Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie z 27 listopada 2017 r.

13.12.2017 r.

Wprowadzono nowe Zasady wyboru oferenta na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wolnego od roszczeń osób trzecich. Postanowienia wchodzą w życie od 01 stycznia 2018 r., do tego czasu konkursy rozpoczęte prowadzi się na zasadach dotychczasowych. Powyższe uchyla wcześniej określone zasady dotyczące wynajmowania lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym, umożliwiając ich wynajęcie nie tylko osobom prawnym, ale i osobom fizycznym (na zasadzie najmu instytucjonalnego). Decyzja Rady podyktowana była tym, aby poszerzyć grono osób zainteresowanych wynajęciem takiego lokalu mieszkalnego.

Przyjęto wnioski i zalecenia z kontroli rozliczenia mediów zewnętrznych za rok 2016. Protokół kontroli jest do wglądu, dla członków SBM Stokłosy, w biurze Rady Nadzorczej. W wyniku kontroli przyjęto m.in. następujące zalecenia:

 • zwiększenie kontroli rozliczeń (z wykorzystaniem sił personalnych lub przez zakup systemu komputerowego z funkcjonalnością kontroli).
 • zestawienie liczb, będące efektem końcowym całego procesu liczenia, było uzupełnione w komentarz słowny lub przedstawienie liczbowe rozliczenia budynku w układzie: wysokość kosztów (z faktur) oraz przychodów (z zaliczek).
 • obniżenie zaliczek na gaz.
 • rozważenie możliwości przekazania Veolii odczytywania stanów ciepłomierzy centralnego ogrzewania, co skutkowałoby rozbiciem na fakturach kosztów na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Przeniosłoby również na Veolię odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń w tym zakresie.
 • dokonanie analizy przyczyn różnicy zużycia energii elektrycznej na potrzeby powierzchni wspólnych we wskazanych budynkach.
 • po rocznym rozliczeniu mediów należy przeprowadzać analizę porównawczą ich zużycia i kosztów w układzie rok do roku, z uwzględnieniem zmiennych wprowadzonych działaniami spółdzielni lub dostawców (zmiana umowy z dostawcą, zmiana cen, nowe umowy z najemcami itd.).

Uzgodniono tematy kontroli, zaproponowane przez Komisję Rewizyjną, które przeprowadzą członkowie Rady Nadzorczej w 2018 r.:

 • Kontrolę realizacji funduszu remontowego pod względem rzeczowym i finansowym,
 • Kontrolę zasad obiegu i przechowywania dok., z uwzględnieniem umów zawartych z stronami trzecimi,
 • Analizę kosztów obsługi prawnej SBM STOKŁOSY za okres 2013 do 2017 roku,
 • Kontrolę przestrzegania procedur przy wyłanianiu najemcy pawilonu Bacewiczówny 8,
 • Kontrolę umów i zasad korzystania z tzw. parkingów społecznych oraz miejsc parkingowych, z uwzględnieniem liczby miejsc parkingowych na terenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.

Zapoznano się ze „Sprawozdaniem Zarządu z realizacji Planu gospodarczo–finansowego za trzy kwartały 2017 r.”. Ponieważ Sprawozdanie przedstawia w opinii Rady Nadzorczej negatywne zjawiska (dot. stopnia wykorzystania środków na remonty, utrzymanie czystości, etc.), Rada zaleciła, aby w części opisowej Zarząd przedstawił wyjaśnienie przyczyn, w szczególności w zakresie funduszu remontowego. Ponadto Rada zaleciła, aby w sprawozdaniach kwartalnych znalazła się także Informacja o wysokości kwot umorzeń. Zalecono również Zarządowi podjęcie działań w celu zrealizowania – jeszcze w 2017 roku - zadań i wykorzystania zaplanowanych środków w zakresie m.in.: utrzymania czystości w budynkach oraz sprzątania terenu.

Zobowiązano Zarząd do przekazania propozycji nowego schematu organizacyjnego biura Spółdzielni, tak by Komisje i RN mogły omówić ten materiał na posiedzeniu 04 grudnia br. Przy opracowywaniu projektu schematu i regulaminu organizacyjnego należy wziąć pod uwagę dyskusje i zalecenia Rady formułowane na wcześniejszych posiedzeniach. Rada oczekuje, że nowy Regulamin organizacyjny biura SBM Stokłosy uda się uchwalić na posiedzeniu w dniu 21.12.2017 r.

