Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Aktualności

Zawiadomienie o zmianie proponowanego porządku obrad na X Walne Zgromadzenie Członków SBM STOKŁOSY

07.06.2017 r.

Zmiana nazwy ulicy ZWM powraca

01.06.2017 r.

Zmiana nazwy ul. Związku Walki Młodych znowu powraca za sprawą radnych Warszawy. Radni postanowili, że wytypują z listy 30 nazw, o których mówiło się, że mogą podlegać pod tzw. ustawę dekomunizacyjną, oraz 13 nazw ulic, które zostaną poddane konsultacjom społecznym. Od tych konsultacji zależy, czy Rada Warszawy podejmie dalsze dziania zmierzające do zmiany nazwy patronów warszawskich ulic, czy też nie.

 

Należy pamiętać, że nawet jeśli Rada do września br. nie zmieni nazw ulic, to w następnym ruchu może to zrobić wojewoda mazowiecki. Jednak jeżeli wojewoda będzie chciał zmienić nazwę ul. ZWM (droga wewnętrzna), będzie musiał zapytać o zgodę właściciela drogi, czyli w tym przypadku miasto i spółdzielnię mieszkaniową „STOKŁOSY”.

Jak wynika z informacji Centrum Komunikacji Społecznej, konsultacje mają zostać przeprowadzone od 16 czerwca do 31 lipca br. Obecnie planowane są konkretne działania związane z tymi konsultacjami i jeszcze nie wiadomo, jak będą one przeprowadzone.

Przypominamy,  że już w zeszłym roku z inicjatywy Pana radnego Pawła Lenarczyka Rada Dzielnicy Ursynów zajęła stanowisko w sprawie niepodejmowania przez władze m. st. Warszawa działań zmierzających do zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych. Warto też przywołać, że 92% mieszkańców tej ulicy – w przeprowadzonej przez Spółdzielnię ankiecie – nie poparło pomysłu zmiany nazwy tej ulicy.

Już w zeszłym roku odbyło się spotkanie Pana Pawła Lenarczyka i prezesa Spółdzielni „STOKŁOSY” Krzysztofa Berlińskiego z szefową Komisji Nazewniczej Panią Anną Nehrebecką, podczas którego przekazane zostały powyższe dokumenty, zawiadamiając o stanowczym sprzeciwie mieszkańców związanych ze zmianą nazwy ul. ZWM. Na pewno podczas nadchodzących konsultacji społecznych przekażemy jeszcze raz stanowisko Rady Dzielnicy oraz ankietę przeprowadzoną przez Spółdzielnię. Niemniej jednak będziemy musieli być gotowi, aby czynnie wziąć w nich udział.

Zespół Nazewnictwa Miejskiego zaproponował, żeby zamiast ZWM nadać ulicy imię Kazimierza Moczarskiego – dziennikarza, żołnierza AK, autora książki „Rozmowy z katem”, będącej relacją ze wspólnego pobytu w więzieniu z generałem SS Jürgenem Stroopem; zaś zamiast ul. J.F. Ciszewskiego Zespół proponuje ulicę Stanisława Szenica – prawnika, pisarza, varsavianisty.

Bez względu na to, kim byli powyżsi „nowi” patroni ulic, wolą mieszkańców wyrażoną w wielokrotnych ankietach jest by nazwa ul. ZWM pozostała niezmieniona. I nie chodzi tu o spory ideologiczne, tylko argumenty czysto praktyczne. Nawet jeżeli dowody będą wymieniane za darmo, to nikt spółdzielcom nie zwróci kosztów wymiany szyldów na budynkach, pieczątek i utraconego czasu, jaki musieliby spędzić, aby poinformować różne instytucje o tej zmianie.

 

Materiały do przedłożenia X Walnemu Zgromadzeniu Członków SBM STOKŁOSY

31.05.2017 r.

 

Szanowni Członkowie SBM STOKŁOSY,

 

Zarząd Spółdzielni STOKŁOSY uprzejmie informuje, że od 31 maja 2017 r. w siedzibie Spółdzielni (pok. 118) wyłożone zostały do wglądu materiały, które będą  przedłożone X Walnemu Zgromadzeniu Członków SBM STOKŁOSY.

 

Ww. materiały zostały również opublikowane na naszej stronie internetowej w zakładce "O Spółdzielni - Walne Zgromadzenie- Projekt Uchwał na X Walne Zgromadzenie" i są dostępne po zalogowaniu się Członka Spółdzielni SBM STOKŁOSY. 

 

Login i hasło do materiałów publikowanych na stronie interenetowej Spółdzielni można uzyskać w Sekretariacie Zarządu SBM STOKŁOSY po okazaniu dowodu tożsamości .

Ankieta w sprawie utrzymania czystości w budynku i jego otoczeniu

29.05.2017 r.

 

Szanowni Państwo, członkowie Spółdzielni, posiadający prawa do lokali w budynkach: G. Bacewiczówny 4, 5, 7; Lachmana 1,7; Stokłosy 2/4, 6; Wokalna 2, 3; Zamiany 5, 6, 14, 16; Związku Walki Młodych 1, 3, 4, 6, 8, 12B, 13, 14, 16, 22 i 24 i Symfonii 4.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY informuje, że w ostatnim czasie do Spółdzielni docierają niepokojące informacje na temat utrzymania czystości przez Firmę Margot. Pojawiają się również propozycję, zmiany firmy sprzątającej na gospodarza budynku zatrudnionego przez Spółdzielnię. Wniosek taki, poparty podpisami mieszkańców wpłynął już oficjalnie od mieszkańców budynku ZWM 15  i Zamiany 14.

Zawiadamiamy, że koszty utrzymania czystości w budynku i w jego otoczeniu przez firmę sprzątającą są zbliżone z kosztami związanymi z zatrudnieniem przez Spółdzielnię gospodarza budynku.

Zadowolenie naszych mieszkańców jest priorytetem w działaniach Zarządu a codzienne efekty działania firm sprzątających mają na to istotny wpływ, dlatego też zgodnie z § 86 ust. 5 Statutu SBM STOKŁOSY Zarząd, podejmując ważne decyzje powinien zasięgnąć opinii członków Spółdzielni, przeprowadzając w tym celu stosowną ankietę. Uznaliśmy, że zmiana firmy sprzątającej spełnia te przesłanki. Wyniki ankiety są wiążące, jeżeli ponad połowa członków, zamieszkałych w budynku lub rejonie, którego ankieta dotyczy, wypowie się za jedną z propozycji.

 

W związku z powyższym Zarząd przygotował ankietę skierowaną do członków, która udostępniona będzie Państwu łącznie z Informatorem i zawiadomieniem o Walnym Zgromadzeniu Członków. Bardzo prosimy o zajęcie stanowiska i odpowiedź na pytanie czy chcecie Państwo aby czystość i porządek w budynku i jego otoczeniu utrzymywała dotychczasowa firma czy też chcielibyście Państwo aby Spółdzielnia zatrudniła gospodarza budynku.

Wypełnione ankiety można wrzucać do skrzynek z napisem SBM STOKŁOSY zlokalizowanych na klatkach schodowych, przekazywać bezpośrednio do pokoju 110 w administracji SBM STOKŁOSY w godzinach pracy Spółdzielni lub przekazać drogą mailową na adres: eksploatacja@stoklosy.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca br. Z góry serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie i wyrażenie opinii w powyższej sprawie. 

Czytaj dalej

Dobudowa dźwigów osobowych do budynków SBM STOKŁOSY

29.05.2017 r.

Szanowni mieszkańcy!

 

Zarząd SBM STOKŁOSY uprzejmie informuje, że działając wspólnie z Radą Nadzorczą zainicjował działania w zakresie aktualizacji Regulaminu prowadzenia, finansowania i rozliczania kosztów inwestycji budowlanych – dobudów wind osobowych do budynków mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, zatwierdzonego Uchwałą nr 04/11 Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z dnia 28.02.2011r. Powyższe zadania inwestycyjne są możliwe do zrealizowania na podstawie Uchwały nr 14/10 III Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY w sprawie „podjęcia przez SBM STOKŁOSY działalności budowlanej dotyczącej dobudowy wind osobowych, przy budynkach wielorodzinnych”. Na najbliższym X Walnym Zgromadzeniu Zarząd przedłoży Państwu do rozpatrzenia propozycję zmiany powyższej uchwały w zakresie rozszerzenia możliwości finansowania dobudowy wind osobowych ze środków obcych, w sposób zabezpieczający interesy Spółdzielni. Mamy nadzieję, że powyższa uchwała spotka się z Państwa akceptacją.

 

W temacie dobudowy wind osobowych, na przestrzeni ostatnich lat toczyło się wiele burzliwych rozmów. Całkiem słusznie oczekujecie Państwo, iż Spółdzielnia jako Wasz partner i zarządca realnie wspomoże Was w realizacji tych przedsięwzięć. Nie jest to jednak zadanie łatwe, stąd już tak wiele czasu upłynęło od momentu zgłoszenia do Spółdzielni pierwszej inicjatywy mieszkańców w zakresie dobudowy wind. Zarząd SBM STOKŁOSY pragnie poinformować członków szczególnie zainteresowanych niniejszą inwestycją o aktualnym stanie faktycznym.

Na dzień zamykania składu niniejszego Informatora, Spółdzielnia dysponuje pisemnymi oświadczeniami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane w celu rozbudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych polegającej na dobudowie dźwigów osobowych wraz z zewnętrzną pochylnią dla osób niepełnosprawnych dla następujących nieruchomości: ul. Wokalna 2, ul. Zamiany 6, ul. Zamiany 10, ul. Lachmana 4 oraz ul. ZWM 6. Dla powyższych nieruchomości wydane zostały również przez Zarząd Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy, decyzje o warunkach zabudowy. Na zlecenie Rady Nadzorczej, w marcu 2015 r. opracowano także Studium wykonalności dla inwestycji polegającej na rozbudowie – przebudowie dźwigów osobowych, na podstawie analizy czterech typów zabudowy będących reprezentatywną, ze względu na problematykę, grupą. Autorem opracowania jest firma ALC PROJEKT Leszek Chojnacki. W dniu 12.01.2017 r. Zarząd SBM STOKŁOSY wystąpił z zapytaniami do firm zewnętrznych o wskazanie szacunkowego kosztu dobudowania dźwigu osobowego. W odpowiedzi na zapytanie, do Spółdzielni wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez firmę KONE, opiewająca na kwotę 400.000,00 zł netto za urządzenie. W dniu 25.05.2017 r. Spółdzielnia ponownie skierowała do firm zewnętrznych zapytania ofertowe o koszt dobudowy dźwigu osobowego, oferty będą zbierane do dnia 14.06.2017 r. O wynikach tych działań, w tym otrzymanych ofertach i wysokości prognozowanych kosztów, będziemy Państwa informować po upływie w/w terminu. 

INFORMACJA O X WALNYM ZGROMADZENIU SBM STOKŁOSY

29.05.2017 r.

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY, działając na podstawie § 86 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że zwołuje X Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa), w dużej auli Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie przy ul. Stokłosy 3. 

Czytaj dalej

Zaproszenie do współpracy w zakresie dobudowy dźwigów

26.05.2017 r.

osobowych  do klatek schodowych budynków wielorodzinnych

 

Czytaj dalej

Bezpłatne warsztaty dla Mieszkańców Ursynowa

26.05.2017 r.

Szanowni Mieszkańcy, 

Fundacja Innowacja i Wiedza prowadzi obecnie na terenie Ursynowa dwa projekty dotyczące edukacji finansowej, są to cykle bezpłatnych warsztatów dla mieszkańców Ursynowa, finansowane przez m. st. Stołeczne Warszawa, Dzielnicę Ursynów. 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydata na Stanowisko Głównego Księgowego

24.05.2017 r.

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY

ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 WARSZAWA

poszukuje kandydata na stanowisko Główny Księgowy

 

Szczegóły dotyczące wymagań wobec kandydatów oraz zakres obowiązków na stanowisku znajdują się pod zakładką "Czytaj dalej".

 

 Wymagane dokumenty można składać w siedzibie SBM Stokłosy w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 (w poniedziałki do 18.00) lub przesłać na adres: SBM STOKŁOSY ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa. Na kopercie należy dopisać "Oferta na stanowisko Główny Księgowy” bądź przesłać droga elektroniczną na adres sekretariat@stoklosy.com.pl

 

Czytaj dalej

VEOLIA – Wnioski SBM STOKŁOSY w zakresie zmniejszenia mocy zamówionej

22.05.2017 r.

Po przyjęciu przez Radę Nadzorczą wniosków i zaleceń z analizy energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla ocieplonych budynków wielorodzinnych SBM STOKŁOSY, Zarząd SBM STOKŁOSY realizując zalecenie Rady Nadzorczej przyjęte w drodze uchwały, wystąpił do spółki Veolia Energia Warszawa z wnioskami o zmianę mocy zamówionej dla 49 obiektów objętych kontrolą. Spodziewamy się, że po wprowadzeniu zaktualizowanych wartości mocy zamówionej, mieszkańcy odczują zmniejszenie kosztów  z tego tytułu, bowiem łączny spadek wartości mocy zamówionej opiewa na 1.2404 MW. Zmniejszenie tych kosztów będzie jednak zróżnicowane dla poszczególnych budynków, zgodnie z wynikami szczegółowej analizy.

W dniu 17.05.2017r. przedstawiciel Veolia Energia Warszawa S.A. poinformował, że podstawą zmniejszenia mocy zamówionej dla wskazanych przez Spółdzielnię obiektów jest spisanie z przedstawicielem służb technicznych Veolia Energia Warszawa S.A. protokołów z wykonania regulacji węzłów cieplnych. Regulacja i spisanie protokołów, zgodnie z zapisem zawartym w pkt. XI ppkt. 3a Ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania ciepła stanowiących załącznik nr 2 do Umowy kompleksowej dostarczania ciepła nr 5-6317 z dn. 01.03.2010r., została umówiona od 21 sierpnia do 6 września 2017 r. Realizacja zmniejszenia mocy bez dostosowania instalacji do nowych potrzeb cieplnych może być przyczyną jej nieprawidłowej pracy. Nowe zlecenia na moc zamówioną zostaną przyjęte do rozliczeń z dniem regulacji węzłów cieplnych. Zgodnie z cennikiem usług zewnętrznych i opłat dodatkowych Veolia Energia Warszawa S.A. w wyniku realizacji wniosków o zmianę zamówionej mocy cieplnej zostanie pobrana opłata za „zmianę nastawy regulatora dp/V lub regulatora przepływu” (poz. A6 cennika).

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl