Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Aktualności

Informacje bieżące w zakresie stacji bazowych telefonii komórkowej sieci PLAY

22.05.2017 r.

W dniu 24.02.2017 r. w siedzibie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „STOKŁOSY” w Warszawie odbyło się spotkanie członka Zarządu Pana Artura Sejwy z przedstawicielem Spółki P4 Sp. z o.o. W spotkaniu brała udział radca prawny Angelika Czubacka-Pędzisz. Spotkanie zostało zorganizowane w trybie pilnym w związku z uzyskaniem w dniu 24.02.2017 r. informacji od członków Spółdzielni ( mieszkańców Lachmana 6 i Koncertowej 7) o podjęciu przez instalatorów Spółki P4 Sp. z o.o. prac zmierzających do instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej. W tym miejscu wskazać należy, iż Prezes Artur Sejwa w dniu 13/14 lutego 2017 r. wydał dyspozycję wstrzymania wszelkich prac związanych z instalacją infrastruktury telekomunikacyjnej do odwołania. Pomimo uzgodnienia konieczności wstrzymania prac z Panem Krzysztofem Koryniowskim - przedstawicielem Spółki P4 Sp. z .o.o. Spółka nie zastosowała się do ustaleń w tym zakresie. Spotkanie w dniu 24.02.2017 r. miało na celu ustalenie przyczyn i okoliczności rozpoczęcia prac pomimo wyraźnej dyspozycji o ich wstrzymaniu ze strony Spółdzielni. Na podstawie informacji uzyskanych od przedstawiciela P4 Sp. z o.o. ustalono, iż decyzja   o podjęciu prac instalacyjnych była jednostronna. W trakcie rozmowy były poruszane kwestie techniczne związane ze sposobem działania anten jak też wpływem emitowanego przez nie pola elektromagnetycznego na otoczenie w tym mieszkańców Osiedla. Przedstawiciel P4 Sp. z o.o. zapewniał, iż pomiary określające wpływ promieniowania oraz jego natężenie będą mogły być zrealizowane dopiero po uruchomieniu zainstalowanych urządzeń. Prezes Sejwa w rozmowie wskazał, iż mieszkańcy budynków Lachmana 6, Koncertowa 7 i Zamiany 14 stanowczo wyrazili swoją dezaprobatę dla całego przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, iż rolą i głównym zadaniem Spółdzielni jest dbanie o dobro jej członków, Spółdzielnia podejmie kroki zmierzające do rozwiązania zawartych, zgodnie z prawem, umów.

Informujemy również, iż w dniu 28.03.2017 r. odbyło się spotkanie Prezesa Krzysztofa Berlińskiego oraz radcy prawnego Angeliki Czubackiej-Pędzisz z przedstawicielami Spółki P4 Sp. z o.o. Spotkanie zostało zorganizowane na żądanie Spółdzielni w związku z koniecznością ustalenia działań zmierzających do demontażu zamontowanych na dachach nieruchomości przy ul. Lachman 6 i Koncertowej 7 urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Strony wypracowały wspólne stanowisko zmierzające do ugodowego zakończenia zaistniałej sytuacji czego bezpośrednią konsekwencją będzie odstąpienie od realizacji infrastruktury SBTK na nieruchomościach.

W toku prowadzonych rozmów, Spółka P4 wskazała  alternatywne nieruchomości, na których jest możliwa relokacja stacji P4 (zamiast budynków przy ul. Koncertowej 7, Lachmana 6 i Zamiany 14). Niemniej dalsze działania Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY w przedmiotowej sprawie będą zależały od opinii członków. W związku z powyższym Zarząd przygotował ankietę skierowaną do członków Spółdzielni, zamieszkałych w budynkach przy ul. Lachmana 1, Zamiany 15 i Koncertowej 6. Ankieta w niniejszej sprawie zostanie przeprowadzona w dniach 19-29.06.2017 r. O szczegółach ankiety możecie Państwo dowiedzieć się z materiałów udostępnionych Państwu do skrzynek na korespondencję. Prosimy o zapoznanie się z tematem i wyrażenie swojego stanowiska w niniejszej sprawie. 