Zalecono Zarządowi powołanie „Zespołu ds. placów zabaw oraz terenów wypoczynku i rekreacji Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY”. Do uczestnictwa w pracach tego zespołu (z głosem doradczym) Rada delegowała Artura Krysztofiaka i Henryka Sochę. Rada proponuje, aby w dalszych etapach, do prac „Zespołu…” włączyć przedstawicieli mieszkańców i Komitety Domowe, a także wykorzystać propozycje zgłoszone przez mieszkańców.

Rada delegowała do powołanej przez Zarząd Spółdzielni Komisji statutowej, której zadaniem będzie opracowanie nowelizacji Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, w celu dostosowania go do zmian wprowadzonych ustawą, dwóch członków Rady Nadzorczej (Lechosław Uszyński i Stanisław Werner).

Wyrażono zgodę na przeprowadzenie w roku bieżącym remontu (malowanie, wymiana verticali) w sali konferencyjnej SBM.

Zalecono podjęcie pilnych działań zmierzających do naprawienia (a w przypadku gdy miejscami tymi zarządzają inne instytucje - zgłosić do odpowiednich organów) wjazdów/zjazdów z ul. Jastrzębowskiego, ul. Bartoka i Al. KEN w uliczki wewnętrzne, w szczególności: przy sklepie „Biedronka”, w ul. Symfonii, w ul. Wokalną (i dalej do ul. Stokłosy) oraz w ul. Koncertową. Stan tych wjazdów/zjazdów, jest obecnie bardzo zły - zniszczony, występują dziury i spękania, wyrwy w kostce, etc., co w konsekwencji może prowadzić do uszkodzenia podwozia samochodu lub innych negatywnych skutków i zagrożeń.

Zalecono stałe monitorowanie stanu realizacji przebudowy sieci gazowej na zlecenie PSG, tak aby nie dopuścić do sytuacji, w której w tygodniu bezpośrednio przed Świętami nie będzie gazu w budynkach.

Skierowano do rozpatrzenia przez Komisje sprawy ew. wywieszania na tablicach ogłoszeń klatek schodowych budynków wielorodzinnych, na koniec roku, informacji odnośnie przeprowadzonych w tym okresie, w danym budynku remontów (zakres), a także rozliczenia środków funduszu remontowego (przychody i koszty dot. danego budynku).

Rada oczekuje ustalenia jednolitych i jasnych zasad (w tym ew. cennika) umieszczania w gablotach Spółdzielczych, tablicach informacyjnych na klatkach schodowych, czy wrzucania przez gospodarzy do skrzynek lokatorskich (pocztowych) reklam i informacji/zaproszeń, w szczególności określenia przez jaki czas dana reklama/ogłoszenie może wisieć na klatce, a bezpośrednio po tym okresie należy zadbać o jej usunięcie.

Rada oczekuje dokonania niezwłocznego przeglądu wszystkich klatek, znajdujących się na poziomie piwnicy/poniżej poziomu gruntu, czy nie występują przypadki powstawania „purchli” na lamperii (zwłaszcza olejnej) w strefie przypodłogowej, w celu oszacowania skali problemu i zastosowania podobnych działań naprawczych (w tym ujęcie ew. kosztów w projekcie PG-F na 2018 r.), a także przeglądu i oczyszczenia/udrożnienia kanałów odpływowych, w tym kratek przed wejściami do klatek (w szczególności położonych poniżej poziomu gruntu) oraz lokali użytkowych zlokalizowanych w przyziemiach budynków.

Zalecono wytypowanie osoby, która będzie miała prawo edycji i uzupełniania arkusza przygotowanego przez inicjatywę mieszkańców „Doskonała Symfonia”, zawierającego postulaty w różnych obszarach działalności SBM.

Zarząd poinformował, że najpóźniej w styczniu 2018 roku przedstawi Radzie Nadzorczej projekt Regulaminu dotyczącego dobudowy i rozliczania kosztów dobudowy dźwigów do niskich części budynków wielorodzinnych.

Rada oczekuje niezwłocznego przekazania do uzupełnienia przez Zarząd zestawienia (wszystkich) przyjętych w tej kadencji zaleceń oraz wniosków z kontroli przeprowadzonych przez RN, celem aktualizacji danych/informacji o sposobie realizacji ww. zaleceń i wniosków z kontroli.

Rada oczekuje przesyłania, na koniec każdego tygodnia, zestawienia wszystkich spraw/korespondencji, jakie wpłynęły do Rady Nadzorczej (bezpośrednio lub tylko do wiadomości), w których upłynęło więcej niż 30 dni kalendarzowych od daty wpływu sprawy wymagającej odpowiedzi.