Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA NA OSIEDLU STOKŁOSY

18.09.2017 r.

Czytaj dalej

Kabaret Fifa-Rafa - autorskie wieczory satyryków

18.09.2017 r.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ

18.09.2017 r.

Zmiany w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawie spółdzielczym

14.09.2017 r.

Z dniem 09 września 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz Prawo spółdzielcze.

Ww. Ustawa m.in. reguluje i zmienia szereg kwestii związanych z członkostwem w spółdzielni. Członkostwo w spółdzielni jest związane z posiadaniem prawa do lokalu. Nie ma obowiązku składania deklaracji członkowskiej oraz wnoszenia wpisowego i udziałów członkowskich. Członkostwo uzyskują oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. Jeżeli ww. prawo przysługuje kilku osobom (nie dotyczy to współmałżonków) są oni zobowiązani wskazać spośród siebie osobę, która uzyska członkostwo. W związku z wprowadzonymi zmianami w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni przeprowadzi weryfikację rejestru członków Spółdzielni w celu przyjęcia w poczet członków współmałżonka członka spółdzielni, któremu również przysługuje prawo do lokalu oraz osób, które dotychczas posiadały spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a nie były członkami.

Zmiana w ustawie również ma wpływ na stawkę opłat na fundusz remontowy i fundusz remontowy dźwigów. W związku z tym ulegają zmianie stawki naliczenia na te fundusze dla osób, które do 08 września 2017 r. nie były członkami Spółdzielni, a posiadają spółdzielcze prawo do lokalu. W rozliczeniu za wrzesień br. naliczenie opłat na ww. fundusze remontowe dla osób, które dotychczas nie były członkami Spółdzielni a posiadały spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w SBM STOKŁOSY, będzie rozbite proporcjonalnie na stawkę sprzed nowelizacji „Ustawy…” i po jej nowelizacji. Od października 2017 r. dla wszystkich posiadaczy spółdzielczego prawa do lokalu stawka na ww. fundusze remontowe będzie ujednolicona.

Zmiany w „Ustawie…” zapewniają również członkom spółdzielni uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia poprzez pełnomocnika – jeden pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

W “Ustawie…” został zakreślony dwunastomiesięczny termin dla spółdzielni na wprowadzenie zmian w Statucie. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielnii we współpracy z ekspertami w dziedzinie tworzenia statutów oraz zainteresowannymi mieszkańcami, przygotują projekt znowelizowanego Statutu Spółdzielni, który będzie przedłożony do zatwierdzenia przez XI Walne Zgromadzenie w 2018 r., tak aby w teminie ustawowym doprowadzić do jego nowelizacji.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni zachęcają członków Spółdzielni do zgłaszania w formie pisemnej uwag i sugestii do zapisów Statutu.

Ustawa 

Ursynowskie Potańcówki

13.09.2017 r.

INFORMACJA W SPRAWIE ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY za 2019 r. będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Dalsze informacje w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia będą przekazywane na bieżąco.

Administracja SBM STOKŁOSY