Przegląd stanu technicznego sieci i instalacji gazowych w budynkach SBM STOKŁOSY

22.05.2017 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY informuje, że obecnie prowadzi rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa w sprawie oceny stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni. Na spotkaniu w dniu 13.04.2017 z Członkiem Zarządu PSG Panem Tomaszem Blacharskim uzgodniono, że spółka dokona kontroli sieci gazowych zlokalizowanych na terenie Osiedla STOKŁOSY, jak również na wniosek Spółdzielni dokona wyniesienia wlotów gazu i zaworów głównych poza budynek, tam gdzie do tej pory nie zostało to wykonane. Powyższa modernizacja dotyczy łącznie czternastu obiektów przy ulicy Wokalnej, Stokłosy i Zamiany. W dniu 1.06.2017 r. Spółdzielnia otrzyma wstępne wyniki oceny sieci. Kolejnym planowanym wspólnie przez Zarząd SBM STOKŁOSY i Spółkę PSG etapem będzie ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznych w poszczególnych budynkach.

W planie gospodarczo-finansowym na rok 2017 zarezerwowano środki finansowe w kwocie 3.250.000,00 zł w ramach funduszu remontowego, z przeznaczeniem na prace instalacyjne – remont instalacji gazowej w wybranych budynkach wielorodzinnych. Wskazanie konkretnych budynków, które jako pierwsze zostaną objęte w/w pracami będzie możliwe po zakończeniu procesu oceny stanu technicznego istniejących instalacji. Zarząd i Rada Nadzorcza jako organy statutowe SBM STOKŁOSY będą wspólnie podejmować decyzje o zarekomendowaniu mieszkańcom konkretnych budynków do remontu właśnie w oparciu o wyniki przeglądów technicznych i poczynione na ich podstawie ustalenia i zalecenia firmy zewnętrznej (PSG), która na zlecenie Spółdzielni wykona taki przegląd, wykorzystując do tego celu swoje odpowiednie przygotowanie merytoryczne, posługując się zespołem fachowców w tej dziedzinie i specjalistycznym sprzętem umożliwiającym rzetelne przeprowadzenie kontroli. Zakwalifikowanie konkretnych budynków do remontu nastąpi jednak dopiero wtedy, gdy mieszkańcy wytypowanych budynków wyrażą swoje stanowisko w zakresie technologii wykonania remontu instalacji gazowej. O szczegółach proponowanych rozwiązań technicznych, szacowanych kosztach i prognozowanych skutkach wykonania powyższych prac Spółdzielnia na bieżąco będzie informowała na zebraniach z mieszkańcami poszczególnych budynków. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie potwierdzić, które budynki zostanie objęte powyższymi pracami instalacyjnymi. Do momentu zakończenia przeglądu i oceny aktualnego stanu technicznego instalacji nie możemy też określić zakresu planowanego remontu. O postępach w niniejszej sprawie będziemy Państwa informować odrębnymi ogłoszeniami bądź na zebraniach z mieszkańcami. 

Plac Wielkiej Przygody

19.05.2017 r.

Szanowni Państwo, 

 

Spółdzielnia STOKŁOSY gorąco zachęca do obejrzenia i udostępnienia filmu o Placu Wielkiej Przygody jednej z nielicznych zielonych enklaw pośród betonowego ursynowskiego labiryntu, nakręconego przez grupę mieszkanców "Plac Wielkiej Przygody" działającej na rzecz ochrony ww. terenu przed zabudową deweloperską.

 

http://placwielkiejprzygody.pl/2017/05/15/mieszkancy-o-placu-wielkiej-przygody/

Czytaj dalej

Dom Development - niedrożność drogi pożarowej ZWM

19.05.2017 r.

W odpowiedzi na liczne zgłoszenia mieszkanców osiedla STOKŁOSY w sprawie niedrożności drogi pożarowej Związku Walki Młodych na odcinku przebiegającym pomiędzy dwoma inwestycjami Dom Developmnet S.A., Zarząd Spółdzielni ponownie wystosował pismo do Prezesa ww. Spółki o niezwłoczne naprawienie sytuacji. 

 

W zakładcze "Czytaj dalej" znajdują się załaczniki do pisma umieszczonego poniżej. 

 

Czytaj dalej

Interpelacja dot. mapy przedeptów

15.05.2017 r.

Spółdzielnia STOKŁOSY przekazuje do wiadomości Mieszkanców Interpelację Pana Pawła Lenarczyka Radnego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie likwidacji przedeptów zlokalizowanych m.in. na terenie osiedla STOKŁOSY i zastąpienie ich chodnikami.

Pismo znajduję się pod zakładką "Czytaj dalej" 

 

 

Klikając na poniższy link mogą się Państwo ponadto zapoznać z odpowiedzią Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na ww. Interpelację.  

/attachments/Odpowiedż_burmistra_na_INTERPELA.pdf

 

Czytaj dalej
< < 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 64 > >