Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Aktualności

Pawilon wolnostojący przy ul. Bacewiczówny 8

22.05.2017 r.

Zarząd Spółdzielni STOKŁOSY pragnie z zadowoleniem poinformować, że w marcu bieżącego roku, po wielomiesięcznym procesie poszukiwania nowego najemcy, Zarząd zawarł ze Spółką z o.o. SCA PR POLSKA umowę najmu pawilonu wolnostojącego przy ul. Bacewiczówny 8, w którym po zakończeniu prac adaptacyjnych ma zostać uruchomiony sklep sieci INTERMARCHE.

Aktualnie w lokalu trwają prace wyburzeniowe. W związku z nierozwiązaną umową przez poprzedniego najemcę – spółkę MarcPol na dostawę energii elektrycznej, uzgodnienie nowych mocy i zawarcie nowej Umowy z dostawcą energii było bardziej czasochłonne niż wstępnie zakładano. W tygodniu po 22 maja b.r. rozpoczynają się prace nad instalacją elektryczną oraz kolejnymi etapami prac wykończeniowych. Prace adaptacyjno - wykończeniowe powinny zostać zakończone  najpóźniej do 15 sierpnia. Na zaregałowanie, podłączenie urządzeń, odbiory, zatowarowanie sklepu i szkolenie pracowników rezerwowany jest okres jednego miesiąca, a co za tym idzie, spółka SCA PR POLSKA planuje uruchomienie sklepu najpóźniej w połowie września 2017 roku. Jednocześnie podejmowane są wszelkie starania aby otwarcie nastąpiło w najszybszym możliwym terminie, w optymistycznym wariancie być może jeszcze w sierpniu b.r.

Informacje bieżące w zakresie stacji bazowych telefonii komórkowej sieci PLAY

22.05.2017 r.

W dniu 24.02.2017 r. w siedzibie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „STOKŁOSY” w Warszawie odbyło się spotkanie członka Zarządu Pana Artura Sejwy z przedstawicielem Spółki P4 Sp. z o.o. W spotkaniu brała udział radca prawny Angelika Czubacka-Pędzisz. Spotkanie zostało zorganizowane w trybie pilnym w związku z uzyskaniem w dniu 24.02.2017 r. informacji od członków Spółdzielni ( mieszkańców Lachmana 6 i Koncertowej 7) o podjęciu przez instalatorów Spółki P4 Sp. z o.o. prac zmierzających do instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej. W tym miejscu wskazać należy, iż Prezes Artur Sejwa w dniu 13/14 lutego 2017 r. wydał dyspozycję wstrzymania wszelkich prac związanych z instalacją infrastruktury telekomunikacyjnej do odwołania. Pomimo uzgodnienia konieczności wstrzymania prac z Panem Krzysztofem Koryniowskim - przedstawicielem Spółki P4 Sp. z .o.o. Spółka nie zastosowała się do ustaleń w tym zakresie. Spotkanie w dniu 24.02.2017 r. miało na celu ustalenie przyczyn i okoliczności rozpoczęcia prac pomimo wyraźnej dyspozycji o ich wstrzymaniu ze strony Spółdzielni. Na podstawie informacji uzyskanych od przedstawiciela P4 Sp. z o.o. ustalono, iż decyzja   o podjęciu prac instalacyjnych była jednostronna. W trakcie rozmowy były poruszane kwestie techniczne związane ze sposobem działania anten jak też wpływem emitowanego przez nie pola elektromagnetycznego na otoczenie w tym mieszkańców Osiedla. Przedstawiciel P4 Sp. z o.o. zapewniał, iż pomiary określające wpływ promieniowania oraz jego natężenie będą mogły być zrealizowane dopiero po uruchomieniu zainstalowanych urządzeń. Prezes Sejwa w rozmowie wskazał, iż mieszkańcy budynków Lachmana 6, Koncertowa 7 i Zamiany 14 stanowczo wyrazili swoją dezaprobatę dla całego przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, iż rolą i głównym zadaniem Spółdzielni jest dbanie o dobro jej członków, Spółdzielnia podejmie kroki zmierzające do rozwiązania zawartych, zgodnie z prawem, umów.

Informujemy również, iż w dniu 28.03.2017 r. odbyło się spotkanie Prezesa Krzysztofa Berlińskiego oraz radcy prawnego Angeliki Czubackiej-Pędzisz z przedstawicielami Spółki P4 Sp. z o.o. Spotkanie zostało zorganizowane na żądanie Spółdzielni w związku z koniecznością ustalenia działań zmierzających do demontażu zamontowanych na dachach nieruchomości przy ul. Lachman 6 i Koncertowej 7 urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Strony wypracowały wspólne stanowisko zmierzające do ugodowego zakończenia zaistniałej sytuacji czego bezpośrednią konsekwencją będzie odstąpienie od realizacji infrastruktury SBTK na nieruchomościach.

W toku prowadzonych rozmów, Spółka P4 wskazała  alternatywne nieruchomości, na których jest możliwa relokacja stacji P4 (zamiast budynków przy ul. Koncertowej 7, Lachmana 6 i Zamiany 14). Niemniej dalsze działania Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY w przedmiotowej sprawie będą zależały od opinii członków. W związku z powyższym Zarząd przygotował ankietę skierowaną do członków Spółdzielni, zamieszkałych w budynkach przy ul. Lachmana 1, Zamiany 15 i Koncertowej 6. Ankieta w niniejszej sprawie zostanie przeprowadzona w dniach 19-29.06.2017 r. O szczegółach ankiety możecie Państwo dowiedzieć się z materiałów udostępnionych Państwu do skrzynek na korespondencję. Prosimy o zapoznanie się z tematem i wyrażenie swojego stanowiska w niniejszej sprawie. 

Przegląd stanu technicznego sieci i instalacji gazowych w budynkach SBM STOKŁOSY

22.05.2017 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY informuje, że obecnie prowadzi rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa w sprawie oceny stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni. Na spotkaniu w dniu 13.04.2017 z Członkiem Zarządu PSG Panem Tomaszem Blacharskim uzgodniono, że spółka dokona kontroli sieci gazowych zlokalizowanych na terenie Osiedla STOKŁOSY, jak również na wniosek Spółdzielni dokona wyniesienia wlotów gazu i zaworów głównych poza budynek, tam gdzie do tej pory nie zostało to wykonane. Powyższa modernizacja dotyczy łącznie czternastu obiektów przy ulicy Wokalnej, Stokłosy i Zamiany. W dniu 1.06.2017 r. Spółdzielnia otrzyma wstępne wyniki oceny sieci. Kolejnym planowanym wspólnie przez Zarząd SBM STOKŁOSY i Spółkę PSG etapem będzie ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznych w poszczególnych budynkach.

W planie gospodarczo-finansowym na rok 2017 zarezerwowano środki finansowe w kwocie 3.250.000,00 zł w ramach funduszu remontowego, z przeznaczeniem na prace instalacyjne – remont instalacji gazowej w wybranych budynkach wielorodzinnych. Wskazanie konkretnych budynków, które jako pierwsze zostaną objęte w/w pracami będzie możliwe po zakończeniu procesu oceny stanu technicznego istniejących instalacji. Zarząd i Rada Nadzorcza jako organy statutowe SBM STOKŁOSY będą wspólnie podejmować decyzje o zarekomendowaniu mieszkańcom konkretnych budynków do remontu właśnie w oparciu o wyniki przeglądów technicznych i poczynione na ich podstawie ustalenia i zalecenia firmy zewnętrznej (PSG), która na zlecenie Spółdzielni wykona taki przegląd, wykorzystując do tego celu swoje odpowiednie przygotowanie merytoryczne, posługując się zespołem fachowców w tej dziedzinie i specjalistycznym sprzętem umożliwiającym rzetelne przeprowadzenie kontroli. Zakwalifikowanie konkretnych budynków do remontu nastąpi jednak dopiero wtedy, gdy mieszkańcy wytypowanych budynków wyrażą swoje stanowisko w zakresie technologii wykonania remontu instalacji gazowej. O szczegółach proponowanych rozwiązań technicznych, szacowanych kosztach i prognozowanych skutkach wykonania powyższych prac Spółdzielnia na bieżąco będzie informowała na zebraniach z mieszkańcami poszczególnych budynków. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie potwierdzić, które budynki zostanie objęte powyższymi pracami instalacyjnymi. Do momentu zakończenia przeglądu i oceny aktualnego stanu technicznego instalacji nie możemy też określić zakresu planowanego remontu. O postępach w niniejszej sprawie będziemy Państwa informować odrębnymi ogłoszeniami bądź na zebraniach z mieszkańcami. 

Plac Wielkiej Przygody

19.05.2017 r.

Szanowni Państwo, 

 

Spółdzielnia STOKŁOSY gorąco zachęca do obejrzenia i udostępnienia filmu o Placu Wielkiej Przygody jednej z nielicznych zielonych enklaw pośród betonowego ursynowskiego labiryntu, nakręconego przez grupę mieszkanców "Plac Wielkiej Przygody" działającej na rzecz ochrony ww. terenu przed zabudową deweloperską.

 

http://placwielkiejprzygody.pl/2017/05/15/mieszkancy-o-placu-wielkiej-przygody/

Czytaj dalej

Interpelacja dot. mapy przedeptów

15.05.2017 r.

Spółdzielnia STOKŁOSY przekazuje do wiadomości Mieszkanców Interpelację Pana Pawła Lenarczyka Radnego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie likwidacji przedeptów zlokalizowanych m.in. na terenie osiedla STOKŁOSY i zastąpienie ich chodnikami.

Pismo znajduję się pod zakładką "Czytaj dalej" 

 

 

Klikając na poniższy link mogą się Państwo ponadto zapoznać z odpowiedzią Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na ww. Interpelację.  

/attachments/Odpowiedż_burmistra_na_INTERPELA.pdf

 

Czytaj dalej

Przebudowa wewnętrznej drogi pożarowej przy Zamiany 10

11.05.2017 r.

Szanowni Mieszkańcy

05.05.2017 r.

Informujemy, że w dniu 25.04.2017 r. Spółdzielnia STOKŁOSY zwróciła się z prośbą do Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów w sprawie naprawy nawierzchni asfaltowej ciągu pieszo-jezdnego  pomiędz budynkami Zamiany 9 i Stokłosy 2/4. 

 

W zakładce "Czytaj dalej" ww. pismo Spółdzielni STOKŁOSY.

 

Poniżej znajduję się odpowiedź jaką Spółdzielnia otrzymała od Urzędu Dzielnicy Ursynów Wydział Infrastruktury w dniu 10.05.2017 r. 

 

 

Czytaj dalej

Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory UW11/P3 do budynków przy ul. Związku Walki Młodych 1, 3, 4, 6 w Warszawie

05.05.2017 r.

Szanowni Mieszkańcy

 

Informujemy, że w dniu 05.05.2017 r. Zarząd Spółdzielni STOKŁOSY rozpatrzył wniosek Biura Projektowego AMIGA, działającego z upoważnienia Veolia Energia Warszawa S.A. i wyraził zgodę na wejście w teren i budowę sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory UW11/P3 do budynków przy ul.Związku Walki Młodych 1, 3, 4, 6 w Warszawie oraz demontaż instniejącej sieci ciepłowniczej. 

 

W zakładce "Czytaj dalej" mają Państwo dostęp do korespondencji i mapy poglądowej dot. ww. sprawy. 

Czytaj dalej

Termin gwarancji udzielonej przez wykonawcę termomodernizacji budynku

28.04.2017 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

(dotyczy budynku przy ul. Symfonii 3)

 

Informuję, że w tym roku upływa termin gwarancji udzielonej przez wykonawcę termomodernizacji budynku. 

W związku z powyższym proszę o pisemne zgłaszanie (z podaniem nr tel. kontaktowego) zauważonych przez Państwa ewentualnych usterek powstałych w okresie gwarancyjnym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2017r.

Czytaj dalej

UWAGA MIESZKAŃCY - NIEUCZCIWI AKWIZYTORZY

18.04.2017 r.

Czytaj dalej

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl