, 50/18 oraz 51/18.
 4. Rada Nadzorcza zajęła nw. stanowisko w sprawie uczestniczenia w obradach osób, które nie są członkami Rady Nadzorczej. Mianowicie, w posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczą wyłącznie członkowie Rady oraz zaproszeni członkowie Zarządu i pracownicy Spółdzielni. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY (§ 84 ust. 4), Członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć w obradach Rady Nadzorczej - czynność ta jest możliwa jedynie na zaproszenie Przewodniczącego Rady, po wcześniejszym skonsultowaniu tej decyzji przez Przewodniczącego z pozostałymi członkami Rady. Uczestnictwo Członka w obradach Rady ograniczone jest do określonych, wcześniej zgłoszonych przez zainteresowanego, punktów.