Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON


 

SKŁADANIE UWAG DO MPZP W REJONIE UL. WOKALNEJ

30.10.2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Z uwagi na obwieszczenie z dnia 9 października 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wokalnej, wobec podjęcia przez Radę m.st. Warszawa Uchwały nr LXXIV/2094/2018 z dnia 27 września 2018 r., pragniemy przypomnieć o możliwości zapoznania się z wyłożonym materiałem i złożenia uwag.

 

Uwagi należy składać:

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa;
 • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl;
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego w dn. 4 listopada 2020 r. o godz. 17.00 (szczegóły w linkach poniżej).

 

w terminie do dnia 9 grudnia 2020 r.

 

Więcej informacji:

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonego do publicznego wglądu.

Uwagi złożone w terminie zostaną rozpatrzone przed uchwaleniem planu miejscowego.

WYŁOŻENIE PROJEKTU MPZP UL. WOKALNA

19.10.2020 r.

Czytaj dalej

Dot. ul. Grażyny Bacewiczówny, ul. Wacława Lachmana, Ul. Związku Walki Młodych

24.09.2020 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY SBM STOKŁOSY

 

Zapraszamy do zapoznania się z interpelacją Pana Pawła Lenarczyka - radnego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy skierowaną do Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, zarejestrowaną pod nr 753 z dnia 4.08.2020 r., w sprawie opóźnienia procedury planistycznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego oraz udzieloną odpowiedzią w piśmie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy z dnia 4.09.2020 r.

 

 1. Interpelacja w sprawie opóźnienia procedury planistycznej MPZP po pólnocnej stronie ulicy Ciszewskiego z dnia 4.08.2020 r.;
 2. Odpowiedź na ww. interpelację.

 

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Dot. planowania przestrzennego

24.09.2020 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY SBM STOKŁOSY

 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy podjął w ostatnim czasie:

 

 1. Uchwałę nr 606 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie wniesienia uwag do przyszłego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy  

 

 1. Uchwałę nr 657 z dnia 1.07.2020 r. w sprawie wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wokalnej 

 

 1. Uchwałę nr 718 z dnia 19.08.2020 r. w sprawie wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Ciszewskiego

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z ww. aktami.

 

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

Działania na rzecz zmiany tzw. "ustawy przekształceniowej"

07.07.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY informuje, że zwrócił się do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP o zainicjowanie zmian ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i uwzględnienie sytuacji w jakiej znajduje się SBM STOKŁOSY.

 

SBM STOKŁOSY na dzień dzisiejszy nie  jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości a jedynie zarządza tym terenem na podstawie umów dzierżawy. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY nie może skorzystać z powyższej ustawy a sama ustawa nie ma wpływu na działalność SBM STOKŁOSY, ani jej prawa lub prawa jej członków, mimo trwającej regulacji terenowo-prawnej. Z ustawy też nie wynika wprost, czy po zawarciu umowy o ustanowienia użytkowania wieczystego przez SBM STOKŁOSY "ustawa przekształceniowa' będzie miała zastosowanie również do terenu w uzytkowaniu wieczystym ustanawianym po 1.01.2019 r.

 

Pismem z dnia 29.06.2020 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP poinformował, że propozycje Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY zostały uwzględnione  w postulatach kierowanych przez Związek do konstytucyjnych organów RP oraz posłów na Sejm RP.

 

Zapraszamy do zapoznania się z korespondnecją w tej sprawie:

 1. Pismo SBM STOKŁOSY z dn. 30.09.2019 r. (L.dz. NGR/4124/19);
 2. Pismo SBM STOKŁOSY z dn. 26.03.2020 r. (L.dz. NGR/1302/20);
 3. Pismo SBM STOKŁOSY z dn. 4.06.2020 r. (L.dz. NGR/2327/20)'
 4. Odpowiedź Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dn. 29.06.2020 r. (l.dz. 2850/20).

 

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

 


Apel do kandydatów na urząd Prezydenta RP

01.07.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 25 czerwca 2020 r. odbył się briefing prasowy z udziałem ogólnopolskich i lokalnych mediów w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w którym uczestniczył m.in. Zarząd SBM STOKŁOSY. Briefing został zorganizowany przez Stowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nierchomości "Konfederacja Warszawska" i Unię Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce oraz RSM "PRAGA" (gospodarza briefingu). W briefingu wzięli udział również przedstawiciele kilku warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, których problem braku regulacji stanu prawnego gruntów najbardziej dotyczy.

 

Bezpośrdnio po briefingu prasowym wystosowany i podpisany został przez przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych apel do kandydatów na urząd Prezydenta RP. Apel ten przesłano tego samego dnia do wszystkich komitetów wyborczych.

 

W załączeniu Zarząd SBM STOKŁOSY przedkłada skan podpisanego apelu w powyższej sprawie.

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Czytaj dalej

Informacja dot. wejścia w życie tzw. ustawy "przekształceniowej"

02.12.2019 r.

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa STOKŁOSY jest władającym dla terenu obejmującego obręby ewidencyjne 1-10-02, 1-10-09, 1-10-10 na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Spółdzielnią Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY, na okres trzech lat (tj. do dnia 31.12.2020 r.).

W związku z tym, że SBM STOKŁOSY jest na dzień dzisiejszy jedynie dzierżawcą a nie użytkownikiem wieczystym nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Spółdzielni, to postanowienia Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nie mają zastosowania do SBM STOKŁOSY od 1.01.2019 r.

Spółdzielni przysługuje roszczenie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności budynków. Regulacja terenu prowadzona jest na podstawie art. 208 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym Spółdzielniom i innym osobom, które na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy do dnia 5.12.1990 r. wybudowały same lub wybudowali ich poprzednicy prawni z własnych środków, za zezwoleniem właściwego organu nadzoru budowlanego budynki, przysługuje roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów oraz o nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków. Zawarcie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz o przeniesienie własności budynków następuje bez przetargu oraz bez obowiązku wniesienia pierwszej opłaty.

Roszczenie na podstawie wspomnianej ustawy przysługuje tym podmiotom w stosunku do gruntów będących w dniu zgłoszenia roszczenia w ich posiadaniu w rozumieniu art. 208 u.g.n. i obejmuje grunty niezbędne do prawidłowego korzystania z budynku.

Stąd też roszczenie Spółdzielni o ustanowienie użytkowania wieczystego w tym przypadku może dotyczyć wyłącznie gruntów objętych wnioskiem Spółdzielni z dnia 9.11.1995r. oraz gruntów uznanych za niezbędne do prawidłowego korzystania z budynków.

Natomiast należy mieć na uwadze, że granice terenu będące we władaniu Spółdzielni na podstawie obecnie obowiązujących umów dzierżawy, różnią się od pierwotnych granic terenów objętych wnioskiem z 1995 r. W związku z tym do gruntów nie objętych wnioskiem, będzie mieć zastosowanie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W celu objęcia nieruchomości SBM STOKŁOSY ustawą o przekształceniu i jej prawnymi skutkami, niezbędne jest ustanowienie tego prawa poprzez zawarcie z m.st. Warszawy umowy użytkowania wieczystego tych gruntów.

SBM STOKŁOSY wszczęła i prowadzi negocjacje z m.st. Warszawy w tej sprawie, które jednak z uwagi m.in. na postępowania roszczeniowe, kolizje z projektami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne, na ten czas nie doprowadziły do uzgodnienia warunków ani do zawarcia takich umów.

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny gruntów objętych dzierżawą (w szczególności do tych terenów, co do których nie zostały zgłoszone roszczenia) należy uznać za zasadne podjęcie innych działań zmierzających do przyśpieszenia zawarcia umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, nie wykluczając ustanowienie go w drodze powództwa.

Ponadto, uprzejmie informujemy, że członkowie SBM STOKŁOSY nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych opłat z tytułu dzierżawy gruntów (ani tym bardziej z tytułu przekształcenia) na rzecz Spółdzielni, gdyż stan prawny gruntów będących w naszych zasobach pozostaje bez zmian. Aktualnie wszelkie opłaty przekształceniowe dokonywane na rzecz m.st. Warszawy należy uznać za bezcelowe i niezasadne. Nie otrzymają też Państwo „zaświadczeń”, ponieważ owe zaświadczenie wydawane przez uprawniony organ jest dokumentem potwierdzającym przekształcenie prawa do gruntu, co w przypadku Członków SBM STOKŁOSY nie ma zastosowania.

UCHWAŁA NR XV/346/2019 RADY M.ST. WARSZAWY

05.07.2019 r.

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY pragnie poinformować, że dnia 4 lipca 2019 r. odbyła się XV Sesja Rady m.st. W-wy, na której Uchwałą nr XV/346/2019 przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części osiedla Stokłosy - część A.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu za wspólną pracę, zaangażowanie i trud włożony przy powstaniu miejscowego planu zagospodarowania dla tej części Osiedla STOKŁOSY.

POSTĘPOWANIA DEKRETOWE

06.03.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY pragnie poinformować o treści pisma z dnia 19.02.2019 r. uzyskanego z Biura Spraw Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy (dot. nieruchomości przy ul. Koncertowej 9, 10, 13 oraz części terenu domków jednorodzinnych). Z przykrością należy stwierdzić, iż na obecną chwilę termin zakończenia postępowań roszczeniowych nie jest znany.

W razie pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds. regulacji stanu prawnego gruntów.

ROBIMY STUDIUM - PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

06.02.2019 r.

 

Czytaj dalej

Inf. Urzędu Miasta st. Warszawy o zmianie nazwy ulicy i przywróceniu nazwy ulicy Związku Walki Młodych

28.01.2019 r.

SPRAWY TERENOWO- PRAWNE BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

08.01.2019 r.

 

Czytaj dalej

WNIOSKI DO PROJEKTU STUDIUM

17.12.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Z uwagi na ogłoszenie  Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 września 2018 r. o przystąpieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, wobec podjęcia przez Radę m.st. Warszawa uchwały nr LXVII/1854/2018 z dnia 24 maja 2018 r., pragniemy przypomnieć o zbliżającym się terminie na składanie wniosków.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do dnia 9 stycznia 2019 r. (wnioski mogą zostać również wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

 

Więcej informacji:

 

Wnioski złożone w terminie zostaną rozpatrzone przy opracowywaniu projektu Studium.

 

W razie pytań dotyczących położenia nieruchomości, co do której chcą Państwo wnieść wniosek prosimy o kontakt z Zespołem ds. regulacji stanu prawnego gruntu (numery kontaktowe: 22 545 30 40, 22 545 30 61).