Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND

Aktualności

Zmiany w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawie spółdzielczym

14.09.2017 r.

Z dniem 09 września 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz Prawo spółdzielcze.

Ww. Ustawa m.in. reguluje i zmienia szereg kwestii związanych z członkostwem w spółdzielni. Członkostwo w spółdzielni jest związane z posiadaniem prawa do lokalu. Nie ma obowiązku składania deklaracji członkowskiej oraz wnoszenia wpisowego i udziałów członkowskich. Członkostwo uzyskują oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. Jeżeli ww. prawo przysługuje kilku osobom (nie dotyczy to współmałżonków) są oni zobowiązani wskazać spośród siebie osobę, która uzyska członkostwo. W związku z wprowadzonymi zmianami w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni przeprowadzi weryfikację rejestru członków Spółdzielni w celu przyjęcia w poczet członków współmałżonka członka spółdzielni, któremu również przysługuje prawo do lokalu oraz osób, które dotychczas posiadały spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a nie były członkami.

Zmiana w ustawie również ma wpływ na stawkę opłat na fundusz remontowy i fundusz remontowy dźwigów. W związku z tym ulegają zmianie stawki naliczenia na te fundusze dla osób, które do 08 września 2017 r. nie były członkami Spółdzielni, a posiadają spółdzielcze prawo do lokalu. W rozliczeniu za wrzesień br. naliczenie opłat na ww. fundusze remontowe dla osób, które dotychczas nie były członkami Spółdzielni a posiadały spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w SBM STOKŁOSY, będzie rozbite proporcjonalnie na stawkę sprzed nowelizacji „Ustawy…” i po jej nowelizacji. Od października 2017 r. dla wszystkich posiadaczy spółdzielczego prawa do lokalu stawka na ww. fundusze remontowe będzie ujednolicona.

Zmiany w „Ustawie…” zapewniają również członkom spółdzielni uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia poprzez pełnomocnika – jeden pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

W “Ustawie…” został zakreślony dwunastomiesięczny termin dla spółdzielni na wprowadzenie zmian w Statucie. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielnii we współpracy z ekspertami w dziedzinie tworzenia statutów oraz zainteresowannymi mieszkańcami, przygotują projekt znowelizowanego Statutu Spółdzielni, który będzie przedłożony do zatwierdzenia przez XI Walne Zgromadzenie w 2018 r., tak aby w teminie ustawowym doprowadzić do jego nowelizacji.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni zachęcają członków Spółdzielni do zgłaszania w formie pisemnej uwag i sugestii do zapisów Statutu.

Ustawa 

Ursynowskie Potańcówki

13.09.2017 r.

Informacja o postępowaniach przetargowych w 2017 r.

12.09.2017 r.

           

Czytaj dalej

Informacja dotycząca działań SBM STOKŁOSY zmierzających do złożenia w terminie wniosku do projektu MPZP

11.09.2017 r.

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa przypomina, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko
, obejmujący obszar, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna granica obrębu 1-10-02 stanowiąca granicę dzielnic Ursynów i Mokotów m.st. Warszawy (wzdłuż ul. Dolina Służewiecka),
  • od wschodu i południowego wschodu: wschodnia granica obrębów:
    1-10-02 (wzdłuż ul. Elegijnej i Okaryny), 1-10-09 (wzdłuż ul. Zamiany),
  • od zachodu: zachodnia granica obrębów: 1-10-09 (wzdłuż ul. Koncertowej), 1-10-02 (wzdłuż ul. Stokłosy) stanowiąca wschodnią granicę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zachodniej części Ursynowa Północnego.

jest wyłożony do publicznego wglądu do 18 września 2017 roku, w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, przy ul. Marszałkowskiej 77/79,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl. 

 Ostateczny termin zgłaszania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego upływa 2 października 2017 r. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 

Uwagi i wnioski do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego można składać również za pośrednictwem Spółdzielni w terminie do 21 września br. Wnioski mieszkańców, które zostaną złożone w siedzibie Spółdzielni w ww. terminie będą rozpatrzone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni i dnia 29 września br. złożone do Prezydenta m.st. Warszawy. Zachęcamy, aby wnioski były poparte podpisami jak największej liczby mieszkańców.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją opracowaną przez architekta we współpracy z prawnikiem na zlecenie SBM STOKŁOSY. Wstępne uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy dotyczące różnic pomiędzy treścią projektu planu a jego częścią graficzną oraz wniosek do MPZP będący odzwierciedleniem stanowiska Spółdzielni są dostępne do wglądu w biurze Spółdzielni w pok. 118 w poniedziałki w godzinach 8.00-17.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 8.00-15.00.

 

Informacja o odwołaniu przyjęć mieszkańców

11.09.2017 r.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że
ze względu na udział Prezesa Zarządu w posiedzeniu Rady Nadzorczej, zaplanowanym na poniedziałek 11 września 2017 na godzinę 16:00, zostają odwołane godziny przyjęć mieszkańców przez Prezesa w ww. dniu.

W zastępstwie Prezesa w dniu dzisiejszym Mieszkańców będzie przyjmował w godz. 16.00-18.00 Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego Pan Dariusz Rządzki.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.