Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie z 04 grudnia 2017 r.

04.12.2017 r.

Zapoznano się z działalnością Domu Kultury „Stokłosy”. Rada zaleciła Zarządowi, aby wspólnie z Kierownikiem Domu Kultury „Stokłosy” opracował koncepcję rozwoju tej placówki. Rada zaleca Zarządowi, aby w Sprawozdaniu kwartalnym z realizacji planu gospodarczo finansowego dołączać dodatkową/odrębną informację dot. działalności Domu Kultury „Stokłosy” (przychody i koszty).

Zalecono Zarządowi podjęcie działań, aby na przełomie maja i czerwca 2018 r. zorganizować imprezę plenerową dla mieszkańców, m.in. w celu integracji mieszkańców, rozpowszechnienia Domu Kultury „Stokłosy”, ale także poinformowania o działaniach SBM Stokłosy dot. realizacji spraw ważnych dla wszystkich mieszkańców (np. projekt MPZP, regulacja stanów prawnych gruntów, remonty). Rada rekomenduje wystąpienie do najemców naszych lokali użytkowych, aby włączyły się do organizacji ww. imprezy (w tym finansowo).

Zalecono Zarządowi przygotowanie informacji zawierającej m.in. koszty, podstawy prawne (w tym informacje z jakiego funduszu SBM można zrealizować dobudowę platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Jastrzębowskiego 22), oraz czy i w jakiej wysokości możemy otrzymać dofinansowanie z PFRON.

Zalecono Zarządowi ponowne przeanalizowanie kosztów wykonania klimatyzacji (w pomieszczeniach SBM) i szersze rozeznanie rynku.

Rada oczekuje na pisemną informację odnośnie analizy rozliczenia GZM w ostatnich latach, z podaniem podstawy prawnej.

Zwrócono uwagę, że należy zwołać jeszcze w grudniu br. pierwsze posiedzenie Zespołu ds. organizacji placów zabaw. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwrócił się o przygotowanie, na pierwsze spotkanie Zespołu, inwentaryzacji wniosków mieszkańców dot. poprawy estetyki i doposażenia placów zabaw i zieleni osiedlowej (wyniki przeprowadzonych ankiet oraz wnioski, które mieszkańcy mogli składać do końca października br. – zgodnie z ogłoszeniem Zarządu).

Rada wnioskuje o uzgodnienie przez Zarząd terminu zwołania pierwszego posiedzenia Komisji Statutowej (w celu ukonstytuowania i ustalenia wstępnego harmonogramu prac).

Na posiedzeniu przekazano członkom Rady wstępne założenia finansowe dotyczące dobudowy wind do niskich części budynków wielorodzinnych.

Zalecono Zarządowi przekazanie przed najbliższymi posiedzeniami Komisji RN wyników analiz dot. wysokości stawek opłat na fundusz remontowy dla trzech budynków: Stokłosy 1, Stokłosy 2/4 i Bacewiczówny 7.

Rada oczekuje od Zarządu pilnego przekazania informacji odnośnie sald funduszu remontowego oraz wysokości stawek dla poszczególnych budynków (stan na koniec III kwartał 2017 r. oraz w kolejnych sprawozdaniach kwartalnych).

Rada Nadzorcza postanowiła nie przyjmować Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarczo-Finansowego za trzy kwartały 2017 r., z uwagi na niskie wykonanie planu w 2017 roku.