Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie z 30 października 2017 r.

13.12.2017 r.

Przyjęto „Sprawozdanie Zarządu z realizacji Planu gospodarczo–finansowego za dwa kwartały 2017 roku”. Jednocześnie zalecono Zarządowi, aby przy analizie realizacji planu gospodarczo – finansowego za trzy kwartały 2017 roku urealnił plan i ewentualnie przedstawił propozycję korekty planu.

Z uwagi na niski poziom realizacji planu Rada zaleciła Zarządowi, aby do Sprawozdań były podawane dodatkowe informacje m.in.: o ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargach z danego kwartału, wysokości sald funduszu remontowego (na koniec każdego kwartału, dla poszczególnych budynków wraz z aktualną stawką odpisu), o kosztach obsługi prawnej w danym kwartale, wykazu umów powyżej 10 tys. zł zawartych w danym kwartale oraz wskaźnika procentowego liczby lokali użytkowych wynajmowanych.

Zwrócono się do Zarządu o uzupełnienie informacji odnośnie analizy rachunkowo prawnej w zakresie wymogu rozliczenia z mieszkańcami nadwyżki na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi.

Zalecono Zarządowi, aby przygotowując plan gospodarczo - finansowy na rok 2018 przedstawił jakie są potrzeby i przewidywane koszty oraz jaki jest stan funduszu na poszczególnych budynkach i jaka z tego wynika stawka na fundusz remontowy. Jednocześnie zaleca Zarządowi przygotowanie wieloletniej analizę potrzeb remontowych dla każdego budynku na podstawie, której zostanie ustalona prognozowana stawka na fundusz remontowy. W pierwszej kolejności zalecono wykonanie analizy dla adresów: Bacewiczówny 7, Stokłosy 1 i Stokłosy 2/4 pod względem zweryfikowania czy obecna stawka jest adekwatna i zasadna czy można ją już obecnie zmniejszyć.

Wybrano do przeprowadzenia badania sprawozdania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY za 2017 rok firmę EKO-BILANS.

Uzgodniono, że Zarząd na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawi harmonogram wykonania ekspertyzy instalacji gazowej w budynkach Spółdzielni. Rada zaleciła Zarządowi, aby w umowie z PSG Sp. z o.o. zabezpieczyć interes Spółdzielni oraz określić w jakiej kolejności należy wykonywać remont/wymianę instalacji gazowej. Zdaniem Rady Nadzorczej, ew. wymiana instalacji w konkretnych budynkach musi być poprzedzona przygotowaniem mieszkańców i czytelnym przekazaniem informacji o konieczności tych prac podczas spotkań.

Zalecono, aby Zarząd kompleksowo i systemowo rozwiązał problem zabezpieczenia górnej płyty garaży wielostanowiskowych przy ul Jastrzębowskiego i B. Bartoka oraz zastanowił się nad stawkami na remont ww. garaży. Jednocześnie uzgodniono, że należy ustawić znaki przed wjazdem na górną płytę ww. garaży, że jest to miejsce do parkowania tylko dla mieszkańców SBM STOKŁOSY.

Wyrażono zgodę na sfinansowanie kosztów remontu dwóch lokali wolnych w sensie prawnym (w budynku Wokalna 8 i Symfonii 4), celem wynajęcia w przyszłości podmiotom gospodarczym i uzyskania dodatkowych przychodów.

Przyjęto stanowisko odnośnie remontu chodnika pomiędzy budynkami Związku Walki Młodych 1 i Bacewiczówny 7.

Przyjęto stanowiska Komisji Eksploatacyjno–Technicznej (KET) Rady Nadzorczej z posiedzeń w październiku 2017 r., celem ich dalszej realizacji przez Zarząd i sukcesywnego przekazywania na posiedzeniach Rady wyjaśnień o podjętych działaniach. Powyższe dotyczy m.in.:

  • zapoznania się przez p. Iwonę Bocianowską z protokołem z kontroli RN w zakresie umów zawartych na instalację anten telefonii komórkowej na budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY i zajęcie się sprawą w sposób zabezpieczający interes SBM Stokłosy,
  • zalecenia Zarządowi, aby przed upływem gwarancji na remont elewacji wystąpił do wykonawcy o likwidację wad w ramach gwarancji. Komisja zaakceptowała propozycję Zarządu odnośnie przejęcia od firmy DRYVIT farby w ramach rekompensaty,
  • zalecenia Zarządowi aby w umowach podpisywanych w przyszłości uwzględnić, uściślić zapis dotyczący odpowiedzialności wykonawcy za używane do remontów materiały,
  • zwrócenia się do najemcy pawilonu przy Bacewiczówny 8, aby wykonał prace związane z ewentualnym montażem na dachu pawilonu dodatkowych urządzeń, w celu uniknięcia w przyszłości, przy realizacji tego typu prac, uszkodzenia pokrycia dachowego,
  • przedstawienia grafiku prac związanych z wymianą/przebudową na zlecenie PSG zewnętrznej sieci gazowej zewnętrznej oraz wyniesieniem kurków gazowych na zewnątrz budynków,
  • zalecenia Zarządowi opracowania projektu Zasad prowadzenia i finansowania remontów klatek schodowych,
  • zalecenia Zarządowi, aby informował na bieżąco o podjętych działaniach w sprawie uporządkowania prac dot. wymiany sieci wodociągowej na zlecenie MPWiK,
  • podzielenia realizacji miejsc postojowych przy budynku Zamiany 9 na zadania do 10 miejsc postojowych,
  • wystąpienia do firmy VEOLIA o wykonanie przeglądów węzłów cieplnych (po zakończeniu sezonu grzewczego).

 Rada Nadzorcza oczekuje od Zarządu, aby na następnym posiedzeniu przedstawił kalendarium (tematyczne) spraw priorytetowych, które muszą być zrealizowane w pierwszej kolejności, z podaniem terminów.

Ustalono, że informacja o realizacji przez Zarząd zaleceń Rady oraz wniosków z przeprowadzonych kontroli będzie na bieżąco uzupełniana. Nie rzadziej niż co trzy miesiące informacja będzie szczegółowo omawiana na posiedzeniu Rady. Na przełomie roku 2017/2018 Rada powinna otrzymać uzupełnioną informację, tak aby w styczniu 2018 r. można było ten materiał omówić.

 Upoważniono Przewodniczącego RN, aby opracował i przesłał do Zarządu, celem ujednolicenia sposobu komunikacji i zakresu wymaganych danych, wzoru formularza wniosku, którym Zarząd kierowałby wniosek do Rady o podjęcie decyzji np. uchwały.

Upoważniono mecenasa prowadzącego obsługę prawną RN do przeanalizowania dokumentów odnośnie montażu anten telefonii komórkowej na dachach budynków wielorodzinnych Spółdzielni. Rada Nadzorcza będzie dalej monitorować przebieg sprawy.

Przyjęto do wiadomości wyjaśnienie, że na chwilę obecną Zarząd nie widzi zagrożeń w realizacji działań w bieżącą działalnością Spółdzielni w związku z niepełną obsadą stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych Spółdzielni.