Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady 26 lutego 2018 r. i 12 marca 2018 r.

26.02.2018 r.

Stanowiska z 26 lutego 2018 r.

Uchwałą nr 03/18 przyjęto znowelizowany Regulamin organizacyjny Biura Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałą nr 04/18 wprowadzono zmiany w Zasadach udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w SBM Stokłosy, a także uchwalono tekst jednolity Zasad, stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałą nr 05/18 wprowadzono zmiany w uchwale nr 02/18 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY z dnia 05 lutego 2018 roku w przedmiocie uchwalenia prowizorium planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY na rok 2018. Zgodnie z Uchwałą zobowiązano Zarząd do przedstawienia RN do dnia 12.03.2018 r. projektu Planu Gospodarczo-Finansowego na 2018 rok, jednocześnie doprecyzowując wymagania co do zawartości Załącznika – Zakres rzeczowy prac remontowych. Zgodnie z Uchwałą nr 05/18, Prowizorium PG-F na 2018 rok traci moc z chwil przyjęcia (właściwego) Planu na 2018 rok lub z dniem 31.03.2018 r.

 

Zalecono Zarządowi zamieszczenie na stronie Internetowej kompletnej informacji odnośnie wymiany instalacji gazowej w jasny i czytelny sposób z podaniem przyczyn, dlaczego trzeba wymienić instalację gazową. W informacji należy wskazać, że opinia techniczna stanu instalacji gazowej była wykonywana przez firmę na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Zalecono Zarządowi, aby spotkania w sprawie wymiany instalacji były organizowane z mieszkańcami budynku, którego to będzie dotyczyć. Dodatkowo Zarząd powinien przekazać Radzie informacje odnośnie zapisów w książkach obiektów budowlanych i protokołach z okresowych kontroli stanu technicznego obiektu w zakresie instalacji gazowej, a także informacje o zgłoszonych awariach i nieszczelnościach w poszczególnych budynkach.

 

Zalecono Zarządowi, aby na Komisji Eksploatacyjno-Technicznej przedstawił rzetelną informację odnośnie stanu instalacji gazowej - zapisy w książkach obiektów budowlanych wraz z zaleceniami oraz protokoły rocznych przeglądów obiektów w 15 budynkach, które zostały zakwalifikowane do wymiany.

 

Stanowiska z 12 marca 2018 r. (po wznowieniu posiedzenia)

Uchwałą nr 06/18 postanowiono przeprowadzić kontrolę w zakresie prowadzenia książek obiektów budowlanych, na wybranej próbie, w terminie do 30.04.2018 r. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałą nr 07/18 wprowadzono zmiany w uchwale nr 39/17 z 27 listopada 2017 r. w sprawie „kontroli przeprowadzanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY”. W Uchwale zmieniono: termin przeprowadzenia kontroli „realizacji funduszu remontowego pod względem rzeczowym i finansowym” – do 30 kwietnia 2018 r. oraz termin przeprowadzenia kontroli „umów i zasad korzystania z tzw. parkingów społecznych oraz miejsc parkingowych z uwzględnieniem liczby miejsc parkingowych na terenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY” – do 15 maja 2018 r., w tym zmieniono skład ww. zespołu kontrolującego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Rada zapoznała się z wyrokiem Sądu w sprawie przeciwko FAMILY, który to punkt został omówiony na wniosek Zarządu z dnia 12.03.2018 r. w pkt. „Sprawy bieżące” (z udziałem Pani mecenas z Kancelarii ProRadcy). W wyniku głosowania (przy 1 głosie wstrzymującym się), biorąc pod uwagę uzasadnienie do wyroku, Rada odpowiedziała negatywnie na pytanie czy należy prowadzić działania zmierzające do dalszego procedowania sprawy i składania apelacji.

 

Jednogłośnie zalecono Zarządowi, aby przy czynnościach związanych z planowaniem, przygotowaniem, prowadzeniem, realizacją i odbiorem zamówień w SBM Stokłosy wykorzystywać opracowanie „Rekomendacje CBA postepowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych” - dostępne: https://cba.gov.pl/ftp/filmy/Rekomendacje_FINALNA_13112015_v3.pdf, a także przekazać wszystkim pracownikom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia w SBM Stokłosy egzemplarz ww. Rekomendacji CBA, za pokwitowaniem.

 

Jednogłośnie zalecono Zarządowi, aby w terminie do końca czerwca każdego roku - na klatkach schodowych wszystkich budynków wielorodzinnych (a także gablocie SBM w enklawie domków jednorodzinnych i garażach wielostanowiskowych), wywiesić informacje na temat funduszu remontowego, zawierającą, co najmniej:

  • przychody z tytułu FR za poprzedni rok obrotowy dla danego budynku/enklawy domków/garaży;
  • wydatki z FR za poprzedni rok obrotowy dla danego budynku/enklawy domków/garaży, ze wskazaniem wszystkich wydatków przekraczających (jednostkowo) 5.000 zł;
  • stan/saldo FR dla danego budynku/enklawy domków/garaży na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.