Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady Nadzorczej nr 58/19 z 26 lutego 2019 r.

03.04.2019 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej nr 58 z dnia 26 lutego 2019 r.:

  • Rada Nadzorcza wstępnie omówiła Sprawozdanie z wykonania Planu gospodarczo finansowego za IV kwartał 2018 r. Decyzję o jego dalszym procedowaniu Rada podejmie na następnym posiedzeniu Rady, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez Zarząd pozycji dotyczące kosztów zewnętrznych oraz przedstawieniu szczegółowo przyczyn ujemnego wyniku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM).
  • Rada Nadzorcza, 6 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 2 wstrzymujących się, zaakceptowała przedstawione przez Zarząd propozycje zakresu rzeczowego Planu remontów na rok 2019, jako założenie do Planu gospodarczo finansowego na rok 2019 (w zakresie Planu remontów). W pozycjach, które nie ulegają zmianie w stosunku do przyjętego Prowizorium Planu, Rada oczekuje podjęcia zintensyfikowanych działań w kierunku ich realizacji.

Jednocześnie, przez aklamację, przyjęto do wiadomości deklarację Zarządu, że formalne udzielenie zamówienia (w tym zawarcie umowy) nastąpi dopiero po uchwaleniu przez Radę Nadzorczą Planu gospodarczo-finansowego na 2019 rok. Natomiast celem uzyskania korzyści skali (lepsze ceny, więcej ofert) oraz aby nie opóźniać w czasie rozpoczęcia procedur przetargowych, w ogłaszanych postępowaniach będzie uwzględniony zwiększony zakres.