Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

Ogłoszenie - nabór na stanowisko inspektora nadzoru robót budowlanych

21.01.2021 r.

 

Nabór na stanowisko Inspektora nadzoru robót budowlanych

 


Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:

 1. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przypisanych obiektów ze szczególnym uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa i p-ppoż.;
 2. Kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących przypisanych obiektów budowlanych w zakresie określonym w obowiązujących przepisach;
 3. Przygotowywanie ogólnych założeń do przetargów na roboty, szczegółowych zakresów robót i kosztorysów inwestorskich;
 4. Wprowadzenie i nadzór zlecanych przez SBM STOKŁOSY robót, ujętych w planie gospodarczo-finansowym;
 5. Koordynacja robót wielobranżowych;
 6. Odbiór robót inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych w przypisanych budynkach i terenie oraz ich rozliczanie w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów rozliczeniowych;
 7. Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz przygotowanie stosownego wezwania, na piśmie, wykonawcy robót do usunięcia ujawnionych usterek wykonanych robót, w terminie do 14 dni przed upływem okresu gwarancji;
 8. Przechowywanie zgromadzonej dokumentacji nadzorowanych robót, zgodnie z obowiązującymi w SBM STOKŁOSY przepisami;
 9. Prowadzenie dzienników budowy (książek robót) oraz wypełnianie w zakresie swoich kompetencji książek obiektów;
 10. Przygotowywanie stosownych wniosków do Urzędu Dzielnicy o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych;
 11. Kontrola, na koniec każdego miesiąca, rzeczowego i finansowego wykonania planu gospodarczo-finansowego w nadzorowanym zakresie oraz sygnalizowanie Kierownikowi Działu Technicznego występujących zagrożeń w realizacji planu;
 12. Przyjmowanie i terminowe załatwianie interwencji oraz pism mieszkańców w sprawie uszkodzeń, usterek ogólnobudowlanych w obiektach i terenie przypisanym. Termin załatwienia interwencji w ciągu 1 dnia, przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania;
 13. Rozliczanie finansowe nadzorowanych robót i prowadzonych spraw;
 14. Należyte wykorzystanie, zabezpieczenie i ochrona powierzonych składników majątku Spółdzielni;
 15. Prawidłowe postępowanie z danymi osobowymi zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z dn. 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami).

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe;
 • Uprawnienia budowlane;
 • Aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby;
 • Umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów;
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w spółdzielni mieszkaniowej;
 • Znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 • Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych (Microsoft Office);
 • Dokładność, skrupulatność, sumienność, umiejętność myślenia analitycznego.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Umowa o pracę.

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem pracy zawodowej;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Dokumenty potwierdzające dotychczasowy staż pracy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnie Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnie Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Dokumenty prosimy przesłać na adres: SBM STOKŁOSY, ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@stoklosy.com.pl


 

Aplikacje można składać do 8.02.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 


Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Ogłoszenie - nabór na stanowisko inspektora nadzoru robót elektrycznych

21.01.2021 r.

 

Nabór na stanowisko Inspektora nadzoru robót elektrycznych 

 


Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:

 1. ​Przeprowadzenie corocznych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych, telefonicznych, telewizyjnych, domofonowych oraz dźwigów ze szczególnym uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa, dokumentowanie przeprowadzonych kontroli stosownymi protokołami przekazywanymi Zleceniodawcy, nie rzadziej niż raz do roku, w pierwszej połowie miesiąca września;
 2. Opracowanie propozycji robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz remontów dźwigów do projektów planów rzeczowo-finansowych remontów i konserwacji do dnia 15 października roku poprzedzającego poprzez przekazanie ich Zleceniodawcy;
 3. Bieżąca analiza zgłoszeń i kontrola nad prawidłowym usuwaniem awarii przez pracowników firm konserwacyjnych;
 4. Kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących obiektów budowlanych Spółdzielni w zakresie określonym w obowiązujących przepisach;
 5. Analiza wyników przeglądów technicznych budynków dotyczących instalacji elektrycznych oraz sporządzenie odpowiednich wniosków, w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania protokołów z przeglądu;
 6. Analiza zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego w sprawach dźwigów i podejmowanie stosownych działań w celu ich realizacji;
 7. Przygotowywanie ogólnych założeń do przetargów na roboty, szczegółowych zakresów robót i kosztorysów inwestorskich oraz udział w komisjach przetargowych z głosem doradczym;
 8. Wnioskowanie i przygotowywanie zleceń i projektów umów na wykonywanie robót;
 9. Przygotowywanie projektów zleceń dla firm prowadzących konserwację instalacji elektrycznych na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach i na terenie, kontrola ich wykonywania zgodnie z obowiązującymi w SBM STOKŁOSY przepisami;
 10. Współpraca z Administratorami Zasobó w zakresie typowania, wykonywania i odbioru robót;
 11. Ścisła wspólpraca z pozostałymi inspektorami branżowymi przy typowaniu i realizacji robót;
 12. Wykonywanie czynności związanych z wprowadzeniem na roboty, nadzorem nad prawidłowym przebiegiem robót i odbiorem robót w zakresie instalacji elektrycznych;
 13. Rozliczanie robót konserwacyjnych i remontowych w terminie do 14 dni od daty otrzymania dokumentów rozliczeniowych;
 14. Przechowywanie i archiwizowanie zgromadzonej dokumentacji nadzorowanych robót, zgodnie z obowiązującymi w SBM STOKŁOSY przepisami;
 15. Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych, przygotowanie protokołów pokontrolnych oraz stosowanego wezwania na piśmie do Wykonawcy robót do usunięcia ujawnionych usterek w terminie zgodnym z odpowiednim zapisem Umowy z Wykonawcą;
 16. Wnioskowanie o zwrot kaucji gwarancyjnej po bezusterkowym terminie upływu gwarancji;
 17. Przyjmowanie i terminowe załatwienie interwencji oraz pism mieszkańców w sprawie uszkodzeń, usterek lub wadliwego funkcjonowania urządzeń dźwigów, urządzeń i instalacji elektrycznych. Termin załatwienia interwencji w ciągu 1 dnia, przygotowania projektów odpowiedzi na pisma w ciągu do 14 dni od daty ich otrzymania;
 18. Ustalenie przyczyn wadliwego funkcjonowania urządzeń dźwigów, urządzeń i instalacji elektrycznych i sporządzenia stosownych protokołów;
 19. Udział w komisjach przejęcia lub przekazania lokali mieszkalnych lub użytkowych;
 20. Podejmowanie wspólnie z Administratorami Zasobów interwencji, w przypadku wykonania remontu lokalu przez użytkownika, niezgodnie z wydaną zgodą lub bez zgody Spółdzielni z naruszeniem przepisów prawa;
 21. Dokonywanie odpowiednich wpisów w dziennikach budów, książkach obiektów;
 22. Prowadzenie spraw związanych z remontami i inwestycjami własnymi jak i obcymi na terenie Spółdzielni w zakresie zleconym przez Zarząd Spółdzielni;
 23. Śledzenie i proponowanie wdrożenia nowych technologii robót;
 24. Kontrola, na koniec każdego miesiąca, rzeczowego i finansowego wykonania planu gospodarczo-finansowego w nadzorowanym zakresie oraz sygnalizowanie Kierownikowi Działu Technicznego występujących zagrożeń w realizacji planu;
 25. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP i p.poż., tajemnicy służbowej
  a w szczególności nie ujawnianie osobom nieupoważnionym danych personalnych oraz innych danych osobowych użytkowników lokali.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe;
 • Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;
 • Uprawnienia budowlane;
 • Aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby;
 • Umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów;
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w spółdzielni mieszkaniowej;
 • Znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 • Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych (Microsoft Office);
 • Dokładność, skrupulatność, sumienność, umiejętność myślenia analitycznego.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Umowa o pracę.

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem pracy zawodowej;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Dokumenty potwierdzające dotychczasowy staż pracy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnie Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnie Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Dokumenty prosimy przesłać na adres: SBM STOKŁOSY, ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@stoklosy.com.pl


 

Aplikacje można składać do 8.02.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 


Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dot. ZWM 17, 20, 22, 24, Jastrzębowskiego 22

11.01.2021 r.

31.12.2020 r.

Dot. funkcjonowania biura SBM STOKŁOSY

28.12.2020 r.

< < 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 195 > >

Warszawa, dnia 28.12.2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Spółdzielni bezpośrednia obsługa mieszkańców jest zawieszona do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że nadal funkcjonuje obsługa telefoniczna:

Kancelaria
tel. 22 545 30 20
Zgłoszenia awarii
tel. 22 641 87 14

Od 01 stycznia 2021 r. po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
501 156 344
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do powyższych informacji.