Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady Nadzorczej nr 64/19 z 21 maja 2019 r.

21.05.2019 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej nr 64  z dnia 21 maja 2019 r.:

 

 1. Uchwałą nr 11/19 przyjęto Sprawozdanie finansowego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY za 2018 rok.
 • Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z kopią „Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY za rok 2018” stwierdza, że zostało ono zbadane pod względem rzetelności i prawidłowości i spełnia wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 r.
 • Rada Nadzorcza Uchwałą nr 11/19 postanowiła przyjąć i rekomendować „Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY za rok 2018” z 31 marca 2019 r., do zatwierdzenia XIII Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni Budowano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.
 1. Uchwałą nr 12/19 zatwierdzono korektę planu gospodarczo finansowego na rok 2019.
 • Rada Nadzorcza zaleca Zarządowi monitorowanie możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania z funduszy zewnętrznych, remontu elewacji.
 1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z projektami uchwał XIII Walnego Zgromadzenia pozytywnie opiniuje projekt uchwały:
 • w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. Jednocześnie zwrócono uwagę, że w załączniku do uchwały pominięto enklawę domów jednorodzinnych,
 • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SBM STOKŁOSY z działalności Spółdzielni w 2018 roku,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBM STOKŁOSY za rok 2018 w zakresie gospodarki mieszkaniami i działalności gospodarczej,
 • w sprawie absolutorium dla Pana Krzysztofa Berlińskiego Prezesa Zarządu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY,
 • w sprawie absolutorium dla Pani Iwony Bocianowskiej Zastępcy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych.