Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

STAND-UP W DOMU KULTURY STOKŁOSY

02.12.2019 r.

PONOWNE WYSTĄPIENIE DO MINISTERSTWA

02.12.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY korespodnencją z dnia 28.11.2019 r. (L.dz. Z/5144/19) ponownie zwrócił się z zapytaniem do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o możliwość skorzystania z programów współfinansujących przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych w klatkach schodowych budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni.

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją, klikając w zakładkę Czytaj dalej.

Czytaj dalej

GENEALOGIA W URSYNOTECE

02.12.2019 r.

Zapraszamy mieszkańców na wykład dr. Andrzeja Nowika pt. "Akta stanu cywilnego jako źródła genealogiczne", który odbędzie się 3 grudnia (wtorek) w Ursynotece, ul. Barwna 8 o godz. 17.30. Wstęp wolny.

Zapisy na wykład pod numerem telefonu (22) 649 07 25

Informacja dot. wejścia w życie tzw. ustawy "przekształceniowej"

02.12.2019 r.

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa STOKŁOSY jest władającym dla terenu obejmującego obręby ewidencyjne 1-10-02, 1-10-09, 1-10-10 na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Spółdzielnią Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY, na okres trzech lat (tj. do dnia 31.12.2020 r.).

W związku z tym, że SBM STOKŁOSY jest na dzień dzisiejszy jedynie dzierżawcą a nie użytkownikiem wieczystym nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Spółdzielni, to postanowienia Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nie mają zastosowania do SBM STOKŁOSY od 1.01.2019 r.

Spółdzielni przysługuje roszczenie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności budynków. Regulacja terenu prowadzona jest na podstawie art. 208 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym Spółdzielniom i innym osobom, które na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy do dnia 5.12.1990 r. wybudowały same lub wybudowali ich poprzednicy prawni z własnych środków, za zezwoleniem właściwego organu nadzoru budowlanego budynki, przysługuje roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów oraz o nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków. Zawarcie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz o przeniesienie własności budynków następuje bez przetargu oraz bez obowiązku wniesienia pierwszej opłaty.

Roszczenie na podstawie wspomnianej ustawy przysługuje tym podmiotom w stosunku do gruntów będących w dniu zgłoszenia roszczenia w ich posiadaniu w rozumieniu art. 208 u.g.n. i obejmuje grunty niezbędne do prawidłowego korzystania z budynku.

Stąd też roszczenie Spółdzielni o ustanowienie użytkowania wieczystego w tym przypadku może dotyczyć wyłącznie gruntów objętych wnioskiem Spółdzielni z dnia 9.11.1995r. oraz gruntów uznanych za niezbędne do prawidłowego korzystania z budynków.

Natomiast należy mieć na uwadze, że granice terenu będące we władaniu Spółdzielni na podstawie obecnie obowiązujących umów dzierżawy, różnią się od pierwotnych granic terenów objętych wnioskiem z 1995 r. W związku z tym do gruntów nie objętych wnioskiem, będzie mieć zastosowanie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W celu objęcia nieruchomości SBM STOKŁOSY ustawą o przekształceniu i jej prawnymi skutkami, niezbędne jest ustanowienie tego prawa poprzez zawarcie z m.st. Warszawy umowy użytkowania wieczystego tych gruntów.

SBM STOKŁOSY wszczęła i prowadzi negocjacje z m.st. Warszawy w tej sprawie, które jednak z uwagi m.in. na postępowania roszczeniowe, kolizje z projektami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne, na ten czas nie doprowadziły do uzgodnienia warunków ani do zawarcia takich umów.

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny gruntów objętych dzierżawą (w szczególności do tych terenów, co do których nie zostały zgłoszone roszczenia) należy uznać za zasadne podjęcie innych działań zmierzających do przyśpieszenia zawarcia umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, nie wykluczając ustanowienie go w drodze powództwa.

Ponadto, uprzejmie informujemy, że członkowie SBM STOKŁOSY nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych opłat z tytułu dzierżawy gruntów (ani tym bardziej z tytułu przekształcenia) na rzecz Spółdzielni, gdyż stan prawny gruntów będących w naszych zasobach pozostaje bez zmian. Aktualnie wszelkie opłaty przekształceniowe dokonywane na rzecz m.st. Warszawy należy uznać za bezcelowe i niezasadne. Nie otrzymają też Państwo „zaświadczeń”, ponieważ owe zaświadczenie wydawane przez uprawniony organ jest dokumentem potwierdzającym przekształcenie prawa do gruntu, co w przypadku Członków SBM STOKŁOSY nie ma zastosowania.

ZBIÓRKA KRWI

29.11.2019 r.

Informujemy, iż w najbliższą sobotę (30 listopada) na parkingu przed Urzędem Dzielnicy Ursynów, Aleja KEN 61, w godzinach od 9 do 14, odbędzie się zbiórka krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Krewki Ursynów oraz Urząd Dzielnicy Ursynów.

< < 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 169 > >

Szanowni Państwo,

Zarząd SBM STOKŁOSY uprzejmie informuje, że z dniem 01.10.2019 r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego. Rachunek bankowy SBM STOKŁOSY, będzie obsługiwany przez:

Santander Bank Polska

Jednocześnie informujemy, że do dnia 30.04.2020r. będą funkcjonowały rachunki bankowe w Banku PEKAO SA oraz PKO BP, które zostaną ostatecznie zamknięte z datą wymienioną powyżej.

UWAGA:

W związku ze zmianą rachunku bankowego, uprzejmie prosimy o informację w sprawie zamówienia książeczki do opłat. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 22 545-30-39 lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 pok. nr 113.

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY