Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydata na Stanowisko Głównego Księgowego

24.05.2017 r.

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY

ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 WARSZAWA

poszukuje kandydata na stanowisko Główny Księgowy

 

Szczegóły dotyczące wymagań wobec kandydatów oraz zakres obowiązków na stanowisku znajdują się pod zakładką "Czytaj dalej".

 

 Wymagane dokumenty można składać w siedzibie SBM Stokłosy w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 (w poniedziałki do 18.00) lub przesłać na adres: SBM STOKŁOSY ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa. Na kopercie należy dopisać "Oferta na stanowisko Główny Księgowy” bądź przesłać droga elektroniczną na adres sekretariat@stoklosy.com.pl

 

Czytaj dalej

VEOLIA – Wnioski SBM STOKŁOSY w zakresie zmniejszenia mocy zamówionej

22.05.2017 r.

Po przyjęciu przez Radę Nadzorczą wniosków i zaleceń z analizy energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla ocieplonych budynków wielorodzinnych SBM STOKŁOSY, Zarząd SBM STOKŁOSY realizując zalecenie Rady Nadzorczej przyjęte w drodze uchwały, wystąpił do spółki Veolia Energia Warszawa z wnioskami o zmianę mocy zamówionej dla 49 obiektów objętych kontrolą. Spodziewamy się, że po wprowadzeniu zaktualizowanych wartości mocy zamówionej, mieszkańcy odczują zmniejszenie kosztów  z tego tytułu, bowiem łączny spadek wartości mocy zamówionej opiewa na 1.2404 MW. Zmniejszenie tych kosztów będzie jednak zróżnicowane dla poszczególnych budynków, zgodnie z wynikami szczegółowej analizy.

W dniu 17.05.2017r. przedstawiciel Veolia Energia Warszawa S.A. poinformował, że podstawą zmniejszenia mocy zamówionej dla wskazanych przez Spółdzielnię obiektów jest spisanie z przedstawicielem służb technicznych Veolia Energia Warszawa S.A. protokołów z wykonania regulacji węzłów cieplnych. Regulacja i spisanie protokołów, zgodnie z zapisem zawartym w pkt. XI ppkt. 3a Ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania ciepła stanowiących załącznik nr 2 do Umowy kompleksowej dostarczania ciepła nr 5-6317 z dn. 01.03.2010r., została umówiona od 21 sierpnia do 6 września 2017 r. Realizacja zmniejszenia mocy bez dostosowania instalacji do nowych potrzeb cieplnych może być przyczyną jej nieprawidłowej pracy. Nowe zlecenia na moc zamówioną zostaną przyjęte do rozliczeń z dniem regulacji węzłów cieplnych. Zgodnie z cennikiem usług zewnętrznych i opłat dodatkowych Veolia Energia Warszawa S.A. w wyniku realizacji wniosków o zmianę zamówionej mocy cieplnej zostanie pobrana opłata za „zmianę nastawy regulatora dp/V lub regulatora przepływu” (poz. A6 cennika).

Pawilon wolnostojący przy ul. Bacewiczówny 8

22.05.2017 r.

Zarząd Spółdzielni STOKŁOSY pragnie z zadowoleniem poinformować, że w marcu bieżącego roku, po wielomiesięcznym procesie poszukiwania nowego najemcy, Zarząd zawarł ze Spółką z o.o. SCA PR POLSKA umowę najmu pawilonu wolnostojącego przy ul. Bacewiczówny 8, w którym po zakończeniu prac adaptacyjnych ma zostać uruchomiony sklep sieci INTERMARCHE.

Aktualnie w lokalu trwają prace wyburzeniowe. W związku z nierozwiązaną umową przez poprzedniego najemcę – spółkę MarcPol na dostawę energii elektrycznej, uzgodnienie nowych mocy i zawarcie nowej Umowy z dostawcą energii było bardziej czasochłonne niż wstępnie zakładano. W tygodniu po 22 maja b.r. rozpoczynają się prace nad instalacją elektryczną oraz kolejnymi etapami prac wykończeniowych. Prace adaptacyjno - wykończeniowe powinny zostać zakończone  najpóźniej do 15 sierpnia. Na zaregałowanie, podłączenie urządzeń, odbiory, zatowarowanie sklepu i szkolenie pracowników rezerwowany jest okres jednego miesiąca, a co za tym idzie, spółka SCA PR POLSKA planuje uruchomienie sklepu najpóźniej w połowie września 2017 roku. Jednocześnie podejmowane są wszelkie starania aby otwarcie nastąpiło w najszybszym możliwym terminie, w optymistycznym wariancie być może jeszcze w sierpniu b.r.

Informacje bieżące w zakresie stacji bazowych telefonii komórkowej sieci PLAY

22.05.2017 r.

W dniu 24.02.2017 r. w siedzibie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „STOKŁOSY” w Warszawie odbyło się spotkanie członka Zarządu Pana Artura Sejwy z przedstawicielem Spółki P4 Sp. z o.o. W spotkaniu brała udział radca prawny Angelika Czubacka-Pędzisz. Spotkanie zostało zorganizowane w trybie pilnym w związku z uzyskaniem w dniu 24.02.2017 r. informacji od członków Spółdzielni ( mieszkańców Lachmana 6 i Koncertowej 7) o podjęciu przez instalatorów Spółki P4 Sp. z o.o. prac zmierzających do instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej. W tym miejscu wskazać należy, iż Prezes Artur Sejwa w dniu 13/14 lutego 2017 r. wydał dyspozycję wstrzymania wszelkich prac związanych z instalacją infrastruktury telekomunikacyjnej do odwołania. Pomimo uzgodnienia konieczności wstrzymania prac z Panem Krzysztofem Koryniowskim - przedstawicielem Spółki P4 Sp. z .o.o. Spółka nie zastosowała się do ustaleń w tym zakresie. Spotkanie w dniu 24.02.2017 r. miało na celu ustalenie przyczyn i okoliczności rozpoczęcia prac pomimo wyraźnej dyspozycji o ich wstrzymaniu ze strony Spółdzielni. Na podstawie informacji uzyskanych od przedstawiciela P4 Sp. z o.o. ustalono, iż decyzja   o podjęciu prac instalacyjnych była jednostronna. W trakcie rozmowy były poruszane kwestie techniczne związane ze sposobem działania anten jak też wpływem emitowanego przez nie pola elektromagnetycznego na otoczenie w tym mieszkańców Osiedla. Przedstawiciel P4 Sp. z o.o. zapewniał, iż pomiary określające wpływ promieniowania oraz jego natężenie będą mogły być zrealizowane dopiero po uruchomieniu zainstalowanych urządzeń. Prezes Sejwa w rozmowie wskazał, iż mieszkańcy budynków Lachmana 6, Koncertowa 7 i Zamiany 14 stanowczo wyrazili swoją dezaprobatę dla całego przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, iż rolą i głównym zadaniem Spółdzielni jest dbanie o dobro jej członków, Spółdzielnia podejmie kroki zmierzające do rozwiązania zawartych, zgodnie z prawem, umów.

Informujemy również, iż w dniu 28.03.2017 r. odbyło się spotkanie Prezesa Krzysztofa Berlińskiego oraz radcy prawnego Angeliki Czubackiej-Pędzisz z przedstawicielami Spółki P4 Sp. z o.o. Spotkanie zostało zorganizowane na żądanie Spółdzielni w związku z koniecznością ustalenia działań zmierzających do demontażu zamontowanych na dachach nieruchomości przy ul. Lachman 6 i Koncertowej 7 urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Strony wypracowały wspólne stanowisko zmierzające do ugodowego zakończenia zaistniałej sytuacji czego bezpośrednią konsekwencją będzie odstąpienie od realizacji infrastruktury SBTK na nieruchomościach.

W toku prowadzonych rozmów, Spółka P4 wskazała  alternatywne nieruchomości, na których jest możliwa relokacja stacji P4 (zamiast budynków przy ul. Koncertowej 7, Lachmana 6 i Zamiany 14). Niemniej dalsze działania Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY w przedmiotowej sprawie będą zależały od opinii członków. W związku z powyższym Zarząd przygotował ankietę skierowaną do członków Spółdzielni, zamieszkałych w budynkach przy ul. Lachmana 1, Zamiany 15 i Koncertowej 6. Ankieta w niniejszej sprawie zostanie przeprowadzona w dniach 19-29.06.2017 r. O szczegółach ankiety możecie Państwo dowiedzieć się z materiałów udostępnionych Państwu do skrzynek na korespondencję. Prosimy o zapoznanie się z tematem i wyrażenie swojego stanowiska w niniejszej sprawie. 

Przegląd stanu technicznego sieci i instalacji gazowych w budynkach SBM STOKŁOSY

22.05.2017 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY informuje, że obecnie prowadzi rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa w sprawie oceny stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni. Na spotkaniu w dniu 13.04.2017 z Członkiem Zarządu PSG Panem Tomaszem Blacharskim uzgodniono, że spółka dokona kontroli sieci gazowych zlokalizowanych na terenie Osiedla STOKŁOSY, jak również na wniosek Spółdzielni dokona wyniesienia wlotów gazu i zaworów głównych poza budynek, tam gdzie do tej pory nie zostało to wykonane. Powyższa modernizacja dotyczy łącznie czternastu obiektów przy ulicy Wokalnej, Stokłosy i Zamiany. W dniu 1.06.2017 r. Spółdzielnia otrzyma wstępne wyniki oceny sieci. Kolejnym planowanym wspólnie przez Zarząd SBM STOKŁOSY i Spółkę PSG etapem będzie ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznych w poszczególnych budynkach.

W planie gospodarczo-finansowym na rok 2017 zarezerwowano środki finansowe w kwocie 3.250.000,00 zł w ramach funduszu remontowego, z przeznaczeniem na prace instalacyjne – remont instalacji gazowej w wybranych budynkach wielorodzinnych. Wskazanie konkretnych budynków, które jako pierwsze zostaną objęte w/w pracami będzie możliwe po zakończeniu procesu oceny stanu technicznego istniejących instalacji. Zarząd i Rada Nadzorcza jako organy statutowe SBM STOKŁOSY będą wspólnie podejmować decyzje o zarekomendowaniu mieszkańcom konkretnych budynków do remontu właśnie w oparciu o wyniki przeglądów technicznych i poczynione na ich podstawie ustalenia i zalecenia firmy zewnętrznej (PSG), która na zlecenie Spółdzielni wykona taki przegląd, wykorzystując do tego celu swoje odpowiednie przygotowanie merytoryczne, posługując się zespołem fachowców w tej dziedzinie i specjalistycznym sprzętem umożliwiającym rzetelne przeprowadzenie kontroli. Zakwalifikowanie konkretnych budynków do remontu nastąpi jednak dopiero wtedy, gdy mieszkańcy wytypowanych budynków wyrażą swoje stanowisko w zakresie technologii wykonania remontu instalacji gazowej. O szczegółach proponowanych rozwiązań technicznych, szacowanych kosztach i prognozowanych skutkach wykonania powyższych prac Spółdzielnia na bieżąco będzie informowała na zebraniach z mieszkańcami poszczególnych budynków. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie potwierdzić, które budynki zostanie objęte powyższymi pracami instalacyjnymi. Do momentu zakończenia przeglądu i oceny aktualnego stanu technicznego instalacji nie możemy też określić zakresu planowanego remontu. O postępach w niniejszej sprawie będziemy Państwa informować odrębnymi ogłoszeniami bądź na zebraniach z mieszkańcami.