Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie z dnia 7 listopada 2016 r.

07.11.2016 r.

Rada Nadzorcza przyjęła protokół ze spotkania w sprawie wymiany instalacji gazowej, zorganizowanego przez Radę 29 września 2016 r. Realizując wnioski zgłoszone na spotkaniu oraz na wniosek Komisji Eksploatacyjno – Technicznej, zalecono Zarządowi przeprowadzenie próby ciśnienia i szczelności instalacji gazowej w 15 budynkach, które wcześniej były wytypowane przez Zarząd do wymiany instalacji gazowej, a także zobowiązała Zarząd do zamieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni zanonimizowanej wersji protokołu ze spotkania oraz zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych klatek schodowych, których mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniu, odpowiedniej informacji o przyjęciu przez Radę ww. protokołu wraz z zaleceniami. Ponadto:

  • przyjęto wnioski i zalecenia z kontroli całego procesu remontu elewacji budynku przy ul. Związku Walki Młodych 3, począwszy od fazy projektowania, poprzez wybór wykonawcy, realizację zadania i odbiór prac, łącznie z usunięciem szkód powstałych na skutek prowadzonych działań przez firmę FASADA.
  • przyjęto wnioski i zalecenia z analizy energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla ocieplonych budynków wielorodzinnych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY z kontroli przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą. W wyniku kontroli wytypowano budynki, w których można wystąpić do VEOLIA o zmniejszenie mocy zamówionej. Jednocześnie postanowiono, przeprowadzić analizę energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla pozostałych budynków wielorodzinnych, z wyłączeniem budynków poddanych termomodernizacji w latach 2015 i 2016.

Oprócz ww. spraw zapoznano się:

  • z informacją członków Komisji Rewizyjnej w sprawie rozmów z przedstawicielami firmy, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.
  • z informacją Prezesa Zarządu odnośnie: dalszego rozwoju i działalności Spółdzielni, na temat statusu prac nad propozycją docelowego regulaminu i struktury organizacyjnej SBM Stokłosy, wynajmu pawilonu przy ul. Bacewiczówny 8, realizacji umowy wynajmu pawilonu przy ul. Koncertowej 13, statusu sprawy przejęcia spraw sądowych przez kancelarię prawną obsługującą Spółdzielnię oraz ewentualnych nowych informacji w zakresie prowadzonych, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania i finansów Spółdzielni, spraw sądowych i postępowań administracyjnych oraz spraw skierowanych do Prokuratury, uzupełnionej opinii prawnej w zakresie możliwych do podjęcia przez SBM działań (cywilnych, pracowniczych, karnych) w związku z decyzjami poprzednich Władz Spółdzielni odnośnie inwestowania w fundusze inwestycyjne oraz straty, jaką poniosła Spółdzielnia z tego tytułu, stanu prac nad przygotowaniem planu gospodarczo finansowego na 2017 rok, potrzeb uregulowania spraw związanych z remontami infrastruktury wewnętrznej budynków, ewentualnych zagrożeń terminowej realizacji zadań/obowiązków wynikających z przepisów prawa i statutu.

Rada Nadzorcza zaleciła Zarząd do:

  • przedstawienia projektu „Regulaminu organizacyjnego”, w tym struktury organizacyjnej Spółdzielni.
  • zintensyfikowania działań i rozmów w sprawie wynajęcia pawilonu Bacewiczówny 8,
  • wywieszenia na elewacji pawilonu Bacewiczówny 8 (podobnie jak to miało miejsce w przypadku pawilonu Koncertowa 13) banera reklamowego o wynajęciu tego pawilonu,
  • wykonania: inwentaryzacji dróg przeciwpożarowych i sprawdzenie, czy i w jakich miejscach jest potrzeba organizacji tego typu drogi oraz możliwości dostosowania obecnych dróg do przepisów p.poż.; przeglądów budynków Spółdzielni, w celu sprawdzenia czy nie ma zagrożenia odwarstwienia się elewacji na szczytowych ścianach, tak jak to miało miejsce na budynku Koncertowa 7,