Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

Wystąpienie przedstawicieli środowiska spółdzielczego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielenia pomocy spółdzielniom mieszkaniowym, w zw. z epidemią COVID-19

09.06.2020 r.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości:

  • wystąpienie przedstawicieli środowiska spółdzielczego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielenia pomocy spółdzielniom mieszkaniowymw zw. z epidemią COVID-19 (Pismo do Prezesa RM z dn. 15.04.2020 r.);
  • odpowiedź Departamentu Mieszkalnictwa z Ministerstwa Rozwoju z dnia 4.06.2020 r. na powyższe wystąpienie (Odpowiedź z dn. 4.06.2020 r.).

 

Zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami.

 

NAJEM POMIESZCZEŃ DODATKOWYCH

03.06.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY informuje, że w dniu 26.05.2020 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Uchwałą nr 08/20 przyjęła Regulamin najmu oraz korzystania z pomieszczeń dodatkowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową STOKŁOSY, jednocześnie uchylając wcześniejsze uregulowania w tym zakresie. Przyjęcie przedmiotowego Regulaminu wprowadza obligatoryjny obowiązek uregulowania kwestii zajmowanych pomieszczeń poprzez zawarcie stosownych umów najmu.

Sprawy związane z realizacją postanowień Regulaminu prowadzi Dział Organizacyjny SBM STOKŁOSY, tel. 22 545 30 29.

 

Pomieszczenia dodatkowe dotychczas wynajęte

Do obecnych najemców pomieszczeń dodatkowych zostaną w najbliższym czasie przesłane Aneksy do umowy najmu wraz z kopertą zwrotną. Po zapoznaniu się z zapisami Aneksu, prosimy o jego podpisanie i włożenie do załączonej koperty oraz wrzucenie koperty wraz z Aneksem do skrzynki administracji SBM STOKŁOSY znajdującej się na parterze budynku. W/w Aneks można również osobiście dostarczyć do siedziby Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni, niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego Aneksu prześle do Państwa egzemplarz podpisany przez osoby reprezentujące Spółdzielnię.

Zaznaczyć należy, iż brak akceptacji Aneksu w terminie do dnia 15.07.2020 r. skutkować będzie koniecznością wypowiedzenia dotychczasowych umów najmu pomieszczeń dodatkowych z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

 

Zajmowanie pomieszczeń dodatkowych bez tytułu prawnego

W przypadku stwierdzenia bezumownego zajmowania pomieszczeń dodatkowych wnosimy o:

  1. złożenie do dnia 30.06.2020 r. w siedzibie Spółdzielni wniosku o najem pomieszczenia dodatkowego (alternatywnie podpisany wniosek można wrzucić do skrzynki administracji SBM STOKŁOSY znajdującej się na parterze budynku lub przesłać skan na adres mailowy sekretariat@stoklosy.com.pl) - wzór wniosku dostępny na stronie Spółdzielni w zakładce "Do pobrania" w „Dokumenty, druki do pobrania”,
  2. po uzyskaniu potwierdzenia możliwości zwarcia umowy najmu na dane pomieszczenie wnosimy o zawarcie umowy najmu.

Zarząd jednocześnie informuje, że w obecnym stanie faktycznym i prawnym oraz w świetle wprowadzonego Regulaminu najmu oraz korzystania z pomieszczeń dodatkowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową STOKŁOSY, zajmowanie pomieszczeń dodatkowych po dniu 30.06.2020 r. bez tytułu prawnego skutkować będzie koniecznością podjęcia stosownych kroków prawnych zmierzających do przywrócenia Spółdzielni swobodnego posiadania części nieruchomości wspólnych nie objętych umowami najmu.

W przypadku braku woli zawarcia umowy najmu na dane pomieszczenie dodatkowe, w sytuacji, kiedy pomieszczenia te nie zostaną opróżnione do dnia 30.06.2020 r., przechowywane w nich przedmioty będą uznane za rzeczy porzucone i zostaną protokolarnie usunięte z części wspólnych.

W przypadku woli zawarcia stosownych umów na warunkach wynikających z w/w Regulaminu oraz projektu umowy najmu, wnosimy o podpisanie stosownej umowy przesłanej osobie zainteresowanej do akceptacji oraz dostarczenie jej do siedziby Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY (alternatywnie podpisaną umowę można wrzucić do skrzynki administracji SBM STOKŁOSY znajdującej się na parterze budynku).

 

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 188 > >

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY NIE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM WCZEŚNIEJ TERMINIE 27 CZERWCA 2020 R.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie 27 czerwca 2020 r.

W ocenie Zarządu, którą podziela Rada Nadzorcza, w najbliższych tygodniach nie będzie warunków do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne jego uczestnikom i w zgodności z wprowadzonymi na czas epidemii przepisami sanitarnymi.
Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie zostaje przełożone na okres po zniesieniu stanu epidemii lub ograniczeń sanitarnych dotyczących zgromadzeń. Najwcześniejszy, realny termin jego odbycia, to wrzesień 2020 r.

Dalsze informacje w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia będą przekazywane na bieżąco.

Administracja SBM STOKŁOSY