Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

APEL !!!

16.07.2021 r.

wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul.zamiany 16

05.07.2021 r.

Aktualne informacje w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów

29.06.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY przekazuje do wiadomości aktulane informacje w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów, będących w zasobach Spółdzielni.


REGULACJA STANU PRAWNEGO GRUNTÓW:

 1. Obręb 1-10-02
 • Teren enklawy domów jednorodzinnych

Pismem z dnia 28.05.2021 r. (l.dz. 2523/21, data wpływu 1.06.2021 r.) Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów zwrócił przekazane uprzednio opracowanie urbanistyczno-architektoniczne enklawy określające teren niezbędny do obsługi budynków wraz z opinią Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów z dnia 29.03.2021 r.

Po skorygowaniu ww. opracowania, zostanie ono niezwłocznie przekazane do zaopiniowania do Wydziału Mienia dla Dzielnicy Ursynów.

 • Teren enklawy przy ul. Koncertowej 3/5, 6, 7, 9, 10, 11, 13

Umową nr NO/29/2021 z dnia 24.05.2021 r. zlecono prace geodezyjne polegające na przygotowaniu wstępnego projektu podziału oraz mapy z projektem podziału nieruchomości.

 • Teren enklawy przy ul. Symfonii 1, 2, 3, 4, 5 oraz ul. Beli Bartóka 6

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 23.03.2021 r. zlecił geodecie uprawnionemu wykonanie wstępnego projektu podziału enklawy w celu wydzielenia działek zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z opinią Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów projektowane granice terenu niezbędnego do obsługi budynków tego terenu z 12.01.2015 r. różnią się we fragmentach od obowiązujących linii rozgraniczających ustalonych w obowiązującym planie miejscowym pólnocnej części osiedla Stokłosy - częśc A , uchwalonym w 2019 r., dlatego przeprowadzenie dodatkowego podziału działek ma na celu dostosowanie ich granic do obowiązujących w planie linii rozgraniczajacych obszarów funkcjonalnych. 

 1. Obręb 1-10-09
 • Teren enklawy przy ul. Zamiany 5, 6, 8, 10

Postępowanie w sprawie oddania gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni na obecną chwilę zostało wstrzymane z uwagi na zgłoszone roszczenia byłych właścicieli o zwrot nieruchomości.

 • Teren enklawy przy ul. Zamiany 9, 11, 14, 15, 16, 18, teren enklawy przy ul. Wokalnej 2, 4, 6, 8 i Pasaż Stokłosy 11 oraz teren enklawy przy ul. Stokłosy 1, 2/4, 6, 7 oraz Wokalnej 3

Trwają dalsze prace geodezyjne mające na celu uzyskanie ostatecznej decyzji podziałowej, stanowiącej podstawę przekształcenia terenu w użytkowanie wieczyste.

 1. Obręb 1-10-10
 • Teren enklawy przy ul. Grażyny Bacewiczówny, Wacława Lachmana oraz ul. Związku Walki Młodych 1-11

Postępowanie w sprawie oddania gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni na obecną chwilę zostało wstrzymane z uwagi na zgłoszone roszczenia byłych właścicieli o zwrot nieruchomości.

 • Teren enklawy przy ul. Związku Walki Młodych 12-24

Proces dalszej regulacji jest uzależniony od wyłożenia a następnie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego. Zgodnie z informacja umieszczoną na stronie internetowej Biura Architektury i Planownia Przestrzennego  Urzędu m.st. Warszawy, uchwalenie miejscowego planu nastąpi w 2022 r.


UMOWA DZIERŻAWY

Z uwagi na protokolarne przekazanie terenu SBM STOKŁOSY przez Stowarzyszenie Użytkowników Parkingu „Koncertowa” w dniu 31.03.2021 r. doszło do zmiany powierzchni dzierżawionej na mocy Umowy dzierżawy nr 101/WMD//2020 oraz poddzierżawianej na mocy Umowy dzierżawy nr 103/WMD/2020. Wobec powyższego w dniu 23.06.2021 r. zostały zawarte stosowne aneksy do ww. umów dzierżaw.

W trakcie obowiązywania Umowy dzierżawy nr 101/WMD/2020 zawartej w dniu 31.12.2020 r. doszło do zmian powierzchni reklamowej (w umowie wskazana jest powierzchnia 624,34 m2 a obecnie od dnia 1.06.2021 r. powierzchnia reklamowa podlegająca opłacie zmniejszyła się do 593,22 m2). Czynsz dzierżawny dot. powierzchni reklamowej zostanie rozliczony każdorazowo na koniec roku kalendarzowego po udostępnieniu przez dzierżawcę wykazu zmian jeden raz w roku w trakcie trwania umowy dzierżawy, w IV kwartale roku.

Zarząd SBM STOKŁOSY pismem z dnia 11.03.2021 r. (L.dz. NO/1076/21) zwrócił się o wydzierżawienie na okres trzech lat od dnia 1.08.2021 r. gruntu, będącego obecnie we władaniu Spółdzielni na podstawie obowiązującej Umowy dzierżawy nr 70/WMD/2018 zawartej do dnia 31.07.2021 r. (teren parkingu przy ul Zamiany 15). Jednocześnie Zarząd SBM STOKŁOSY zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zobowiązania określonego w § 8 pkt. 10) obowiązującej umowy tj. uzyskanie decyzji administracyjnej wymaganej prawem w celu zalegalizowania zrealizowanych miejsc postojowych, do końca obowiązywania kolejnej umowy dzierżawy (do dnia 31.07.2024 r.).

Obecnie teren objęty wnioskiem o dzierżawę został opublikowany w wykazie nieruchomości do dzierżawy zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami na okres 15.06.2021-7.07.2021 r. Po tym okresie zostanie podpisana stosowna umowa.


POSTĘPOWANIA ROSZCZENIOWE

W związku z wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy ostateczną Decyzją nr 184/SD/2020 z dnia 13.10.2020 r. (publikacja w BIP Urzędu m.st. Warszawy) w sprawie umorzenia postępowania prowadzonego w trybie art. 7 dekretu z dn. 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy w stosunku do nieruchomości znajdujących się w rejonie ul Koncertowej, Zarząd SBM STOKŁOSY zwrócił się do Wydziału Mienia dla Dzielnicy Ursynów o aktualizację danych dot. terenów objętych postępowaniami dekretowymi.

Ponadto, Zarząd SBM STOKŁOSY zwrócił się do Dyrektora Biura Spraw Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy o spotkanie w związku z wykonywanym opracowaniem geodezyjnym, mającym na celu wkreślenie obszarów objętych roszczeniem na aktualną mapę zasadniczą oraz rozliczenie jej powierzchni w aktualnych działkach ewidencyjnych.

Z uwagi na prowadzone postępowania roszczeniowe (zob. załącznik graficzny) poza terenem objętym ww. dekretem, Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje poniżej nowe informacje w sprawach, które mogą zostać zakończone w najbliższym czasie:

 1. cz. dz. ew. nr 4/11 i 4/12 z obrębu 1-10-09 (dot. zabudowy przy ul. Wokalnej 2 oraz przy ul. Zamiany 18) - W dniu 14.01.2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok oddalający skargę spadkobierców poprzednich właścicieli na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 982/2020 z dnia 20.04.2020 r. utrzymującą w mocy decyzję Starosty Piaseczyńskiego nr 283/2018 z dnia 27.11.2018 r. o odmowie zwrotu nieruchomości. Uzasadnienie ww. wyroku zostało sporządzone i podpisane przez skład orzekający w dniu 12.03.2021 r. Z uwagi na brak przesłania uzasadnienia do strony wnoszącej uzasadnienie, Zarząd SBM STOKŁOSY pismem z dnia 24.05.2021 r. zwrócił się o niezwłoczne przesłanie sporządzonego uzasadnienia. W dniu 10.06.2021 r. pracownikowi SBM STOKŁOSY zostały udostępnione akta. Z akt sprawy wynika, że strona skarżąca odwołała pełnomocnictwo dotychczasowemu pełnomocnikowi. W dniu 15.06.2021 r. uzasadnienie od wyroku przesłano do stron wnoszących (wyrok nieprawomocny).
 2. cz. dz. ew. nr 5/55 z obrębu 1-10-10 (dot. działki przy enklawie ul. ZWM 12-24 od strony al. Anody Rodowicza) – Po złożeniu przez Zarząd SBM STOKŁOSY w dniu 4.11.2020 r. (l.dz. NGR/4644/20) odpowiedzi na skargę z wnioskiem o oddalenie skargi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I SA/Wa 1422/20) akta były przedłożone do decyzji sędziego. Z uwagi na brak podjęcia czynności, Zarząd SBM STOKŁOSY pismem z dnia 24.05.2021 r. zwrócił się o niezwłoczne rozpoznanie sprawy i wydanie orzeczenia. Zgodnie z informacją telefoniczną uzyskaną w dniu 23.06.2021 r. wyznaczono termin posiedzenia niejawnego na dzień 30.07.2021 r.
 3. cz. dz. ew. nr 5/123 z obrębu 1-10-10 (dotyczy zabudowy przy ul. ZWM 1) – dnia 15.06.2021 r. do SBM STOKŁOSY wpłynęła Decyzja nr 225/2021 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 9.06.2021 r. o odmowie zwrotu nieruchomości (decyzja nieprawomocna).
 4. cz. dz. ew. nr 5/42 z obrębu 1-10-10 (dot. zabudowy przy ul. Lachmana 2 i 4) – dokumenty potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem zostały przesłane przy piśmie z dnia 18.02.2021 r. (l.dz. NO/698/21). W dniu 31.03.2021 r. przesłano do Spółdzielni skan opinii biegłej z dziedziny fotogrametrii. Zgodnie z informacją mailową uzyskaną w dniu 23.06.2021 r., do Spółdzielni przesłano postanowienie o dopuszczenie dowodu biegłego z zakresu geodezji celem wykonania wymaganej dokumentacji (wrysowanie obszaru objętego roszczeniami na aktualnej mapie zasadniczej).
 5. cz. dz. ew. nr 29/5 i 29/9 z obrębu 1-10-09 (dot. zabudowy przy ul. Zamiany 5) – w dniu 19.05.2021 r. wpłynęło ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie zawiadomienie (sygn. WGM.6821.9.34.2015.MK) o zebraniu materiału dowodowego i możliwości złożenia dodatkowych wniosków. W dniu 31.05.2021 r. Zarząd SBM STOKŁOSY przekazał stanowisko na piśmie wraz z wnioskiem o oddalenie wniosku o zwrot nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela jako bezzasadnego w świetle art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Mapa z roszczeniami na terenie SBM STOKŁOSY.

wymiana zaworów grzejnikowych wraz z głowicami termostatycznymi danfoss - lachmana 2

24.06.2021 r.

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń lokali mieszkalych

24.06.2021 r.

< < 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 204 > >

Warszawa, dnia 6.05.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY informuje o przywróceniu od dnia 5 maja 2021r. w pełnym zakresie stacjonarnej pracy pracowników biura Spółdzielni. Jednak z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne obsługa mieszkańców nadal pozostanie ograniczona. Interesanci będą obsługiwani na bieżąco przy stanowisku znajdującym się przed wejściem do biura SBM STOKŁOSY.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 10 maja b.r. Prezes Zarządu wznawia przyjęcia interesantów. Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21). Obsługa w powyższym zakresie będzie się odbywać w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00, w pokoju nr 7, w lewym skrzydle budynku administracyjnego (piętro I).

W dalszym ciągu funkcjonuje skrzynka podawcza przed wejściem do Biura SBM STOKŁOSY. Obsługa telefoniczna realizowana jest na bieżąco.

Od 01 stycznia 2021 r. po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl