Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

25.05.2018 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
członka spółdzielni / właściciela lokalu / posiadacza prawa do lokalu /
najemcy / innego użytkownika lokalu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) zwanego dalej RODO informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie, ul. Jastrzębowskiego 22;

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa a związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i d RODO oraz:

Ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1596);

Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1596);

 

Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę i interes prawny;

 

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do dochodzenia roszczeń i do upływu terminów przedawnienia;

 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji przez Administratora zadań ustawowych i statutowych;

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZERWY W DOSTAWIE CIEPŁA DOT. A. ROMOCKIEGO MORRO 8

23.05.2018 r.

DOT. PRZEBUDOWY UL. BARTOKA I LIKWIDACJI MIEJSC POSTOJOWYCH

23.05.2018 r.

DOT. BUDYNKÓW PRZY UL. BACEWICZÓWNY 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

22.05.2018 r.

DOT. SYMFONII 4 - HARMONOGRAM PRAC

18.05.2018 r.